Seminarium UZP pt. „Doświadczenia wynikające z prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne i ich kontroli”

Przedsięwzięcie zrealizowane w ramach projektu „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji” współfinansowanego ze środków UE w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne.

W dniu 14 listopada 2017 r. odbyło się w Warszawie seminarium zorganizowane przez Urząd Zamówień Publicznych pt. „Doświadczenia wynikające z prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne i ich kontroli”.

W przedsięwzięciu wzięło udział 150 przedstawicieli administracji centralnej i samorządowej oraz instytucji kontroli.

Seminarium składało się z dwóch bloków tematycznych. Pierwsza część dotyczyła Doświadczeń instytucji udzielających zamówień publicznych, część druga z kolei - Doświadczeń instytucji kontrolujących udzielanie zamówień publicznych.

Seminarium otworzyła prelekcja Pani Małgorzaty Sobolewskiej, eksperta z zakresu zamówień publicznych, zatytułowana „Planowanie zamówień publicznych i szacowanie wartości zamówienia - doświadczenia wynikające z praktyki udzielania zamówień”. Podczas wystąpienia zaprezentowany został system usprawniający planowanie zamówień publicznych wraz z szacowaniem wartości zamówienia w jednostce samorządowej. Przedstawiono na praktycznych przykładach metody ustalania przez zamawiającego wartości zamówienia w przypadku różnego typu zamówień.

Pan Piotr Borkowski w wystąpieniu pt. „Doświadczenia wynikające z postępowań o zamówienie publiczne prowadzonych przez Urząd Gminy Piaseczno – przykłady praktycznepodzielił się doświadczeniami z prowadzonych postępowań o zamówienie publiczne w kontekście unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prelegent w szczególności odniósł się do kwestii składania ofert z rażąco wysoką ceną i możliwości ich wyboru.

Tematykę procedury odwróconej przedstawiła Pani Dorota Tuźnik, ekspert z zakresu zamówień publicznych. Na konkretnych przykładach omówiła praktykę stosowania tej procedury.

Drugą część seminarium dotyczącą Doświadczeń instytucji kontrolujących udzielanie zamówień publicznych rozpoczęło wystąpienie Pani Anny Mickiewicz, zastępcy Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju. Pani Dyrektor wskazała błędy najczęściej popełniane podczas realizacji procedur wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Zwróciła uwagę na nieprawidłowości w zakresie przepisów dotyczących zamówień publicznych stwierdzone w ramach audytów prowadzonych przez Komisję Europejską, a także na korekty z tytułu nieprawidłowości stwierdzonych w związku ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych.

System kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji zamówień publicznych - dobre praktyki i doświadczenia zamawiającego” stanowił kolejny temat podjęty przez Pana Ryszarda Sołowieja, Zastępcę Kanclerza Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Ekspert przedstawił zagadnienia z zakresu kontroli wewnętrznej zamówień publicznych w danej jednostce zamawiającej oraz wskazał na rolę audytu wewnętrznego w świetle standardów kontroli zarządczej.

Ostatnia prelekcja seminarium dotyczyła „Zasad i sposobu prowadzenia kontroli przez Urząd Zamówień Publicznych” i została wygłoszona przez Pana Zbigniewa Wiechę, Dyrektora Departamentu Kontroli Zamówień Publicznych w Urzędzie Zamówień Publicznych. Podczas prezentacji przedstawił on podstawy prawne prowadzenia kontroli przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, rodzaje kontroli oraz jej wyniki na wybranych przykładach przeprowadzonych przez Urząd kontroli doraźnych i uprzednich.

Seminarium moderowała Pani Anita Wichniak-Olczak, Dyrektor Departamentu Informacji, Edukacji i Analiz Systemowych Urzędu Zamówień Publicznych.

Tematyka prelekcji budziła duże zainteresowanie uczestników seminarium, przyczyniając się do dyskusji oraz wymiany poglądów i doświadczeń dotyczących funkcjonowania w praktyce przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Seminarium stanowiło cenną pomoc dla przedstawicieli zamawiających i instytucji kontroli w dążeniu do zapewnienia poprawności i efektywności udzielania zamówień publicznych.

Galeria

Pliki

Przejdź do góry strony