Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia 

Instrukcja wypełnienia JEDZ/ESPD ustawa Pzp 2019 wersja z 29.04.2022

Instrukcja wypełniania JEDZ/ESPD_ustawa Pzp 2019_wersja z 20.01.2022

Instrukcja wypełniania JEDZ/ESPD_ustawa Pzp 2019_wersja z 20.01.2021

Instrukcja wypełniania JEDZ/ESPD_ ustawa Pzp 2004 dokument archiwalny

Przedmiotowe Instrukcję należy traktować jako materiał pomocniczy dla wykonawców i zamawiających, który może być przydatny w związku z procesem udzielania zamówień publicznych. Instrukcja może podlegać uzupełnieniu lub modyfikacji, w celu ułatwienia stosowania formularza JEDZ, mając na względzie praktyczne aspekty związane z oceną wykonawców, jak również aktualne orzecznictwo w tym zakresie. Jednocześnie informujemy, że dokonywana jest analiza wpływających do Urzędu zapytań, dotyczących formularza JEDZ i udostępnianej Instrukcji. Odpowiedzi na powyższe pytania będą sukcesywnie zamieszczane w dziale Repozytorium wiedzy/JEDZ, celem upowszechniania informacji dotyczących ww. zakresu tematycznego.

Edytowalna wersja formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)
Elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ/ESPD
W związku z istotnymi zmianami związanymi ze sposobem przekazywania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, które obowiązują od dnia 18 kwietnia 2018 r., (dotyczy postępowań wszczętych od dnia 18 kwietnia 2018 r.) Urząd Zamówień Publicznych przygotował Instrukcję składania JEDZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz Przykładowe zapisy SIWZ dotyczące składania JEDZ w formie elektronicznej, a także Krótką instrukcję obrazującą graficznie sposób postępowania przy składaniu JEDZ.

Instrukcja składania JEDZ elektronicznie_ustawa Pzp 2004

Przykładowe zapisy SIWZ - elektroniczny JEDZ_ustawa Pzp 2004

Elektroniczny JEDZ - krótka instrukcja_ustawa Pzp 2004

Pliki

Przejdź do góry strony