Seminarium UZP pt. „Praktyka kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego”

Seminarium UZP pt. „Praktyka kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego”

Przedsięwzięcie zrealizowane w ramach projektu  „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji” współfinansowanego ze środków UE w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne.

29 maja 2017 r. w Warszawie odbyło się seminarium zorganizowane przez Urząd Zamówień Publicznych pt. „Praktyka kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego”.

W przedsięwzięciu wzięło udział 150 przedstawicieli administracji centralnej i samorządowej oraz instytucji kontroli.

Seminarium otworzyła prelekcja Pana Dariusza Łubiana, Wicedyrektora Departamentu Administracji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli, pt. „Zasady i zakres kontroli prowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli dotyczących udzielania zamówień publicznych”, który zapoznał uczestników seminarium z wybranymi przykładami z przeprowadzanych przez NIK kontroli procesu udzielania zamówień publicznych.

Następnie Pan Mateusz Winiarz, Wiceprezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, wygłosił prelekcję  pt. „Doświadczenia związane z kontrolą zamówień publicznych prowadzoną przez regionalne izby obrachunkowe”, która przybliżyła słuchaczom najczęściej identyfikowane nieprawidłowości identyfikowane podczas kontroli prowadzonych przez regionalne izby obrachunkowe.

Z kolei proces udzielania zamówień publicznych z perspektywy kontroli sprawowanej za pośrednictwem KIO i sądów zaprezentowała Pani Małgorzata Rakowska, Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, która podzieliła się z uczestnikami cennym doświadczeniem, dotyczącym procesu postępowania odwoławczego przed KIO.

Ostatnim wystąpieniem w programie seminarium była prelekcja Pana Huberta Nowaka, Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych, dotycząca kontroli sprawowanej przez Prezesa Urzędu. Na podstawie konkretnych przykładów słuchacze dowiedzieli się, na co zwracać szczególną uwagę podczas procesu udzielania zamówień publicznych, aby uniknąć błędów i nieprawidłowości.

Seminarium moderowała Pani Anita Wichniak – Olczak, Dyrektor Departamentu Informacji, Edukacji i Analiz Systemowych UZP.

Na zakończenie uczestnicy seminarium mieli możliwość zadawania pytań oraz dyskusji wokół kwestii budzących wątpliwości interpretacyjne. Spotkanie pozwoliło udzielić wsparcia przedstawicielom zamawiających i instytucji kontroli w dążeniu do zapewnienia poprawności i efektywności procesu udzielania zamówień publicznych.

Galeria

Pliki

Przejdź do góry strony