Orzecznictwo TSUE w latach 2011 - 2020

 1. Orzeczenie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie C-521/18 Pegaso et Sistemi di Sicurezza - Odesłanie prejudycjalne – Udzielanie zamówień w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych – Dyrektywa 2014/25/UE – Artykuł 13 – Działalność związana ze świadczeniem usług pocztowych – Podmioty zamawiające – Przedsiębiorstwa publiczne – Dopuszczalność
 2. Orzeczenie z dnia 10 września 2020 r. w sprawie C-367/19 Tax-Fin-Lex - Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne na usługi – Dyrektywa 2014/24/UE – Artykuł 2 ust. 1 pkt 5 – Pojęcie „zamówienia publicznego” – Pojęcie „umowy o charakterze odpłatnym” – Złożona przez oferenta oferta z ceną równą 0 EUR – Odrzucenie oferty – Artykuł 69 – Oferta rażąco niska
 3. Orzeczenie z dnia 11 czerwca 2020 r. w sprawie C-219/19 Parsec Fondazione - Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne na roboty budowlane, dostawy i usługi – Dyrektywa 2014/24/UE – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi – Usługi architektoniczne i inżynieryjne – Artykuł 19 ust. 1 i art. 80 ust. 2. – Przepisy krajowe ograniczające możliwość udziału jedynie do wykonawców utworzonych w określonych formach prawnych
 4. Orzeczenie z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie C-328/19 Porin Kaupunki - Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Dyrektywa 2004/18/WE – Artykuł 1 ust. 2 lit. a) – Zamówienia publiczne w dziedzinie usług transportu – Międzygminne porozumienie o współpracy dotyczącej organizacji i świadczenia usług społecznych i zdrowotnych oparte na tzw. modelu „gminy odpowiedzialnej” w rozumieniu prawa fińskiego – Przekazanie zadania organizacji usług jednej z gmin z obszaru objętego współpracą – Zamówienie in house – Udzielenie zamówienia na usługi transportowe bez postępowania przetargowego spółce należącej w całości do gminy odpowiedzialnej
 5. Orzeczenie z dnia 11 czerwca 2020 r. w sprawie C-472/19 Vert Marine - Odesłanie prejudycjalne – Procedury udzielania zamówień w drodze koncesji – Dyrektywa 2014/23/UE – Artykuł 38 ust. 9 – Mechanizm środków zaradczych mających na celu wykazanie rzetelności przez wykonawcę objętego podstawą wykluczenia – Przepisy krajowe zakazujące wykonawcom objętym obligatoryjną podstawą wykluczenia brania udziału w postępowaniach o udzielenie koncesji przez pięć lat – Wykluczenie wszelkiej możliwości wykazania przez takich wykonawców podjęcia środków zaradczych
 6. Orzeczenie z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie C-263/19  T-Systems Magyarország e.a. - Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Udzielanie zamówień publicznych – Dyrektywa 2014/24/UE – Artykuł 1 ust. 2 i art. 72 – Dyrektywa 2014/25/UE – Artykuł 1 ust. 2 i art. 89 – Procedury odwoławcze w dziedzinie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane – Dyrektywa 89/665/EWG – Artykuł 2e ust. 2 – Procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji – Dyrektywa 92/13/EWG – Artykuł 2e ust. 2 – Modyfikacja umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Brak nowego postępowania o udzielenie zamówienia – Grzywny nałożone na instytucję zamawiającą i wykonawcę zamówienia – Zasada proporcjonalności
 7. Orzeczenie z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie C-429/19 Remondis - Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Dyrektywa 2014/24/UE – Artykuł 12 ust. 4 – Zakres stosowania – Zamówienia publiczne między podmiotami sektora publicznego – Pojęcie „współpracy” – Brak
 8. Orzeczenie z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie C-3/19 Asmel - Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Dyrektywa 2004/18/WE – Centralne jednostki zakupujące – Małe gminy – Ograniczenie modeli organizacyjnych centralnych jednostek zakupujących do tylko dwóch – Zakaz korzystania z centralnej jednostki zakupującej prawa prywatnego i z udziałem podmiotów prywatnych – Ograniczenie terytorialne działalności centralnych jednostek zakupujących
 9. Orzeczenie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie C-796/18 Informatikgesellschaft für Software-Entwicklung - Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Dyrektywa 2014/24/UE – Artykuł 2 ust. 1 pkt 5 – Artykuł 12 ust. 4 – Artykuł 18 ust. 1 – Pojęcie „umowy o charakterze odpłatnym” – Umowa między dwiema instytucjami zamawiającymi realizującymi wspólny cel leżący w interesie publicznym – Udostępnienie oprogramowania do koordynacji interwencji straży pożarnej – Brak finansowego świadczenia wzajemnego – Związek z umową o współpracy przewidującą wzajemne nieodpłatne udostępnianie uzupełniających modułów do tego oprogramowania – Zasada równego traktowania – Zakaz stawiania prywatnego przedsiębiorstwa w uprzywilejowanej pozycji wobec konkurencji
 10. Orzeczenie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawach połączonych C-496/18 i C-497/18 Hungeod e.a. - Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Procedury odwoławcze w dziedzinie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane – Dyrektywa 89/665/EWG – Procedury udzielania zamówień publicznych podmiotów działających w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji – Dyrektywa 92/13/EWG – Udzielanie zamówień publicznych – Dyrektywy 2014/24/UE i 2014/25/UE – Monitorowanie stosowania przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych – Uregulowania krajowe umożliwiające określonym organom wszczęcie postępowania z urzędu w przypadku niezgodnej z prawem zmiany umowy będącej w trakcie realizacji – Upływ terminu na skorzystanie z prawa wszczęcia postępowania z urzędu – Zasady pewności prawa i proporcjonalności
 11. Orzeczenie z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawach połączonych od C-89/19 do C-91/19 Rieco SpA - Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Zamówienia publiczne – Dyrektywa 2014/24/UE – Artykuł 12 ust. 3 – Przepisy krajowe faworyzujące udzielanie zamówień publicznych ze szkodą dla zamówień in house – Swoboda państw członkowskich w zakresie wyboru sposobu świadczenia usług – Granice – Przepisy krajowe wykluczające możliwość nabycia przez instytucję zamawiającą udziałów w kapitale podmiotu będącego w posiadaniu instytucji zamawiającej, które nie są w stanie zagwarantować kontroli nad tym podmiotem lub uprawnienia do jego blokowania
 12. Orzeczenie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie C-395/18 Tim - Odesłanie prejudycjalne – Udzielanie zamówień publicznych na dostawy, roboty budowlane lub usługi – Dyrektywa 2014/24/UE – Artykuł 18 ust. 2 – Artykuł 57 ust. 4 – Fakultatywne podstawy wykluczenia – Podstawa wykluczenia dotycząca podwykonawcy wymienionego w ofercie wykonawcy – Naruszenie przez podwykonawcę obowiązków z dziedziny prawa ochrony środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy – Uregulowanie krajowe przewidujące automatyczne wykluczenie wykonawcy z powodu tego naruszenia
 13. Orzeczenie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie C-402/18 Tedeschi et Consorzio Stabile Instant Service - Odesłanie prejudycjalne – Artykuły 49 i 56 TFUE – Udzielanie zamówień publicznych – Dyrektywa 2004/18/WE – Artykuł 25 – Podwykonawstwo – Uregulowanie krajowe ograniczające możliwość podwykonawstwa do 30% całkowitej wartości zamówienia oraz zakazujące obniżania cen mających zastosowanie do usług zlecanych podwykonawcom przekraczającego 20% w stosunku do cen określonych w zamówieniu
