Konferencja "Jak dobrze przygotować postępowanie o zamówienie publiczne - doświadczenia praktyczne"

8 czerwca 2017 r. w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych pt. „Jak dobrze przygotować postępowanie o zamówienie publiczne – doświadczenia praktyczne”.

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w ramach projektu  „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji” współfinansowanego ze środków UE w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne.

W konferencji wzięło udział ok. 250 przedstawicieli administracji centralnej i samorządowej oraz instytucji kontroli.

Obrady otworzyła Pani Prezes UZP Małgorzata Stręciwilk, witając uczestników i wprowadzając w zagadnienia merytoryczne, stanowiące przedmiot spotkania.

Pierwsze wystąpienie zatytułowane „Ustawowe instrumenty wspierania procesu udzielenia zamówienia publicznego. Pomocnicze działania zakupowe” wygłosił Pan dr Marcin Smaga z  Katedry Polityki Gospodarczej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Następnie Pan Mateusz Winiarz, Wiceprezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, omówił temat „Planowanie zamówień publicznych w świetle nowych regulacji ustawy Pzp oraz ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem nowych zasad podziału zamówień na części”.

Pan dr Maciej Lubiszewski z Wydziału Prawa i Administracji   Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego zaprezentował zagadnienia dotyczące „Prawidłowego szacowanie wartości zamówienia”.

Z kolei Pani Katarzyna Tyc-Okońska, Zastępca Dyrektora Departamentu Kontroli Zamówień Publicznych UZP omówiła „Zasady publikacji ogłoszeń w procesie udzielania zamówień – przykłady błędów w świetle wyników kontroli Prezesa UZP”.

Prelekcję poświęconą Zasadom prawidłowego wyboru trybu udzielenia zamówienia, w tym adekwatności trybu do celu zamówienia, prawidłowej interpretacji przesłanek zastosowania trybu i uwagom dotyczącym najczęściej popełnianych błędów” przedstawiła Pani Hanna Talago-Sławoj, Prezes Centrum Obsługi Zamówień Publicznych.

Obrady konferencji moderowała Pani Anita Wichniak–Olczak, Dyrektor Departamentu Informacji, Edukacji i Analiz Systemowych.

W ramach każdego z bloków tematycznych konferencji uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań i dyskusji, co stworzyło dodatkową okazję uzyskania informacji i wyjaśnień dotyczących prezentowanych zagadnień.

Galeria

Pliki

Przejdź do góry strony