Konferencja "Jak skutecznie udzielić zamówienia publicznego"

7 listopada 2017 r. w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych konferencja pt. „Jak skutecznie udzielić zamówienia publicznego”.


Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w ramach projektu  „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji” współfinansowanego ze środków UE w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne.


Konferencja była ostatnią w cyklu trzech przewidzianych na ten rok w ramach projektu „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji”. Wzięło w niej udział ok. 250 przedstawicieli administracji centralnej i samorządowej oraz instytucji kontroli.

Spotkanie otworzyła Pani Małgorzata Stręciwilk, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, witając zgromadzonych gości oraz przedstawiając zagadnienia będące przedmiotem obrad.

Tematem pierwszej prezentacji brzmiał: „Czynności związane z wyborem oferty najkorzystniejszej”, a omówił go Pan dr Włodzimierz Dzierżanowski. Zaprezentowane zostały między innymi zmiany, jakie wprowadziła nowelizacja Pzp z 2016 r., ze szczególnym uwzględnieniem procedury odwróconej, chętnie stosowanej przez zamawiających. Pan Doktor zaprezentował także praktyczne przykłady z wyroków sądów oraz Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące tego etapu udzielenia zamówienia publicznego.

Następną prelekcję wygłosił Pan Jacek Jerka,  prezentując zagadnienia dotyczące „Badania rażąco niskiej ceny”. Prowadzący szeroko omówił zagadnienia dotyczące rażąco niskiej ceny, zwracając jednocześnie uwagę na nowość, która pojawiła się w tym aspekcie w znowelizowanych w ubiegłym roku przepisach Pzp, tj. możliwość badania rażąco niskiego kosztu. Niezwykle cenne były też przykłady wyjaśnień w sprawie podejrzenia rażąco niskiej ceny udzielanych przez wykonawców, wskazywane przez prelegenta.

Ważną problematykę dotyczącą „Oceny podmiotowej wykonawcy” przybliżyła zebranym Pani dr Izabeli Fundowicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego w Urzędzie Zamówień Publicznych. Omówione tu zostały kwestie dotyczące między innymi oceny oświadczeń i dokumentów odnoszących się do obligatoryjnych i fakultatywnych podstaw do wykluczenia wykonawcy. Zaprezentowano także najnowsze orzecznictwo TSUE i KIO w zakresie oceny podmiotowej wykonawcy.

Z kolei Pan Sylwester Kuchnio przybliżył temat „Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy”. Zaprezentowane zostały definicja wadium oraz formy jego wnoszenia i sytuacje, w których następuje zatrzymanie wadium. Prelegent zwrócił m.in. uwagę na kwestie dotyczące wnoszenia wadium w formie gwarancji przez konsorcjum i problemy, jakie ujawniły się w tej tematyce w orzecznictwie, wskazując jednocześnie na złożenie skargi kasacyjnej przez Prezesa UZP w jednej z takich spraw.

Następnie uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać prelekcji Pani Małgorzaty Sobolewskiej pt. „Aukcja elektroniczna – doświadczenia praktyczne” i poznać z perspektywy praktyka ten ostatni, możliwy do zastosowania przez zamawiających, etap postępowania udzielenia zamówienia publicznego, mający na celu wybór najkorzystniejszej oferty.

Ostatnim punktem programu było wystąpienie Pana Bogdana Artymowicza, Dyrektora Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych, pt. „Unieważnienie postępowania o zamówienie publiczne”. Pan Dyrektor przybliżył uczestnikom kwestie dotyczące tego zagadnienia, w tym katalogu przesłanek, których wystąpienie skutkuje koniecznością unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a zwłaszcza przesłanek związanych z brakiem interesu publicznego, wadą postępowania oraz brakiem środków na sfinansowanie zamówienia.

Tematyka konferencji i wygłoszone prelekcje wzbudziły duże zainteresowanie wśród uczestników. Chętnie korzystali oni z możliwości zadawania pytań, uzyskując rzetelne odpowiedzi i wyjaśnienia oraz uczestnicząc w konstruktywnej dyskusji. Dzięki wartościowym prelekcjom, opartym na praktycznych doświadczeniach płynących z prowadzonych postępowań, oraz owocnej dyskusji konferencja stanowiła cenną pomoc dla zamawiających w skutecznym udzielaniu zamówień publicznych.

Galeria

Pliki

Przejdź do góry strony