Orzecznictwo TSUE od 2021 r.

Orzeczenie z dnia 16 czerwca 2022 r. w sprawie C-376/21 Obshtina Razlog - Odesłanie prejudycjalne – Udzielanie zamówień publicznych – Rozporządzenie (UE, Euratom) 2018/1046 – Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 – Brak możliwości zastosowania do zamówień publicznych udzielanych przez państwa członkowskie i finansowanych ze środków pochodzących z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych – Dyrektywa 2014/24/UE – Bezpośrednie i bezwarunkowe odesłanie w ustawodawstwie krajowym do przepisów prawa Unii – Możliwość zastosowania do zamówienia, którego szacunkowa wartość jest niższa od progu określonego w dyrektywie – Artykuł 32 ust. 2 lit. a) – Możliwość wystosowania przez instytucję zamawiającą zaproszenia do udziału w procedurze negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji do jednego tylko wykonawcy po stwierdzeniu bezskuteczności wcześniejszej procedury otwartej – Obowiązek zachowania pierwotnych warunków zamówienia bez wprowadzania istotnych zmian

Orzeczenie z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie C-719/20 Comune di Lerici - Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Gospodarowanie odpadami – Zamówienia typu „in house” – Dyrektywa 2014/24/UE – Artykuły 12 i 72 – Brak spełniania przesłanek „kontroli podobnej” w następstwie połączenia przedsiębiorstw – Możliwość dalszego świadczenia usług przez przedsiębiorcę będącego następcą prawnym

Orzeczenie z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie C-642/20 Caruter Srl - Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 2014/24/UE – Udzielanie zamówień publicznych – Artykuł 63 – Poleganie przez grupę wykonawców na zdolności innych podmiotów – Możliwość wymagania przez instytucję zamawiającą, aby określone kluczowe zadania były wykonywane przez uczestnika tej grupy – Przepisy krajowe przewidujące, że przedsiębiorstwo będące pełnomocnikiem grupy wykonawców musi spełniać kryteria i wykonywać świadczenia w przeważającym zakresie

Orzeczenie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie C-195/21 LB przeciwko Smetna palata na Republika Bulgaria - Odesłanie prejudycjalne – Udzielanie zamówień publicznych – Dyrektywa 2014/24/UE – Stosowanie do sytuacji o charakterze wyłącznie wewnętrznym – Artykuł 58 ust. 1 i 4 – Kryteria kwalifikacji – Zdolności techniczne i zawodowe oferentów – Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej – Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2988/95 – Artykuł 8 ust. 3 – Środki kontroli – Możliwość różnej oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez organy krajowe chroniące interesy finansowe Unii

Orzeczenie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie C-532/20 Alstom Transport - Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 92/13/EWG – Procedury udzielania zamówień publicznych podmiotów działających w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji – Artykuł 1 ust. 1 i 3 – Dostęp do postępowań odwoławczych – Artykuł 2c – Terminy na wniesienie odwołania – Obliczanie – Odwołanie od decyzji o dopuszczeniu oferenta

Orzeczenie z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie C-461/20 Advania Sverige AB - Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 2014/24/UE – Artykuł 72 – Modyfikacja umów w okresie ich obowiązywania – Cesja umów ramowych – Nowy wykonawca, który w następstwie ogłoszenia upadłości pierwotnego wykonawcy przejął prawa i obowiązki przyznane temu ostatniemu na mocy umowy ramowej – Konieczność lub brak konieczności przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia

Orzeczenie z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie C-697/21 Randstad Italia SpA - Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 19 ust. 1 akapit drugi TUE – Obowiązek ustanowienia przez państwa członkowskie środków niezbędnych do zapewnienia skutecznej ochrony prawnej w dziedzinach objętych prawem Unii – Zamówienia publiczne – Dyrektywa 89/665/EWG – Artykuł 1 ust. 1 i 3 – Artykuł 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – Wyrok najwyższej instancji sądownictwa administracyjnego państwa członkowskiego stwierdzający, z naruszeniem orzecznictwa Trybunału, niedopuszczalność skargi oferenta wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Brak możliwości zaskarżenia tego wyroku do najwyższej instancji sądownictwa powszechnego tego państwa członkowskiego – Zasady skuteczności i równoważności

