Konferencja "Problematyka antykorupcji i konfliktu interesów w zamówieniach publicznych"

29 listopada 2018 r. w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych konferencja pt.„Problematyka antykorupcji i konfliktu interesów w zamówieniach publicznych”.

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w ramach projektu „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji” współfinansowanego ze środków UE w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Uczestników powitała Pani Barbara Loba, Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, otwierając obrady konferencji i wskazując na istotną wagę zagadnień stanowiących przedmiot spotkania, a mających na celu minimalizowanie zagrożenia korupcją w obszarach aktywności instytucji wydatkujących środki publiczne.

Autor pierwszej prelekcji, Pan Krzysztof Krak - ekspert z obszaru antykorupcji w zamówieniach publicznych, zaprezentował „Ryzyka korupcyjne w zamówieniach publicznych”.

Następnie Pan Maciej Żelewski, ekspert z obszaru zmów przetargowych w zamówieniach publicznych,  omówił „Relacje pomiędzy zamawiającym a oferentem - ryzyko zawiązania lub umożliwienia zmowy przetargowej”.

Kolejne wystąpienie dotyczyło „Analizy postępowań o udzielenie zamówień publicznych z uwzględnieniem oceny efektywności działania aktów prawnych, będących w kompetencji Prezesa UZP, pod kątem obniżania ryzyka wystąpienia korupcji”. Przedstawiła je Pani Dominika Jura,ekspert z obszaru zamówień publicznych.

Z kolei Pani Małgorzata Stachowiak zaprezentowała prelekcję pt. „Dopuszczalna prawem uznaniowość zamawiającego na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego a zagrożenie korupcją”. Temat ten w odniesieniu do etapu prowadzenia postępowania oraz realizacji umowy kontynuował Pan Łukasz Jaźwiński.

Prelekcje konferencyjne zamknęło wystąpienie Pana Grzegorza Makowskiego oraz Pana Marcina Waszaka pt. „Pakt uczciwości w zamówieniach publicznych”.

Zachęcamy do zapoznania się z prelekcjami wygłoszonymi podczas konferencji.


Ryzyka korupcyjne w zamówieniach publicznych

Relacje pomiędzy zamawiającym a oferentem - ryzyko zawiązania lub umożliwienia zmowy przetargowej

Analiza postępowań o udzielenie zamówień publicznych z uwzględnieniem oceny efektywności działania aktów prawnych będących w kompetencji Prezesa UZP, pod kątem obniżania ryzyka wystąpienia korupcji

Dopuszczalna prawem uznaniowość zamawiającego na etapie przygotowania postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego a zagrożenie korupcją

Dopuszczalna prawem uznaniowość zamawiającego na etapie przeprowadzania postępowania oraz po zawarciu umowy o udzielenie zamówienia publicznego a zagrożenie korupcją

Pakt uczciwości w zamówieniach publicznych

Galeria

Pliki

Przejdź do góry strony