XV Konferencja - Zielone zamówienia publiczne

Zapraszamy Państwa do udziału w XV Konferencji - Zielone zamówienia publiczne, która odbędzie się w dniu 28 stycznia br. w formule online. Tegoroczne wydarzenie poświęcone będzie w całości zagadnieniu elektromobilności oraz roli zamówień publicznych w jej rozwoju w skali kraju.

Głównym celem konferencji jest upowszechnienie informacji na temat możliwości uwzględniania aspektów środowiskowych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia,  prezentacja przykładów realizacji zielonych zamówień publicznych i popularyzacja polityk powiązanych.

Konferencja jest adresowana do przedstawicieli zamawiających szczebla centralnego i samorządowego. Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia należy przesyłać za pomocą poniższego formularza. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału wraz ze szczegółowymi informacjami organizacyjnymi.

Formularz zgłoszeniowy

Program konferencji

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wyrażenie zgody na rejestrowanie i nagrywanie konferencji w trybie online, w tym wizerunku (zdjęcie/obraz z kamery), głosu (głos z mikrofonu) oraz imienia i nazwiska/inicjałów wyświetlanego podczas dyskusji/czatu w trakcie trwania konferencji.

Przed wzięciem udziału w konferencji zachęcamy Państwa do zapoznania się z poradami dotyczącymi bezpiecznego korzystania z wideokonferencji, które zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl/138/1525). Prosimy o ograniczenie podawania danych osobowych poprzez:

- używanie na czacie pseudonimów,

- przekazanie Wykonawcy usługi technicznej służbowego adresu mailowego,

- nieudostępnianie linku do konferencji w mediach społecznościowych,

- wyłączenie kamery i mikrofonu w trakcie trwania konferencji,

- zadawanie pytań pisemnie na czacie,

- w miarę możliwości do korzystania z opcji zamazywania tła (w celu ograniczenia widoczności otoczenia dla rozmówców).

Uczestnicy będą jednak mieli możliwość zadawania pytań ustnie i ujawnienia swojego wizerunku poprzez wyrażenie zgody w formie wyraźnego działania potwierdzającego – podłączenie własnej kamerki czy mikrofonu przy zadawaniu pytań.

Informujemy jednocześnie, że nagrania prezentacji z konferencji zostaną bezpłatnie udostępnione wszystkim interesariuszom rynku zamówień publicznych, na stronie internetowej Urzędu.

Wydarzenie organizowane jest w ramach realizacji przez Urząd Zamówień Publicznych projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych” w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Konferencja jest organizowana z zachowaniem zasady równości płci i zasady równości szans w projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Przejdź do góry strony