 14. Orzeczenie z dnia 3 października 2019 r. w sprawie C-285/18 Irgita - Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Dyrektywa 2014/24/UE – Artykuł 12 ust. 1 – Stosowanie w czasie – Swoboda państw członkowskich w zakresie wyboru sposobu świadczenia usług – Granice – Zamówienia publiczne będące przedmiotem zamówienia typu „in- house” – Zamówienie typu in- house – Pokrywanie się zakresów zamówienia publicznego i zamówienia typu in- house
 15. Orzeczenie z dnia 3 października 2019 r. w sprawie C-267/18 Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93 - Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Procedura udzielania zamówień publicznych – Dyrektywa 2014/24/UE – Artykuł 57 ust. 4 – Fakultatywne podstawy wykluczenia – Wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – Rozwiązanie wcześniejszej umowy o udzielenie zamówienia publicznego z powodu częściowego podwykonawstwa – Pojęcie „znaczących lub uporczywych niedociągnięć” – Zakres
 16. Orzeczenie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie C-63/18 Vitali - Odesłanie prejudycjalne – Artykuły 49 i 56 TFUE – Udzielanie zamówień publicznych – Dyrektywa 2014/24/UE – Artykuł 71 – Podwykonawstwo – Przepisy krajowe ograniczające możliwość zlecenia wykonania zamówienia podwykonawcy do 30% całkowitej kwoty zamówienia
 17. Orzeczenie z dnia 5 września 2019 r. w sprawie C-333/18 Lombardi - Odesłanie prejudycjalne – Procedury odwoławcze w dziedzinie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane – Dyrektywa 89/665/EWG – Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji o udzieleniu zamówienia publicznego wniesiona przez oferenta, którego oferta nie została wybrana – Skarga wzajemna wybranego oferenta – Dopuszczalność skargi głównej w przypadku zasadności skargi wzajemnej

 18. Orzeczenie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie C-620/17 Hochtief Solutions AG Magyarországi Fióktelepe - Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Procedury odwoławcze – Dyrektywa 89/665/EWG – Dyrektywa 92/13/EWG – Prawo do skutecznej ochrony sądowej – Zasady skuteczności i równoważności – Skarga o rewizję orzeczeń sądowych naruszających prawo Unii – Odpowiedzialność państw członkowskich w przypadku naruszenia prawa Unii przez sądy krajowe – Ocena objętej odszkodowaniem szkody

 19. Orzeczenie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie C-697/17 Telecom Italia SpA - Odesłanie prejudycjalne – Udzielanie zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane – Dyrektywa 2014/24/UE – Artykuł 28 ust. 2 – Przetarg ograniczony – Wykonawcy dopuszczeni do przedstawienia oferty – Konieczność zachowania tożsamości prawnej i materialnej kandydata wybranego w preselekcji z kandydatem przedstawiającym ofertę – Zasada równego traktowania oferentów

 20. Orzeczenie z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie C-424/18 Italy Emergenza Cooperativa Sociale - Odesłanie prejudycjalne – Udzielanie zamówień publicznych na dostawy, roboty budowlane lub usługi – Dyrektywa 2014/24/UE – Artykuł 10 lit. h) – Wyłączenia szczególne dotyczące zamówień na usługi – Usługi transportu sanitarnego pacjentów – Pojęcie

 21. Orzeczenie z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie C-41/18 Meca - Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Dyrektywa 2014/24/UE – Artykuł 57 ust. 4 lit. c) i g) – Udzielanie zamówień publicznych na usługi – Fakultatywne podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Poważne wykroczenie zawodowe podważające całą transakcję gospodarczą – Wypowiedzenie wcześniejszej umowy z powody jej nienależytego wykonania – Sądowy środek zaskarżenia, który uniemożliwia dokonanie przez instytucję zamawiającą oceny niewywiązania się z umowy do czasu zakończenia postępowania sądowego

 22. Orzeczenie z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie C-264/18 P.M. e.a. - Odesłanie prejudycjalne – Procedury udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi – Dyrektywa 2014/24/UE – Artykuł 10 lit. c) i art. 10 lit. d) ppkt (i), (ii) i (v) – Ważność – Zakres stosowania – Wyłączenie usług arbitrażowych i pojednawczych oraz niektórych usług prawnych – Zasady równego traktowania i pomocniczości – Artykuły 49 i 56 TFUE

 23. Orzeczenie z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie C-425/18 Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS) - Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Procedury udzielania zamówień w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych – Dyrektywa 2004/18/WE – Artykuł 45 ust. 2 akapit pierwszy lit. d) – Podstawy wykluczenia – Poważne wykroczenie zawodowe – Naruszenie reguł z dziedziny konkurencji

 24. Orzeczenie z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie C-253/18 Rhenus Veniro - Odesłanie prejudycjalne – Transport – Usługi publiczne w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego – Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 – Artykuł 5 ust. 1 i 2 – Bezpośrednie udzielenie zamówienia – Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie autobusowego i tramwajowego transportu pasażerskiego – Warunki – Dyrektywa 2014/24/UE – Artykuł 12 – Dyrektywa 2014/25/UE – Artykuł 28
 25. Orzeczenie z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie C-309/18 Lavorgna - Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Dyrektywa 2014/24/UE – Koszty pracy – Automatyczne wykluczenie oferenta, który nie wskazał oddzielnie w ofercie kosztów pracy – Zasada proporcjonalności
 26. Orzeczenie z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie C-699/17 Allianz Vorsorgekasse - Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Zawieranie umów o przystąpieniu do zakładowego funduszu prewencyjnego trudniącego się zarządzaniem składek na zakładową prewencję pracowniczą – Zawarcie umowy wymagające zgody pracowników lub ich przedstawicieli – Dyrektywa 2014/24/UE – Artykuły 49 i 56 TFUE – Zasady równego traktowania i niedyskryminacji – Obowiązek przejrzystości
 27. Orzeczenie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie C-101/18 Idi - Odesłanie prejudycjalne – Koordynacja procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi – Dyrektywa 2004/18/WE – Artykuł 45 ust. 2 akapit pierwszy lit. b) – Sytuacja podmiotowa kandydata lub oferenta – Możliwość wykluczenia przez państwa członkowskie z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy objętego postępowaniem układowym – Uregulowanie krajowe przewidujące wykluczenie osób, wobec których „toczy się” postępowanie układowe, chyba że w planie restrukturyzacyjnym przewidziano kontynuowanie działalności – Wykonawca, który złożył wniosek o otwarcie postępowania układowego, zastrzegając sobie możliwość przedstawienia planu przewidującego kontynuowanie działalności
 28. Orzeczenie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie C-465/17 Falck Rettungsdienste GmbH - Odesłanie prejudycjalne – Udzielanie zamówień publicznych – Dyrektywa 2014/24/UE – Artykuł 10 lit. h) – Wyłączenia szczególne dotyczące zamówień na usługi – Usługi obrony cywilnej, ochrony ludności i zapobiegania niebezpieczeństwom – Organizacje lub stowarzyszenia o charakterze niekomercyjnym – Usługi transportu sanitarnego pacjentów – Kwalifikowany transport sanitarny
 29. Orzeczenie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawach połączonych C-350/17 i C-351/17 Mobit e.a. - Odesłanie prejudycjalne – Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 – Usługi publiczne w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego – Artykuł 5 – Udzielanie zamówień prowadzących do zawarcia umów o świadczenie usług publicznych – Artykuł 5 ust. 2 – Bezpośrednie udzielenie zamówienia – Pojęcie „podmiotu wewnętrznego” – Organ sprawujący kontrolę analogiczną – Artykuł 8 ust. 2 – Przepisy przejściowe – Termin do bezpośredniego udzielenia zamówienia
