Seminarium UZP pt. „Działania proceduralne wpływające na efektywność procesu udzielania zamówień publicznych”

Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji

Przedsięwzięcie zrealizowane w ramach projektu  „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji” współfinansowanego ze środków UE w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne.

28 marca 2018 r. w Warszawie odbyło się seminarium zorganizowane przez Urząd Zamówień Publicznych pt. „Działania proceduralne wpływające na efektywność procesu udzielania  zamówień publicznych”.

W przedsięwzięciu wzięło udział blisko 150 przedstawicieli administracji centralnej i samorządowej oraz instytucji kontroli.

Seminarium otworzyła prelekcja dr Izabeli Fundowicz, zastępcy Dyrektora Departamentu Prawnego UZP, która zapoznała uczestników z informacjami na temat: Dialogu technicznego - działanie wspierające przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne.

Następnie Pan Jarosław Jerzykowski, przedstawił Zasady wypłacania zaliczek przy udzielaniu zamówień publicznych wskazując na istotne zagadnienia w tym obszarze.

Temat pozyskiwania personelu do realizacji zamówienia zaprezentowała Pani Wioleta Bajda, która omówiła weryfikację personelu w postepowaniu o udzielenie o zamówienia publicznego, warunki odnoszące się do zdolności zawodowej personelu oraz kryteria oceny ofert odnoszące się do personelu.

Pan Arkadiusz Zieliński przybliżył uczestnikom seminarium tematykę Konkursu w zamówieniach publicznych na przykładzie Konkursu na Opracowanie projektu znaku graficznego (Logo) na Wystawę Światową EXPO w Mediolanie.

Seminarium zakończyło wystąpienie Pani Ewy Wiktorowskiej poświęcone zagadnieniom powoływania i obowiązków zespołu projektowego oraz  kontroli nad realizacją zamówienia. Wszystkie wystąpienia  budziły duże zainteresowanie ze strony uczestników. Dyskusja oraz wymiana poglądów i doświadczeń dotyczących funkcjonowania w praktyce przepisów Prawa zamówień publicznych stanowiło cenną pomoc dla przedstawicieli zamawiających i instytucji kontroli w dążeniu do zapewnienia poprawności i efektywności udzielania zamówień publicznych.

Galeria

Pliki

Przejdź do góry strony