XV Konferencja - Zielone zamówienia publiczne

28 stycznia 2021 r. odbyła się w formule online XV Konferencja – Zielone zamówienia publiczne. Tegoroczne wydarzenie koncentrowało się na zagadnieniu elektromobilności oraz roli zamówień publicznych w jej rozwoju w skali kraju.

Konferencja przyczyniła się do realizacji celów Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 14 lutego  2017 r. SOR wspomina o działaniach na rzecz Innowacyjno-partnerskich zamówień publicznych polegających na wdrożeniu inteligentnego modelu zarządzania zakupami w ramach realizowanych zamówień publicznych, z uwzględnieniem m.in. aspektów środowiskowych (w tym kosztu w cyklu życia produktu) oraz upowszechnianiem dobrych praktyk i narzędzi zakupowych.

Konferencję otworzył Pan Hubert Nowak - Prezes Urzędu Zamówień Publicznych oraz Pan Ireneusz Zyska – Wiceminister Klimatu i Środowiska.

W trakcie wydarzenia zaprezentowano realizowane instrumenty wsparcia skierowane m.in. do jednostek samorządu terytorialnego pozwalające na sfinansowanie działań sprzyjających realizacji polityki elektromobilności na szczeblu lokalnym, wskazując przy tym stopień wydatkowania dostępnych środków pomocowych. Informację o instrumentach wsparcia przedstawił Pan Artur Lorkowski, Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Konferencja posłużyła również do prezentacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z 2019 r., które umożliwiają uwzględnienie aspektów środowiskowych zarówno na etapie poprzedzającym wszczęcie postępowania (w ramach analizy potrzeb i wymagań), jak i w ramach różnych elementów związanych z konkretnym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Na wydarzeniu zaprezentowano obowiązki naczelnych i centralnych organów administracji państwowej oraz jednostek samorządu terytorialnego wynikające z ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 908, 1086), których realizacja  dokonywana jest m.in. w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia.

Konferencja posłużyła także do prezentacji podejścia przyjętego w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego służącego rozwojowi elektromobilności na ich obszarze, a także przykładów postępowań o udzielenie zamówienia w tym zakresie.

Wydarzenie zrealizowano w ramach projektu „Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych” współfinansowanego ze środków UE w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Program konferencji

Prezentacje:
Instrumenty prawne o charakterze środowiskowym w kontekście nowego Prawa zamówień publicznych
Marcin Skowron – Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Zamówień Publicznych

Szymon Byliński - Dyrektor Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Poznania do roku 2035 i jej wpływ na zamówienia publiczne
Jan Kosmecki - Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, Urząd Miasta Poznań

Zamówienia na dostawę autobusów elektrycznych
Sławomir Podsiadły - Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie

Pliki

Przejdź do góry strony