Orzeczenie z dnia 6 października 2021 r. w sprawie C-598/21 Conacee - Odesłanie prejudycjalne – Udzielanie zamówień publicznych – Dyrektywa 2014/24/UE – Artykuł 20 – Zamówienia zastrzeżone – Uregulowanie krajowe zastrzegające prawo uczestnictwa w niektórych procedurach udzielania zamówień publicznych na rzecz specjalnych ośrodków zatrudnienia z inicjatywy społecznej – Dodatkowe przesłanki nieprzewidziane w dyrektywie – Zasady równego traktowania i proporcjonalności

Orzeczenie z dnia 6 października 2021 r. w sprawie C-561/19 Consorzio Italian Management i Catania Multiservizi - Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 267 TFUE – Zakres obowiązku wystąpienia z odesłaniem prejudycjalnym przez sądy krajowe orzekające w ostatniej instancji – Wyjątki od tego obowiązku – Kryteria – Pytanie dotyczące wykładni prawa Unii podniesione przez strony postępowania krajowego po wydaniu przez Trybunał w tym postępowaniu wyroku prejudycjalnego – Brak wyjaśnienia przyczyn uzasadniających potrzebę udzielenia odpowiedzi na pytania prejudycjalne – Częściowa niedopuszczalność wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym

Orzeczenie z dnia 7 września 2021 r. w sprawie C-927/19 Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras - Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Dyrektywa 2014/24/UE – Artykuł 58 ust. 3 i 4 – Artykuł 60 ust. 3 i 4 – Załącznik XII – Przebieg postępowań o udzielenie zamówienia – Wybór uczestników – Kryteria kwalifikacji – Środki dowodowe – Sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawców – Możliwość powołania się przez lidera tymczasowego stowarzyszenia przedsiębiorstw na dochody uzyskane z tytułu wcześniejszego zamówienia publicznego objętego tą samą dziedziną co zamówienie publiczne rozpatrywane w postępowaniu głównym również wtedy, gdy ów lider sam nie prowadził działalności objętej dziedziną, której dotyczy zamówienie rozpatrywane w postępowaniu głównym – Zdolności techniczne i zawodowe wykonawców – Wyczerpujący charakter środków dowodowych dopuszczonych przez dyrektywę – Artykuł 57 ust. 4 lit. h), a także art. 57 ust. 6 i 7 – Udzielanie zamówień publicznych na usługi – Fakultatywne podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Wpisanie na wykaz wykonawców wykluczonych z udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia – Solidarność między członkami tymczasowego stowarzyszenia przedsiębiorstw – Indywidualny charakter sankcji – Artykuł 21 – Ochrona poufności informacji przekazanych instytucji zamawiającej przez wykonawcę – Dyrektywa (UE) 2016/943 – Artykuł 9 – Poufność – Ochrona tajemnic przedsiębiorstwa – Możliwość zastosowania do postępowań o udzielenie zamówienia – Dyrektywa 89/665/EWG – Artykuł 1 – Prawo do skutecznego środka prawnego

Orzeczenie z dnia 2 września 2021 r. w sprawach połączonych C-721/19 i C-722/19 Sisal - Odesłanie prejudycjalne – Artykuły 49 i 56 TFUE – Swoboda świadczenia usług – Ograniczenia – Dyrektywa 2014/23/UE – Postępowania w sprawie udzielania koncesji – Artykuł 43 – Istotne zmiany – Loterie z wykorzystaniem kart do zdrapywania – Uregulowanie krajowe przewidujące odnowienie koncesji bez przeprowadzania nowego postępowania przetargowego – Dyrektywa 89/665/EWG – Artykuł 1 ust. 3 – Interes prawny