 30. Orzeczenie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawach połączonych C-266/17 i C-267/17 Verkehrsbetrieb Hüttebräucker i BVR Busverkehr Rheinland - Odesłanie prejudycjalne – Transport – Usługi publiczne w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego – Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 – Artykuł 5 ust. 1 i 2 – Bezpośrednie udzielenie zamówienia – Umowy o świadczenie usług w zakresie autobusowego i tramwajowego pasażerskiego transportu publicznego – Warunki – Dyrektywa 2004/17/WE – Dyrektywa 2004/18/WE
 31. Orzeczenie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie C-388/17 Konkurrensverket przeciwko SJ AB - Odesłanie prejudycjalne – Procedury udzielania zamówień w sektorze transportu – Dyrektywa 2004/17/WE – Zakres stosowania – Artykuł 5 – Działalność obejmująca dostawy lub obsługę sieci świadczących usługi dla odbiorców publicznych w dziedzinie transportu kolejowego – Udzielenie przez krajowe kolejowe przedsiębiorstwo publiczne świadczące usługi transportowe zamówienia dotyczącego umów na usługi sprzątania pociągów należących do tego przedsiębiorstwa – Brak publikacji uprzedniego ogłoszenia o zamówieniu
 32. Orzeczenie z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie C-54/18 Cooperativa Animazione Valdocco - Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Procedury odwoławcze – Dyrektywa 89/665/EWG – Artykuły 1 i 2c – Odwołania od decyzji o dopuszczeniu lub wykluczeniu oferenta – Termin do wniesienia środka zaskarżenia – Termin zawity 30 dni – Przepisy krajowe wyłączające możliwość podniesienia zarzutu niezgodności z prawem decyzji dopuszczającej w ramach środka zaskarżenia aktów późniejszych – Karta praw podstawowych Unii Europejskiej – Artykuł 47 – Prawo do skutecznej ochrony sądowej
 33. Orzeczenie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie C-375/17 Stanley International Betting i Stanleybet Malta - Odesłanie prejudycjalne – Artykuły 49 i 56 TFUE – Swoboda przedsiębiorczości i swoboda świadczenia usług – Gry losowe – Wyłączna koncesja na zarządzanie usługami zautomatyzowanej gry w lotto i prowadzenie innych gier liczbowych o stałych stawkach – Ograniczenie – Nadrzędne względy interesu ogólnego – Proporcjonalność
 34. Orzeczenie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie C-216/17 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust i Coopservice - Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 2004/18/WE – Artykuł 1 ust. 5 – Artykuł 32 ust. 2 – Udzielanie zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi – Umowy ramowe – Klauzula rozszerzenia umowy ramowej na inne instytucje zamawiające – Zasady przejrzystości i równego traktowania wykonawców – Brak określenia liczby kolejnych zamówień lub określenie poprzez odniesienie do zwyczajnego zapotrzebowania instytucji zamawiających niebędących sygnatariuszami umowy ramowej – Zakaz
 35. Orzeczenie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie C-328/17 Amt Azienda Trasporti e Mobilità - Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Procedury odwoławcze – Dyrektywa 89/665/EWG – Artykuł 1 ust. 3 – Dyrektywa 92/13/EWG – Artykuł 1 ust. 3 – Uzależnienie prawa do wniesienia środka odwoławczego od uprzedniego złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia
 36. Orzeczenie z dnia 25 października 2018 r. w sprawie C- 413/17 Roche Lietuva - Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne na dostawy materiałów i sprzętu do diagnostyki medycznej – Dyrektywa 2014/24/UE – Artykuł 42 – Udzielenie – Zakres uznania instytucji zamawiającej – Szczegółowe sformułowanie specyfikacji technicznych
 37. Orzeczenie z dnia 25 października 2018 r. w sprawie C- 260/17 Anodiki Services EPE - Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Dyrektywa 2014/24/UE – Artykuł 10 lit. g) – Wyłączenia z zakresu stosowania – Umowy o pracę – Pojęcie – Decyzje szpitali publicznych o zawarciu umów o pracę na czas określony w celu zaspokojenia potrzeb z zakresu gastronomii, dostarczania posiłków i sprzątania – Dyrektywa 89/665/EWG – Artykuł 1 – Prawo do wniesienia skargi
 38. Orzeczenie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie C-124/17 Vossloh Laeis - Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 2014/24/UE – Artykuł 57 – Dyrektywa 2014/25/UE – Artykuł 80 – Udzielanie zamówień publicznych – Postępowanie – Podstawy wykluczenia – Maksymalny okres wykluczenia – Spoczywający na wykonawcy obowiązek współpracy z instytucją zamawiającą w celu wykazania swojej rzetelności
 39. Orzeczenie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie C- 606/17 IBA Molecular Italy Srl - Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne na dostawy – Dyrektywa 2004/18/WE – Artykuł 1 ust. 2 lit. a) – Udzielenie zamówienia poza przetargiem publicznym – Pojęcie „umów o charakterze odpłatnym” – Pojęcie „podmiotu publicznego”
 40. Orzeczenie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie C-518/17 Rudigier - Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Usługi publiczne w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego – Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 – Artykuł 5 ust. 1 – Udzielanie zamówień na świadczenie usług publicznych – Artykuł 7 ust. 2 – Obowiązek publikacji określonych informacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej najpóźniej do dnia wszczęcia postępowania – Konsekwencje braku ogłoszenia – Unieważnienie przetargu – Dyrektywa 2014/24/UE – Artykuł 27 ust. 1 – Artykuł 47 ust. 1 – Dyrektywa 2014/25/UE – Artykuł 45 ust. 1 – Artykuł 66 ust. 1 – Ogłoszenie o zamówieniu
 41. Orzeczenie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie C-546/16 Montte - Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 267 TFUE – Właściwość Trybunału – Status organu odsyłającego jako sądu – Dyrektywa 2014/24/UE – Procedury udzielania zamówień publicznych – Procedura otwarta – Kryteria udzielenia zamówienia – Ocena techniczna – Minimalna liczba punktów – Ocena oparta na cenie
 42. Orzeczenie z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie C-300/17 Hochtief - Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Procedury odwoławcze – Dyrektywa 89/665/WE – Powództwo o odszkodowanie – Artykuł 2 ust. 6 – Uregulowanie krajowe uzależniające dopuszczalność powództwa o odszkodowanie od uprzedniego i ostatecznego stwierdzenia niezgodności z prawem decyzji instytucji zamawiającej leżącej u podstaw podnoszonej szkody – Skarga o stwierdzenie nieważności – Przedsądowe odwołanie złożone przed komisją arbitrażową – Kontrola sądowa decyzji komisji arbitrażowej – Uregulowanie krajowe wykluczające przedstawienie zarzutów niepodniesionych przed komisją arbitrażową – Karta praw podstawowych Unii Europejskiej – Artykuł 47 – Prawo do skutecznej ochrony sądowej – Zasady skuteczności i równoważności
 43. Orzeczenie z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie C-14/17 VAR et ATM - Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Dyrektywa 2004/17/WE – Artykuł 34 – Dostawa części zamiennych do autobusów i trolejbusów – Specyfikacje techniczne – Produkty równoważne – Możliwość przedstawienia dowodu równoważności po udzieleniu zamówienia
 44. Orzeczenie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie C-531/16 Specializuotas transportas - Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 2004/18/WE – Procedury udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi – Powiązania między oferentami składającymi odrębne oferty w tym samym postępowaniu – Obowiązki oferentów, instytucji zamawiającej i sądu krajowego
