Konferencja „Wsparcie integracji społeczno-zawodowej w ramach zamówień publicznych”

30 listopada 2017 r. w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych pt. „Wsparcie integracji społeczno-zawodowej w ramach zamówień publicznych”.

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w ramach projektu  „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji” współfinansowanego ze środków UE w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne.

W konferencji wzięło udział ok. 160 przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, jednostek podległych oraz instytucji kontroli. Celem spotkania było przeprowadzenie pogłębionej dyskusji na temat zakresu i możliwości wsparcia integracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zamówienia publiczne.

Obrady otworzyła Pani Małgorzata Stręciwilk, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, witając prelegentów i uczestników oraz wprowadzając w zagadnienia merytoryczne stanowiące przedmiot spotkania.

W pierwszej części konferencji poświęconej omówieniu działań legislacyjnych oraz edukacyjnych w obszarze zamówień publicznych, mających na celu wsparcie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, pierwsze wystąpienie zatytułowane „Prezentacja rozwiązań określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz działań Urzędu Zamówień Publicznych w obszarze promocji włączenia społecznego poprzez zamówienia publiczne” wygłosiła Pani Katarzyna Ołdak-Bułanowska, przedstawicielka Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Zamówień Publicznych.

Następnie Pan Andrzej Radniecki, Naczelnik Wydziału Rozwoju Ekonomii Społecznej w Departamencie Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opowiedział  o roli podmiotów ekonomii społecznej w integracji społeczno-zawodowej osób marginalizowanych oraz potrzebie określenia definicji przedsiębiorstwa społecznego w projekcie ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej.

Pan Przemysław Piechocki, Prezes Stowarzyszenia na rzecz Spółdzielni Socjalnych oraz Pan Piotr Wołkowiński zaprezentowali natomiast zakres wsparcia w obszarze społecznych zamówień publicznych prowadzonego dla zamawiających w ramach projektu ,,Społecznie przede wszystkim. Usługi społeczne w rękach podmiotów ekonomii społecznej – efektywne mechanizmy zlecania na bazie doświadczeń zagranicznych jednostek samorządu terytorialnego”.

Druga część konferencji była dedykowana prezentacji praktycznych przykładów wspierania integracji społeczno-zawodowej w ramach udzielania zamówień publicznych. Jako pierwsza doświadczenia zamawiającego w tym zakresie zaprezentowała Pani Katarzyna Kruk-Choniawko, Zastępca Dyrektora Wydziału Zamówień i Obsługi Urzędu, Urzędu Miasta Poznania omawiając praktyczne zastosowanie instrumentu zamówień zastrzeżonych oraz pozacenowych kryteriów oceny ofert dotyczących zatrudnienia do realizacji zamówienia osób z grup defaworyzowanych. Z kolei Pani Izabela Łuków, Zastępca Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej opowiedziała o doświadczeniach  związanych z praktycznym zastosowaniem instrumentu zamówień zastrzeżonych oraz ograniczenia ubiegania się o zamówienia dla spółdzielni socjalnych na podstawie art. 15a ustawy o spółdzielniach socjalnych.

Prelekcje poświęcone doświadczeniom związanym z ubieganiem się oraz realizacją społecznych zamówień publicznych zaprezentowali przedstawiciele podmiotów zajmujących się integracją społeczno-zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: Pani Urszula Sprącel-Kudrzyn, Prezes Fundacji Integracji Społecznej/Centrum Integracji Społecznej ,,Feniks” w Częstochowie oraz Pan Dominik Murawa z Zakładu Aktywności Zawodowej „Zdrowa Kuchnia”.

W ramach poszczególnych bloków tematycznych konferencji uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań i dyskusji, co stworzyło dodatkową okazję do uzyskania informacji i wyjaśnień dotyczących prezentowanych zagadnień.

Galeria

Przejdź do góry strony