Dokumenty pozalegislacyjne

Komunikaty

Komunikat Komisji - Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie stosowania ram dotyczących zamówień publicznych w sytuacji nadzwyczajnej związanej z kryzysem wywołanym epidemią COVID-19 (2020/C 108 I/01)

Komunikat Komisji - Wytyczne dotyczące udziału oferentów z państw trzecich w unijnym rynku zamówień publicznych oraz wprowadzania na ten rynek towarów z państw trzecich – C (2019) 5494

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Wspieranie inwestycji poprzez dobrowolny mechanizm oceny ex-ante aspektów dotyczących procedury udzielania zamówień publicznych w przypadku dużych projektów infrastrukturalnych COM(2017) 573 final

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Skuteczne zamówienia publiczne dla Europy COM(2017) 572 final

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - "Kompleksowe e-zamówienia jako środek modernizacji administracji publicznej" (COM(2013) 453)

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - "Zapobieganie uzależnieniu od jednego dostawcy: tworzenie otwartych systemów ICT poprzez lepsze wykorzystywanie norm w zamówieniach publicznych"(COM(2013)455)

Dokument roboczy służb Komisji Przewodnik dotyczacy udzielania zamówien na systemy ICT oparte na normach - robocze tłumaczenie na język polski

Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno – Społecznego i Komitetu Regionów „Strategia na rzecz e-zamówień” (COM(2012)179)

Komunikat Komisji - Akt o jednolitym rynku. Dwanaście dźwigni na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego i wzmocnienia zaufania. „Wspólnie na rzecz nowego wzrostu gospodarczego”(KOM(2011)206)

Komunikat Komisji - Przegląd programu „Small Business Act” dla Europy (COM(2011)78)

Komunikat Komisji -  „Najpierw myśl na małą skalę” - Program „Small Business Act” dla Europy (COM(2008)394)

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego i Komitetu Regionów: "Zamówienia przedkomercyjne: wspieranie innowacyjności w celu zapewnienia trwałości i wysokiej jakości usług publicznych w Europie" (KOM(2007)799)

Komunikat Komisji - Wykorzystanie wiedzy w praktyce: Szeroko zakrojona strategia innowacyjna dla UE (COM (2006) 502)

Komunikat wyjaśniający Komisji dotyczący prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (2006/C 179/02)

Komunikat Komisji - Badania naukowe i innowacje jako inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia: wspólna koncepcja (COM(2005)488)

Zielone Księgi

Zielona Księga w sprawie modernizacji polityki UE w dziedzinie zamówień publicznych. W kierunku zwiększenia skuteczności europejskiego rynku zamówień

Zielona Księga w sprawie szerszego stosowania e-zamówień w UE

Zielona Księga dotycząca partnerstwa publiczno - prywatnego

Zielona Księga dotycząca zamówień publicznych w dziedzinie obronności

Pliki

Przejdź do góry strony