 45. Orzeczenie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie C-102/17 Secretaria Regional de Saúde dos Açores - Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 53 § 2 i art. 94 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Artykuł 267 TFUE – Pojęcie „sądu jednego z państw członkowskich” – Postępowanie mające na celu wydanie orzeczenia o charakterze sądowym – Krajowy trybunał obrachunkowy – Uprzednia kontrola legalności i zasadności budżetowej wydatku publicznego – Oczywista niedopuszczalność
 46. Orzeczenie z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie C-65/17 Oftalma Hospital Srl - Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne na usługi – Usługi społeczne i zdrowotne – Udzielenie zamówienia z pominięciem przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych – Obowiązek przestrzegania zasad przejrzystości i równego traktowania – Pojęcie „niewątpliwego znaczenia transgranicznego” – Dyrektywa 92/50/EWG – Artykuł 27
 47. Orzeczenie z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie C-152/17 Consorzio Italian Management i Catania Multiservizi - Odesłanie prejudycjalne – Procedury udzielania zamówień w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych – Dyrektywa 2004/17/WE – Obowiązek dokonania dostosowania ceny po udzieleniu zamówienia – Brak takiego obowiązku w dyrektywie 2004/17/WE lub na podstawie ogólnych zasad, na których zasadzają się art. 56 TFUE i dyrektywa 2004/17/WE – Usługi sprzątania i utrzymania związane z działalnością transportu kolejowego – Artykuł 3 ust. 3 TUE – Artykuły 26, 57, 58 i 101 TFUE – Brak dostatecznych wyjaśnień w przedmiocie rozpatrywanego w postępowaniu głównym stanu faktycznego oraz w przedmiocie względów uzasadniających konieczność uzyskania odpowiedzi na pytania prejudycjalne – Niedopuszczalność – Artykuł 16 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – Przepisy prawa krajowego niewprowadzające w życie prawa Unii – Brak właściwości
 48. Orzeczenie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie C-9/17 Tirkkonen -  Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Dyrektywa 2004/18/WE – Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługi doradztwa rolniczego – Istnienie zamówienia publicznego lub jego brak – System nabywania usług polegający na dopuszczeniu w charakterze usługodawcy wszystkich wykonawców, którzy spełniają z góry ustalone warunki – System niedostępny później dla innych wykonawców
 49. Orzeczenie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawach połączonych C-523/16 i C-536/16 MA.T.I. SUD i in. -  Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Dyrektywa 2004/18/WE – Artykuł 51 – Uzupełnienie ofert – Dyrektywa 2004/17/WE – Wyjaśnienie ofert – Przepisy krajowe uzależniające uzupełnienie składanej dokumentacji przez oferentów od zapłaty kary pieniężnej – Zasady dotyczące udzielania zamówień publicznych – Zasada równego traktowania – Zasada proporcjonalności
 50. Orzeczenie z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie C-144/17 - Lloyd’s of London - Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Artykuły 49 i 56 TFUE – Dyrektywa 2004/18/WE – Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu przetargowym – Usługi ubezpieczeniowe – Uczestnictwo kilku syndykatów Lloyd’s of London w tym samym postępowaniu przetargowym – Podpisanie ofert przez przedstawiciela ogólnego Lloyd’s of London na dany kraj – Zasady przejrzystości, równego traktowania i niedyskryminacji – Proporcjonalność
 51. Orzeczenie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie C-178/16 Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani SpA - Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne na roboty budowlane – Dyrektywa 2004/18 WE – Artykuł 45 ust. 2 i 3 – Podstawy wykluczenia z udziału w przetargu – Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem byłych członków zarządu uczestniczącej w przetargu spółki – Bezprawne zachowanie byłego członka zarządu – Wyrok skazujący – Całkowite i faktyczne odcięcie się przedsiębiorstwa uczestniczącego w przetargu od tego członka zarządu – Dowód – Ocena przez instytucje zamawiająca wymogów dotyczących tego obowiązku
 52. Orzeczenie z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie C-408/16 Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA - Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Dyrektywa 2004/18/WE – Zakres stosowania – Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny i Fundusz Spójności – Umowa o finansowanie budowy autostrady zawarta z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym przed przystąpieniem państwa członkowskiego do Unii Europejskiej – Pojecie „nieprawidłowości” w rozumieniu rozporządzenia nr 1083/2006
 53. Orzeczenie z dnia 5 października 2017 r. w sprawie C-567/15 LitSpecMet - Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne na roboty budowlane, dostawy i usługi – Dyrektywa 2004/18/WE – Artykuł 1 ust. 9 – Pojecie „instytucji zamawiającej” – Spółka, której kapitał należy w całości do instytucji zamawiającej – Transakcje wewnętrzne w ramach grupy
 54. Orzeczenie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie C-223/16 Casertana Costruzioni - Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 2004/18/WE – Artykuł 47 ust. 2 i art. 48 ust. 3 – Oferent powołujący się na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia wymogów organu zamawiającego – Utrata przez wspomniane podmioty wymaganych zdolności – uregulowanie krajowe przewidujące wykluczenie oferenta z postępowania przetargowego i udzielenie zamówienia konkurentowi
 55. Orzeczenie z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie C-35/17 Saferoad Grawil et Saferoad Kabex - Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postepowania przed Trybunałem – Zamówienia publiczne – Zasady udzielania zamówień – Równość traktowania oferentów – Termin związania oferta i okres ważności wadium – Przedłużenie nieprzewidziane w wyraźny sposób – Wykluczenie z przetargu
 56. Orzeczenie z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie C-76/16 Ingsteel et Metrostav - Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Dyrektywa 2004/18/WE – Artykuł 47 ust. 1, 4 i 5 – Ekonomiczna i finansowa sytuacja oferenta – Dyrektywy 89/665/EWG i 2007/66/WE – Zaskarżenie do sadu decyzji o wykluczeniu oferenta z procedury przetargowej – Karta praw podstawowych Unii Europejskiej – Artykuł 47 – Prawo do skutecznego środka prawnego
 57. Orzeczenie z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie C-296/15 Medisanus - Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Produkty lecznicze stosowane u ludzi – Dyrektywa 2004/18/WE – Artykuł 2 i art. 23 ust. 2 i 8 – Artykuły 34 i 36 TFUE - Przetarg publiczny na zaopatrzenie szpitala – Uregulowanie krajowe zobowiązujące do priorytetowej dostawy do szpitali produktów leczniczych wytworzonych z krajowego osocza – Zasada równego traktowania
 58. Orzeczenie z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie C-131/16 Archus et Gama - Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Dyrektywa 2004/17/WE – Zasady udzielania zamówień – Artykuł 10 – Zasada równego traktowania oferentów – Obowiązek wezwania przez instytucje zamawiające oferentów do zmiany lub uzupełnienia oferty – Prawo do zatrzymania przez instytucje zamawiająca gwarancji bankowej w przypadku odmowy – Dyrektywa 92/13/EWG – Artykuł 1 ust. 3 – Procedury odwoławcze – Decyzja o udzieleniu zamówienia publicznego – Wykluczenie oferenta – Skarga o stwierdzenie nieważności – Interes prawny
