XI Konferencja - Zielone zamówienia publiczne

W dniu 7 grudnia 2017 r. w Warszawie odbyła się XI konferencja w zakresie zielonych zamówień publicznych zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych. Wydarzenie promujące uwzględnianie aspektów środowiskowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczyło przede wszystkim kryteriów oceny ofert, w tym zastosowania rachunku kosztów cyklu życia przy wyborze kryterium kosztu oraz możliwości wykorzystania oznakowań ekologicznych w postępowaniach przetargowych. W konferencji wzięło udział ok. 140 przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, jednostek podległych oraz instytucji kontroli.

Konferencję otworzyła pani Małgorzata Stręciwilk – Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, która podkreśliła kluczową rolę UZP w kreowaniu polityki zielonych zamówień publicznych na szczeblu krajowym. Zwróciła uwagę uczestników konferencji na przyjęty przez Komitet do Spraw Europejskich w dniu 7 kwietnia 2017 r. „Krajowy Plan Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2017-2020”. Dokument ten obejmuje szereg inicjatyw zaplanowanych przez Urząd w czteroletniej perspektywie, które służą dalszej popularyzacji możliwości uwzględniania m.in. aspektów środowiskowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Pan Marcin Skowron – radca generalny w Departamencie Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej UZP omówił kierunkowe przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018), na podstawie których zamawiający mogą włączać kwestie środowiskowe do prowadzonych postępowań przetargowych. Zgodnie z tematem konferencji główną uwagę poświęcono kryteriom oceny ofert oraz rozszerzonym możliwościom wykorzystania oznakowań w ramach zamówień publicznych.

Pan Tomasz Gałązka – naczelnik Wydziału Efektywności Energetycznej, Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odczytał list ministra Tomasza Żuchowskiego, który podziękował Urzędowi Zamówień Publicznych za aktywną działalność na rzecz promowania zrównoważonych zamówień publicznych.

Pan Daniel Konicz - członek Krajowej Izby Odwoławczej zaprezentował wybrane orzecznictwo Izby dotyczące uwzględnienia aspektów środowiskowych w udzielanych zamówieniach publicznych. Wskazał przy tym zarówno przykłady poprawnego, jak i niewłaściwego zastosowania rozwiązań prawnych przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Pan Szymon Liszka – Prezes Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii  FEWE dokonał wprowadzenia do zagadnienia rachunku kosztów cyklu życia. Zwrócił przy tym uwagę na potrzebę indywidualnego podejścia do metody LCC w zależności od przedmiotu zamówienia.

Pani Klaudia Romańczyk - kierownik Referatu Inwestycji i Remontów w Urzędzie Miasta Radzionków zaprezentowała uczestnikom konferencji zrealizowane przez miasto zamówienie publiczne na roboty budowlane, które służyło osiągnięciu oszczędności zużycia energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego. W postępowaniu zrealizowanym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, w ramach kryteriów oceny ofert, uwzględniona została łączna cena za utrzymanie inwestycji w określonej perspektywie czasowej. Tak sformułowane kryterium oceny ofert można uznać za zbieżne z ideą metody LCC.

Pani M. Magdalena Kołeczek reprezentująca Wydział Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta Ostrowiec Świętokrzyski przybliżyła uczestnikom konferencji udzielone przez miasto zamówienie publiczne na świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. W postępowaniu przetargowym zastosowane zostały 2 ekologiczne kryteria oceny ofert (potencjał techniczny wykorzystywanego w ramach realizacji zamówienia taboru samochodowego oraz prowadzenie edukacji ekologicznej na rzecz mieszkańców).

Pani dr Joanna Tkaczyk - Koordynator ds. Europejskiego Oznakowania Ekologicznego – EU Ecolabel w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A. dokonała prezentacji dostępnych unijnych i krajowych oznakowań ekologicznych. Z kolei pan Rafał Schurma - Współzałożyciel i Prezes Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego - PLGBC zaprezentował uczestnikom konferencji uznane systemy certyfikacji budynków, w tym LEED oraz BREEAM, a także przedstawił przykłady obiektów budowlanych poddanych certyfikacji według dostępnych standardów.

W dalszej części konferencji zaprezentowano 2 przykłady wykorzystania oznakowań ekologicznych w ramach przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia.

Pani Beata Kleczkowska i pan Piotr Poliszkiewicz - przedstawiciele Działu Zamówień Publicznych w Izbie Administracji Skarbowej w Warszawieprzedstawili odwołanie do oznakowań ekologicznych dla środków czystości stosowanych przy realizacji zamówienia nausługi sprzątania.

Pani Żaneta Urbaniak reprezentująca Muzeum Warszawy przybliżyła uczestnikom konferencji prośrodowiskową politykę Muzeum Warszawy, która przekłada się na charakter realizowanych postępowań o udzielenie zamówienia. Dokonała przy tym prezentacji przykładu postępowania przetargowego na papier, w którym odwołano się do określonych etykiet ekologicznych.

Program konferencji

XI konferencję w zakresie zielonych zamówień publicznych zorganizowano w ramach projektu  „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji” współfinansowanego ze środków UE w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne. Wydarzenie  zarazem kolejnym wydarzeniem zorganizowanym w ramach realizacji Krajowego Planu Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2017-2020.

Galeria

Pliki

Przejdź do góry strony