Orzeczenie z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie C-295/20 Sanresa - Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Udzielenie zamówienia publicznego na usługi przetwarzania odpadów – Dyrektywa 2014/24/UE – Artykuły 58 i 70 – Kwalifikacja obowiązku posiadania przez wykonawcę uprzedniej pisemnej zgody na transgraniczne przemieszczanie odpadów – Warunek realizacji zamówienia

Orzeczenie z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie C-23/20 Simonsen & Weel e.a. - Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Umowa ramowa – Dyrektywa 2014/24/UE – Artykuł 5 ust. 5 – Artykuł 18 ust. 1 – Artykuły 33 i 49 – Załącznik V, część C, pkt 7, 8 i 10 – Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1986 – Załącznik II, rubryki II.1.5) i II.2.6) – Procedury udzielania zamówień publicznych – Obowiązek wskazania w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji warunków zamówienia, po pierwsze, szacunkowej ilości lub wartości, a po drugie, maksymalnej ilości lub wartości produktów, które mają zostać dostarczone na podstawie umowy ramowej – Zasady przejrzystości i równego traktowania – Dyrektywa 89/665/EWG – Artykuł 2d ust. 1 – Procedury odwoławcze w dziedzinie udzielania zamówień publicznych – Ustanie skutków umowy – Wyłączenie

Orzeczenie z dnia 3 czerwca 2021 r. w sprawie C-210/20 Rad Service e.a. - Odesłanie prejudycjalne – Udzielanie zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane – Dyrektywa 2014/24/UE – Przebieg postępowania – Wybór uczestników oraz udzielenie zamówienia – Artykuł 63 – Oferent polegający na zdolności innego podmiotu w celu spełnienia wymogów instytucji zamawiającej – Artykuł 57 ust. 4, 6, 7 – Nieprawdziwe oświadczenia złożone przez ten podmiot – Wykluczenie tego oferenta bez wymagania od niego zastąpienia rzeczonego podmiotu i bez zezwolenia mu na takie zastąpienie – Zasada proporcjonalności

Orzeczenie z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie C-6/20 Riigi Tugiteenuste Keskus - Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne na dostawy – Dyrektywa 2004/18/WE – Artykuły 2 i 46 – Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Kryteria kwalifikacji oferentów – Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 – Artykuł 6 – Wymóg zarejestrowania się lub uzyskania zatwierdzenia wydanego przez krajowy organ ds. bezpieczeństwa żywności w państwie wykonania zamówienia

Orzeczenie z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie C-771/19  NAMA Symvouloi przeciwko AEPP - Odesłanie prejudycjalne – Udzielanie zamówień w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji – Dyrektywa 92/13/EWG – Procedury odwoławcze – Etap poprzedzający udzielenie zamówienia – Ocena ofert – Odrzucenie oferty technicznej i dopuszczenie oferty konkurenta – Zawieszenie wykonania tego aktu – Uzasadniony interes odrzuconego oferenta w kwestionowaniu prawidłowości oferty wybranego oferenta

Orzeczenie z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawach połączonych C-155/19 i C-156/19 FIGC et Consorzio Ge.Se.Av. e.a. - Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Procedura udzielenia zamówienia publicznego – Dyrektywa 2014/24/UE – Artykuł 2 ust. 1 pkt 4 – Instytucja zamawiająca – Podmioty prawa publicznego – Pojęcie – Krajowa federacja sportowa – Zaspokajanie potrzeb w interesie ogólnym – Nadzór nad zarządzaniem federacją przez podmiot prawa publicznego

Orzeczenie z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie C-387/19 RTS Infra BVBA - Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Dyrektywa 2014/24/UE – Artykuł 57 ust. 6 – Fakultatywne podstawy wykluczenia – Środki podjęte przez wykonawcę w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia fakultatywnej podstawy wykluczenia – Spoczywający na wykonawcy obowiązek przedstawienia z własnej inicjatywy dowodów podjęcia tych środków – Bezpośrednia skuteczność

Pliki

Przejdź do góry strony