 59. Orzeczenie z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie C-387/14 Esaprojekt - Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Dyrektywa 2004/18/WE – Zasady równego traktowania, niedyskryminacji i przejrzystości – Kwalifikacje techniczne lub zawodowe wykonawców – Artykuł 48 ust. 3 – Możliwość polegania na zdolnościach innych podmiotów – Artykuł 51 – Możliwość uzupełnienia oferty – Artykuł 45 ust. 2 lit. g) – Wykluczenie z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego ze względu na poważne wykroczenie
 60. Orzeczenie z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie C‑391/15 - Marina del Mediterráneo i in. - Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Procedury odwoławcze – Dyrektywa 89/665/EWG – Artykuł 1 ust. 1 – Artykuł 2 ust. 1 – Decyzja instytucji zamawiającej dopuszczająca wykonawcę do udziału w przetargu – Decyzja, od której zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami krajowymi nie przysługuje środek odwoławczy
 61. Orzeczenie z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie C‑298/15 Borta - Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Dyrektywa 2004/17/WE – Wartość zamówienia leżąca poniżej progu przewidzianego przez tę dyrektywę – Artykuły 49 TFUE i 56 TFUE – Ograniczenie korzystania z podwykonawstwa – Złożenie wspólnej oferty – Zdolności zawodowe oferentów – Zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 62. Orzeczenie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie C-355/15 Technische Gebäudebetreuung i Caverion Österreich – WYROK TRYBUNAŁU (ósma izba) z dnia 21 grudnia 2016 r.(1) – Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Dyrektywa 89/665/EWG – Procedury odwoławcze w zakresie udzielania zamówien publicznych – Artykuł 1 ust. 3 – Interes prawny – Artykuł 2a ust. 2 – Pojecie „zainteresowanego oferenta” – Prawo oferenta wykluczonego ostatecznie przez instytucje zamawiającą do zaskarżenia późniejszej decyzji o udzieleniu zamówienia
 63. Orzeczenie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie C-51/15 Remondis GmbH & Co. KG Region Nord - Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 4 ust. 2 TUE – Poszanowanie tożsamości narodowej państw członkowskich nierozerwalnie związanej z ich podstawowymi strukturami politycznymi i konstytucyjnymi, w tym w odniesieniu do samorządu regionalnego i lokalnego – Wewnętrzna organizacja państw członkowskich – Jednostki samorządu terytorialnego – Instrument prawny tworzący nowy podmiot prawa publicznego i organizujący przekazanie uprawnień i obowiązków związanych z wykonywaniem zadań publicznych – Zamówienia publiczne – Dyrektywa 2004/18/WE – Artykuł 1 ust. 2 lit. a) – Pojęcie „zamówienia publicznego”
 64. Orzeczenie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie C-171/15 Connexxion Taxi Services BV -  Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne na usługi – Dyrektywa 2004/18/WE – Artykuł 45 ust. 2 – Sytuacja podmiotowa kandydata lub oferenta – Fakultatywne podstawy wykluczenia – Poważne wykroczenie zawodowe – Uregulowania krajowe przewidujące badanie każdego przypadku oddzielnie z zastosowaniem zasady proporcjonalności – Decyzje instytucji zamawiających – Dyrektywa 89/665/EWG – Kontrola sądowa
 65. Orzeczenie z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie C-553/15 Undis Servizi - Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne na usługi – Udzielenie zamówienia bez wszczęcia postępowania przetargowego – Zamówienie typu „in house” – Warunki – Kontrola analogiczna – Zasadnicza część działalności – Spółka, której udzielono zamówienia, o kapitale publicznym znajdującym się w posiadaniu kilku jednostek samorządu terytorialnego – Działalność wykonywana również na rzecz jednostek samorządu terytorialnego niebędących wspólnikami – Działalność powierzona przez organ publiczny niebędący wspólnikiem
 66. Orzeczenie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie C-199/15 Ciclat - Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 2004/18/WE – Artykuł 45 – Artykuły 49 TFUE i 56 TFUE – Zamówienia publiczne – Warunki wykluczenia z postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi – Zobowiązania dotyczące opłacania składek na ubezpieczenie społeczne – Jednolity dokument dotyczący prawidłowego wypełnienia obowiązków w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne – Uzupełnienie braków
 67. Orzeczenie z dnia 6 października 2016 r. w sprawie C-318/15 Tecnoedi Costruzioni - Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne na roboty budowlane – Dyrektywa 2004/18/WE – Artykuł 7 lit. c) – Kwoty progowe dla zamówień publicznych – Nieosiągnięty próg – Oferty rażąco niskie – Automatyczne wykluczenie – Uprawnienie instytucji zamawiającej –Obowiązki instytucji zamawiającej wynikające ze swobody przedsiębiorczości, swobodnego świadczenia usług i ogólnej zasady niedyskryminacji – Zamówienia posiadające niewątpliwe znaczenie transgraniczne
 68. Orzeczenie z dnia 15 września 2016 r. w sprawach połączonych C-439_14 i C-488_14 Star Storage – Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywy 89/665/EWG i 92/13/EWG – Zamówienia publiczne – Procedury odwoławcze – Przepisy krajowe, które uzależniają dopuszczalność środków zaskarżenia decyzji instytucji zamawiającej od ustanowienia „gwarancji należytego postępowania” – Karta praw podstawowych Unii Europejskiej – Artykuł 47 – Prawo do skutecznego środka prawnego
 69. Orzeczenie z dnia 8 września 2016 r. w sprawie C-225_15 Politanò – Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 49 TFUE – Swoboda przedsiębiorczości – Gry losowe – Ograniczenia – Nadrzędne względy interesu ogólnego – Proporcjonalność – Zamówienia publiczne – Warunki udziału w przetargu i ocena sytuacji ekonomicznej i finansowej – Wykluczenie oferenta z powodu nieprzedstawienia zaświadczeń na temat jego sytuacji ekonomicznej i finansowej wystawionych przez dwie oddzielne instytucje bankowe – Dyrektywa 2004/18/WE – Artykuł 47 – Stosowanie
 70. Orzeczenie z dnia 7 września  2016 r. w sprawie C-549/14 Finn Frogne – Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Dyrektywa 2004/18/WE – Artykuł 2 – Zasada równego traktowania – Obowiązek przejrzystości – Zamówienie w przedmiocie dostawy złożonych systemów komunikacyjnych – Trudności w wykonaniu – Niezgoda stron co do tego, kto ponosi odpowiedzialność – Ugoda – Ograniczenie zakresu umowy – Przekształcenie wynajmu sprzętu w sprzedaż – Istotna zmiana umowy – Uzasadnienie obiektywną możliwością znalezienia rozwiązania polubownego
 71. Orzeczenie z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie C-6/15 TNS Dimarso NV - Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne na usługi – Dyrektywa 2004/18/WE – Artykuł 53 ust. 2 – Kryteria udzielania zamówienia – Najkorzystniejsza ekonomicznie oferta – Metoda oceny – Zasady określania wagi – Obowiązek wskazania przez instytucję zamawiającą w ogłoszeniu o zamówieniu wagi kryteriów zamówienia – Zakres obowiązku
 72. Orzeczenie z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie C‑406/14 Wrocław – miasto na prawach powiatu przeciwko Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju - Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 2004/18/WE – Zamówienia publiczne na roboty budowlane – Zgodność z prawem obowiązku wykonania pewnej części zamówienia bez udziału podwykonawców – Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 – Przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności – Obowiązek państw członkowskich dokonania korekty finansowej w stosunku do wykrytych nieprawidłowości – Pojęcie „nieprawidłowości” – Konieczność dokonania korekt w przypadku naruszenia prawa Unii w dziedzinie udzielania zamówień publicznych
