Seminarium UZP pt. „Najważniejsze czynności procesu udzielania zamówień publicznych w świetle orzecznictwa i doświadczeń instytucji kontrolujących ten proces”

Przedsięwzięcie zrealizowane w ramach projektu  „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji” współfinansowanego ze środków UE w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne.

14 września 2017 r. w Warszawie odbyło się seminarium zorganizowane przez Urząd Zamówień Publicznych pt. „Najważniejsze czynności procesu udzielania zamówień publicznych w świetle orzecznictwa i doświadczeń instytucji kontrolujących ten proces”.

W przedsięwzięciu wzięło udział 150 przedstawicieli administracji centralnej i samorządowej oraz instytucji kontroli.

Seminarium otworzyła prelekcja eksperta Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Pana Wojciecha Tokarskiego, pt. „Udzielanie zamówień publicznych przy uwzględnieniu rekomendacji CBA”, który zapoznał uczestników z rekomendacjami Centralnego Biura Antykorupcyjnego w zakresie udzielania zamówień publicznych, dotyczącymi poszczególnych etapów procesu udzielania zamówień publicznych, tj. przygotowania i prowadzenia postępowania oraz realizacji i odbioru zamówienia.

Następnie Pan Wojciech Dorabialski, Dyrektor Departamentu Ochrony Konkurencji w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wygłosił prelekcję  pt. „Zmowy przetargowe – jak im przeciwdziałać – doświadczenia UOKiK”, która zapoznała słuchaczy z istotnymi zagadnieniami w tym obszarze, w tym dotyczącymi roli zamawiających, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak i legislatorów w zakresie przeciwdziałania zmowom przetargowym. Przybliżył też trendy w wykrywaniu zmów oraz nowości orzecznicze UOKiK.

Z kolei temat zamówień publicznych z perspektywy kontroli CUPT zaprezentowała Pani Agnieszka Pulikowska, Naczelnik w Departamencie Kontroli Centrum Unijnych Projektów Transportowych, która na konkretnych przykładach podzieliła się z uczestnikami cennym doświadczeniem, wynikającym z kontroli przeprowadzanej przez CUPT.

Kolejną prelekcję wygłosił Pan Przemysław Szelerski, Zastępca Dyrektora Biura Logistyki Ministerstwa Finansów oraz wieloletni członek Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, który przybliżył uczestnikom seminarium „Naruszenia dyscypliny finansów publicznych na przykładzie wybranych orzeczeń GKO”.

Dwie ostatnie prelekcje seminarium dotyczyły orzecznictwa w zakresie zamówień publicznych. Pan Artur Kowalski, radca generalny w Urzędzie Zamówień Publicznych, zaprezentował wybrane orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące zamówień publicznych.

Następnie Pani Katarzyna Prowadzisz, członek Krajowej Izby Odwoławczej, omówiła najważniejsze bieżące orzeczenia KIO dotyczące procedury udzielania zamówień publicznych.

Tematyka prelekcji budziła duże zainteresowanie uczestników seminarium, przyczyniając się do dyskusji oraz wymiany poglądów i doświadczeń dotyczących funkcjonowania w praktyce przepisów Prawa zamówień publicznych w kontekście doświadczeń płynących z kontroli procesu udzielania zamówień publicznych. Seminarium stanowiło więc cenną pomoc dla przedstawicieli zamawiających i instytucji kontroli w dążeniu do zapewnienia poprawności i efektywności udzielania zamówień publicznych.

Galeria

Pliki

Przejdź do góry strony