Konferencja „Ochrona praw pracowniczych w zamówieniach publicznych”

20 czerwca 2017 r. w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Ochrona praw pracowniczych w zamówieniach publicznych” zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych.

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w ramach projektu  „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji” współfinansowanego ze środków UE w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne.

W konferencji wzięło udział ok. 200 przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, jednostek podległych oraz instytucji kontroli.

Celem spotkania było przeprowadzenie pogłębionej dyskusji na temat zakresu i możliwości ochrony praw pracowniczych w zamówieniach publicznych.

Obrady otworzył Pan Hubert Nowak, Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, witając prelegentów i uczestników oraz wprowadzając w zagadnienia merytoryczne stanowiące przedmiot spotkania.

Pierwsze wystąpienie zatytułowane „Aktualne problemy na polskim rynku pracy. Geneza wprowadzenia do ustawy Prawo zamówień publicznych regulacji dotyczących ochrony praw pracowniczych” wygłosiła Pani Katarzyna Pietrzak z  Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Następnie Pan Karol Kacprzak, przedstawiciel Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych omówił temat uwzględniania wymogów związanych z przestrzeganiem praw pracowniczych w ramach procedur zamówień publicznych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pani Sylwia Szczepańska z Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zaprezentowała sposób prowadzenia oraz wyniki monitoringu stosowania obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w Polsce, prowadzonego przez NSZZ ,,Solidarność”, Instytut Zrównoważonych Zamówień Publicznych oraz Federację Przedsiębiorców Polskich.

Z kolei Pani Halina Tulwin, Dyrektor Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy omówiła działania podejmowane przez Państwową Inspekcję Pracy w zakresie kontroli przestrzegania obowiązków nałożonych na mocy przepisu artykułu 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych.

Działania na rzecz monitorowania stosowania przez zamawiających klauzul społecznych, w szczególności klauzuli zdefiniowanej w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, podejmowane w ramach kontroli prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych omówił Pan Sebastian Ostrowski przedstawiciel Departamentu Kontroli Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych.

Prelekcje poświęcone uwzględnianiu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy w praktyce udzielania zamówień publicznych wygłosili przedstawicieli zamawiających – Pan Andrzej Umiński Zastępca Dyrektora Generalnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Pani Anna Spodzieja z Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie.

W ramach ostatniego bloku tematycznego konferencji uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań i dyskusji, co stworzyło dodatkową okazję do uzyskania informacji i wyjaśnień dotyczących prezentowanych zagadnień.

Program konferencji

Wprowadzenie do tematu konferencji

Galeria

Pliki

Przejdź do góry strony