 73. Orzeczenie z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie C-46/15 Ambisig - Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Dyrektywa 2004/18/WE – Artykuł 48 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) tiret drugie – Kwalifikacje techniczne wykonawców – Bezpośrednia skuteczność – Środki dowodowe – Stosunek hierarchiczny między zaświadczeniem wystawionym przez prywatnego nabywcę i jednostronnym oświadczeniem oferenta – Zasada proporcjonalności – Zakaz wprowadzania istotnych zmian do przewidzianych środków dowodowych
 74. Orzeczenie z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie C-27/15 Pizzo - Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Dyrektywa 2004/18/WE – Udział w przetargu – Możliwość powołania się na zdolności innych przedsiębiorstw w celu spełnienia wymaganych kryteriów – Nieuiszczenie składki nieprzewidzianej w wyraźny sposób – Wykluczenie z przetargu bez możliwości uzupełnienia tego braku
 75. Orzeczenie z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie C-410/14 Falk Pharma - Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Dyrektywa 2004/18/WE – Artykuł 1 ust. 2 lit. a) – Pojęcie „zamówienia publicznego” – System zakupów towarów polegający na dopuszczeniu w charakterze dostawcy wszystkich wykonawców, którzy spełniają z góry ustalone warunki – Dostawa refundowanych produktów leczniczych w ramach ogólnego systemu zabezpieczenia społecznego – Umowy zawarte między kasą ubezpieczenia zdrowotnego a wszystkimi dostawcami produktów leczniczych opartych na danej substancji czynnej, którzy zgadzają się udzielić rabatu od ceny sprzedaży w z góry ustalonej wysokości – Ustawodawstwo przewidujące co do zasady zastąpienie refundowanego produktu leczniczego wprowadzonego do obrotu przez wykonawcę, który nie zawarł takiej umowy, produktem leczniczym tego samego rodzaju wprowadzonym do obrotu przez wykonawcę, który zawarł taką umowę
 76. Orzeczenie z dnia 26 maja 2016 r. w sprawach połączonych C-260/14 i C-261/14 Judeul Neam e.a. - Odesłanie prejudycjalne – Ochrona interesów finansowych Unii – Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2988/95 – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) – Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 – Udzielenie zamówienia publicznego przez beneficjenta funduszy działającego jako instytucja zamawiająca, mającego na celu realizacje subwencjonowanego działania – Pojecie „nieprawidłowości” – Kryterium dotyczące „naruszenia prawa Unii” – Procedury przetargowe sprzeczne z ustawodawstwem krajowym – Charakter korekt finansowych zastosowanych przez
  państwa członkowskie – Środki lub kary administracyjne
 77. Orzeczenie z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie C-396/14 MT Højgaard A/S - Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 267 TFUE – Właściwość Trybunału – Status organu odsyłającego jako sadu – Zamówienie publiczne w sektorze infrastruktury kolejowej – Procedura negocjacyjna – Dyrektywa 2004/17/WE – Artykuł 10 – Artykuł 51 ust. 3 – Zasada równego traktowania oferentów – Grupa złożona z dwóch spółek i dopuszczona jako oferent – Oferta złożona przez jedna z dwóch spółek, we własnym imieniu, w związku z ogłoszeniem upadłości drugiej spółki – Spółka uznana za mogącą
  zostać dopuszczoną jako samodzielny oferent – Udzielenie zamówienia tej spółce
 78. Orzeczenie z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie C-324/14 Partner Apelski Dariusz - Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Dyrektywa 2004/18/WE – Kwalifikacje techniczne i/lub zawodowe wykonawców – Artykuł 48 ust. 3 – Możliwość polegania na zdolności innych podmiotów – Warunki i zasady – Charakter powiązań między oferentem a innymi podmiotami – Zmiana oferty – Unieważnienie i powtórzenie aukcji elektronicznej – Dyrektywa 2014/24/UE
 79. Orzeczenie z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie C-689/13 Puligenica Facility Esco (PFE) - Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne na usługi – Dyrektywa Rady 89/665/EWG – Artykuł 1 ust. 1 i 3 – Procedury odwoławcze – Odwołanie mające na celu spowodowanie uchylenia decyzji o udzieleniu zamówienia publicznego wniesione przez oferenta, którego oferta nie została wybrana – Odwołanie wzajemne wybranego oferenta – Wynikająca z orzecznictwa krajowego zasada nakazująca wcześniejsze zbadanie odwołania wzajemnego i w przypadku, gdy jest ono uzasadnione, uznanie odwołania głównego za niedopuszczalne bez badania co do istoty sprawy – Zgodność z prawem Unii – Artykuł 267 TFUE – Zasada pierwszeństwa przepisów prawa Unii – Zasada prawna sformułowana orzeczeniem pełnego składu naczelnego sądu administracyjnego państwa członkowskiego – Uregulowanie prawa krajowego przewidujące, że takie orzeczenie wiąże izby owego sądu – Obowiązek izby rozpatrującej kwestię dotyczącą prawa Unii przekazania jej do rozpoznania pełnemu składowi sądu, w przypadku opinii odmiennej od opinii wyrażonej w rozstrzygnięciu pełnego składu sądu – Możliwość lub obowiązek wystąpienia przez izbę z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym do Trybunału
 80. Orzeczenie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie C- 50/14 CASTA e.a. - Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Artykuły 49 TFUE i 56 TFUE – Dyrektywa 2004/18/WE – Usługi transportu sanitarnego – Ustawodawstwo krajowe upoważniające lokalne organy służby zdrowia do powierzenia zadań w zakresie transportu sanitarnego spełniającym wymogi prawne i zarejestrowanym stowarzyszeniom wolontariackim w drodze bezpośredniego udzielenia zamówienia, bez ogłoszenia o zamówieniu, za zwrot poniesionych kosztów – Dopuszczalność
 81. Orzeczenie z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie C-234/14 Ostas celtnieks - Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Dyrektywa 2004/18/WE – Sytuacja ekonomiczna i finansowa – Kwalifikacje techniczne lub zawodowe – Artykuł 47 ust. 2 i art. 48 ust. 3 – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nakładająca na oferenta obowiązek zawarcia umowy o partnerstwie lub utworzenia spółki jawnej z podmiotami, na których zdolnościach polega
 82. Orzeczenie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie C-166/14 MedEval - Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Dyrektywa 89/665/EWG – Zasady skuteczności i równoważności – Procedury odwoławcze w dziedzinie udzielania zamówień publicznych – Termin do wniesienia odwołania – Przepisy krajowe uzależniające powództwo o odszkodowanie od uprzedniego stwierdzenia niezgodności z prawem procedury – Termin zawity, którego bieg rozpoczyna się niezależnie od powzięcia przez powoda wiadomości o bezprawności
 83. Orzeczenie z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie C-115/14 Regiopost - Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 56 TFUE – Swoboda świadczenia usług – Ograniczenia – Dyrektywa 96/71/WE – Artykuł 3 ust. 1 – Dyrektywa 2004/18/WE – Artykuł 26 – Zamówienia publiczne – Usługi pocztowe – Przepisy jednostki administracji regionalnej państwa członkowskiego wymagające od oferentów oraz ich podwykonawców zobowiązania się do zapłaty minimalnego wynagrodzenia pracownikom wykonującym usługi stanowiące przedmiot zamówienia.
 84. Orzeczenie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie C-552/13 Grupo Hospitalario Quirón SA - Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne na usługi – Dyrektywa 2004/18/WE – Artykuł 23 ust. 2 – Zarządzanie publicznymi usługami opieki zdrowotnej – Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, za które odpowiadają szpitale publiczne, w placówkach prywatnych – Wymóg udzielania świadczeń w danej gminie.
 85. Orzeczenie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie C-425/14 Impresa Edilux Srl - Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Dyrektywa 2004/18/WE – Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu przetargowym – Zamówienie poniżej progu wymaganego dla zastosowania tej dyrektywy – Podstawowe zasady traktatu FUE – Oświadczenie o przyjęciu porozumienia o zgodności z prawem dotyczącego zwalczania działalności przestępczej – Wykluczenie z powodu braku złożenia takiego oświadczenia – Dopuszczalność – Proporcjonalność.
 86. Orzeczenie z dnia 6 października 2015 r. w sprawie C-203/14 Consorci Sanitari del Maresme - Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 267 TFUE – Właściwość Trybunału – Status organu odsyłającego jako sądu – Niezawisłość – Obligatoryjna jurysdykcja – Dyrektywa 89/665/EWG – Artykuł 2 – Organy odpowiedzialne za procedury odwoławcze – Dyrektywa 2004/18/WE – Artykuł 1 ust.8 i art. 52 – Procedury udzielania zamówień publicznych – Pojęcie „podmiotu publicznego” – Organy administracji publicznej – Włączenie.
 87. Orzeczenie z dnia 6 października 2015 r. w sprawie C-61/14 Orizzonte Salute - Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 89/665/EWG – Zamówienia publiczne – Uregulowania krajowe – Opłaty za dostęp do sądu administracyjnego w dziedzinie zamówień publicznych – Prawo do skutecznego środka prawnego – Opłaty o charakterze zniechęcającym – Sądowa kontrola aktów administracyjnych – Zasady skuteczności i równoważności – Effet utile.
 88. Orzeczenie z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie C-593/13 Rina Services e.a. - Odesłanie prejudycjalne – Artykuły 49 TFUE, 51 TFUE i 56 TFUE – Swoboda przedsiębiorczości – Udział w wykonywaniu władzy publicznej –Dyrektywa 2006/123/WE– Artykuł 14 – Instytucje odpowiedzialne za kontrolę i certyfikację przestrzegania ustawowo wymaganych warunków przez przedsiębiorstwa wykonujące publiczne roboty budowlane – Przepisy krajowe nakładające obowiązek posiadania we Włoszech siedziby statutowej tych instytucji.
 89. Orzeczenie z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie C-278/14 SC Enterprise Focused Solutions SRL - Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Dostawy – Specyfikacja techniczna – Zasady równego traktowania i niedyskryminacji – Obowiązek przejrzystości – Odwołanie do wyrobu określonej marki – Ocena równoważnego charakteru wyrobu oferowanego przez jednego z oferentów – Zaprzestanie produkcji wyrobu referencyjnego.
 90. Orzeczenie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie C-601/13 Ambisig - Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 2004/18/WE – Zamówienia publiczne na usługi – Przebieg postępowania – Kryteria udzielania zamówień – Kwalifikacje osób wyznaczonych do wykonania zamówień.
 91. Orzeczenie z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie C-538/13 eVigilo - Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Dyrektywy 89/665/EWG i 2004/18/WE – Zasada równego traktowania i zasada przejrzystości – Powiązanie zwycięskiego oferenta z biegłymi instytucji zamawiającej – Obowiązek wzięcia pod uwagę tego powiązania – Ciężar dowodu na stronniczość biegłego – Brak wpływu takiej stronniczości na końcowy wynik oceny – Termin do wniesienia odwołania – Podważenie abstrakcyjnych kryteriów udzielenia zamówienia – Wyjaśnienie tych kryteriów po przedstawieniu szczegółowych informacji na temat podstaw udzielenia zamówienia – Stopień zgodności ofert z wymaganiami technicznymi, jako kryterium oceny.
 92. Orzeczenie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie C-568/13 Data Medical Service - Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne na usługi – Dyrektywa 92/50/EWG – Artykuł 1 lit. c) i art. 37 – Dyrektywa 2004/18/WE – Artykuł 1 ust. 8 akapit pierwszy i art. 55 – Pojęcia „usługodawca” i „wykonawca” – Uniwersytecka publiczna placówka szpitalna – Placówka posiadająca osobowość prawną oraz autonomię w zakresie działalności gospodarczej i organizacji – Działalność zasadniczo o niezarobkowym charakterze – Instytucjonalny cel obejmujący świadczenie usług opieki zdrowotnej – Możliwość oferowania analogicznych usług na rynku – Dopuszczenie do udziału w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
 93. Orzeczenie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie C-470/13 Generali-Providencia - Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Zamówienia nieosiągające progu przewidzianego przez dyrektywę 2004/18/WE – Artykuły 49 TFUE i 56 TFUE – Stosowanie – Określony interes transgraniczny – Powody wykluczenia podmiotu gospodarczego, który dopuścił się naruszenia krajowych przepisów z zakresu konkurencji stwierdzonego ostatecznym wyrokiem wydanym przed upływem pięciu lat – Dopuszczalność – Proporcjonalność.
 94. Orzeczenie z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie C-113/13 ASL Spezzino - Odesłanie prejudycjalne - Usługi transportu sanitarnego – Ustawodawstwo krajowe zastrzegające wykonywanie działalności transportu sanitarnego na rzecz publicznych jednostek zdrowia w pierwszej kolejności dla spełniających wymogi prawne i zarejestrowanych stowarzyszeń wolontariackich – Zgodność z prawem Unii – Zamówienia publiczne – Artykuły 49 TFUE i 56 TFUE – Dyrektywa 2004/18/WE – Usługi mieszane objęte jednocześnie załącznikiem III A i załącznikiem II B do dyrektywy 2004/18   Artykuł 1 ust. 2 lit. a) i d)   Pojęcie zamówienia publicznego na usługi   Charakter odpłatny   Świadczenie wzajemne polegające na zwrocie poniesionych kosztów.
 95. Orzeczenie z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie C-440/13 Croce Amica One Italia Srl - Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne na usługi – Dyrektywa 2004/18/WE – Dyrektywa 89/665/EWG – Podmiotowa sytuacja kandydata lub oferenta – Wstępne udzielenie zamówienia – Dochodzenie prowadzone względem przedstawiciela prawnego zwycięskiego oferenta – Decyzja instytucji zamawiającej o nieudzieleniu ostatecznie zamówienia i odwołaniu przetargu – Kontrola sądowa.
 96. Orzeczenie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie C-42/13 Cartiera dell’Adda - Zamówienia publiczne – Zasady równego traktowania i przejrzystości – Dyrektywa 2004/18/WE – Podstawy wykluczenia z udziału – Artykuł 45 – Sytuacja podmiotowa kandydata lub oferenta – Obowiązkowe oświadczenie dotyczące osoby wskazanej jako „dyrektor techniczny” – Brak dołączenia oświadczenia do oferty – Wykluczenie z przetargu bez możliwości uzupełnienia tego braku.
 97. Orzeczenie z dnia 26 września 2014 r. w sprawach połączonych T-91/12 i T-280/12 - Zamówienia publiczne na usługi – Procedura przetargowa – Świadczenie usług nieregularnego transportu lotniczego osób i czarteru taksówek powietrznych – Odrzucenie kandydatury – Artykuł 94 lit. b) rozporządzenia finansowego – Prawo do obrony – Artykuł 134 ust. 5 zasad wykonania rozporządzenia finansowego – Skarga o stwierdzenie nieważności – Pismo odpowiadające na żądanie skarżących – Akt niepodlegający zaskarżeniu – Decyzja w sprawie udzielenia zamówienia – Brak bezpośredniego oddziaływania – Niedopuszczalność – Odpowiedzialność pozaumowna.
 98. Orzeczenie z dnia 18 września 2014 r. w sprawie C-549/13 Budesdruckerei Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 56 TFUE – Swoboda świadczenia usług – Ograniczenia – Dyrektywa 96/91/WE – Procedury udzielania zamówień publicznych na usługi – Przepisy krajowe nakazujące oferentom i ich podwykonawcom zobowiązanie się do zapłaty minimalnego wynagrodzenia personelowi świadczącemu usługi będące przedmiotem zamówienia publicznego – Podwykonawca mający siedzibę w innym państwie członkowskim.
 99. Orzeczenie z dnia 11 września 2014 r. w sprawie C-19/13 - Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Dyrektywa 89/665/EWG – Artykuł 2d ust. 4 – Wykładnia i ważność – Procedury odwoławcze w zakresie udzielania zamówień publicznych – Nieskuteczność umowy – Wykluczenie.
 100. Orzeczenie z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie C-358/12 - Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Zamówienia poniżej progu przewidzianego dyrektywą 2004/18/WE – Artykuły 49 TFUE i 56 TFUE – Zasada proporcjonalności – Przesłanki wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia – Kryteria kwalifikacji podmiotowej dotyczące podmiotowej sytuacji oferentów – Zobowiązania dotyczące opłacania składek na ubezpieczenie społeczne – Pojęcie „poważne naruszenie” – Różnica między należnymi kwotami a kwotami zapłaconymi przekraczająca 100 EUR i 5% należnych kwot.
 101. Orzeczenie z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie C-213/13 - Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne na roboty budowlane – Dyrektywa 93/37/EWG – „Zobowiązanie do wynajmu” niewybudowanych jeszcze budynków – Prawomocne orzeczenie sądu krajowego – Zakres zasady powagi rzeczy osądzonej w przypadku sytuacji niezgodnej z prawem Unii.
 102. Orzeczenie z dnia 19 czerwca 2014 r. w sprawie C-574/12 - Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne na usługi – Dyrektywa 2004/18/WE – Udzielenie zamówienia bez wszczęcia postępowania przetargowego (tzw. zamówienie „in house”) –Wykonawca zamówienia prawnie wyodrębniony od instytucji zamawiającej – Centrum świadczenia usług obsługi i wsparcia dla szpitali – Stowarzyszenie pożytku publicznego nieposiadające celu zarobkowego – Większość członków składająca się z instytucji zamawiających – Mniejszość członków składająca się z podmiotów prawa prywatnego, organizacji charytatywnych nieposiadających celu zarobkowego – Działalność do wysokości co najmniej 80% rocznego obrotu prowadzona na rzecz członków.
 103. Orzeczenie z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie C-161/13 Idrodinamica Purgo Velox - Zamówienia publiczne – Gospodarka wodna – Dyrektywa 92/13/EWG – Skuteczne i szybkie procedury odwoławcze – Terminy do wniesienia skargi – Data rozpoczęcia biegu tych terminów.
 104. Orzeczenie z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie C-15/13 Datenlotsen Informationssysteme - Zamówienia publiczne na dostawy – Dyrektywa 2004/18/WE – Udzielenie zamówienia bez wszczęcia procedury przetargowej – Zamówienie typu „in-house” – Wykonawca prawnie odrębny od instytucji zamawiającej – Warunek „kontroli analogicznej” – Instytucja zamawiająca i wykonawca bez stosunku kontroli między nimi – Władza publiczna jako podmiot trzeci sprawująca częściową kontrolę nad instytucją zamawiającą i kontrolę nad wykonawcą, która może być zakwalifikowana jako „analogiczna” – „Horyzontalne zamówienie typu in-house”.
 105. Orzeczenie z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie C-425/12 Portgas - Procedury udzielania zamówień publicznych w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji – Dyrektywa 93/38/EWG – Brak transpozycji do prawa wewnętrznego – Możliwość powołania się przez państwo na tę dyrektywę wobec podmiotu posiadającego koncesję na świadczenie usług publicznych w braku transpozycji tego aktu prawnego do prawa wewnętrznego.
 106. Orzeczenie z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie C-561/12 Nordecon - Zamówienia publiczne – Procedura negocjacyjna z publikacją ogłoszenia – Możliwość negocjowania przez instytucję zamawiającą ofert niezgodnych z wiążącymi wymaganiami specyfikacji technicznych określonych w dokumentacji przetargowej dotyczącej zamówienia.
 107. Orzeczenie z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie C-388/12 Comune di Ancona - Fundusze strukturalne – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) – Wkład finansowy jednego z tych funduszy – Kryteria kwalifikowalności wydatków –Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 – Artykuł 30 ust. 4 – Zasada trwałości działania – Pojęcie „znacznej modyfikacji” działania – Udzielenie koncesji bez uprzedniego ogłoszenia i przeprowadzenia postępowania przetargowego.
 108. Orzeczenie z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie C-221/12 - Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 49 TFUE – Swoboda przedsiębiorczości – Artykuł 56 TFUE – Swoboda świadczenia usług – Zasady równego traktowania i niedyskryminacji – Obowiązek przejrzystości – Zakres stosowania – Porozumienie zawarte między podmiotami publicznymi państwa członkowskiego a przedsiębiorstwem z tego samego państwa członkowskiego – Przeniesienie przez te podmioty działalności polegającej na świadczeniu usług telewizyjnych, a także, na czas określony, wyłącznego prawa użytkowania ich sieci kablowych na przedsiębiorstwo z rzeczonego państwa członkowskiego – Możliwość powołania się przez przedsiębiorcę z tego samego państwa członkowskiego na art. 49 TFUE i 56 TFUE przed sądami tego państwa członkowskiego – Brak ogłoszenia przetargu – Względy uzasadniające – Istnienie wcześniejszego porozumienia – Transakcja mająca na celu zakończenie sporu dotyczącego interpretacji tego porozumienia – Ryzyko obniżenia wartości przeniesionej działalności.
 109. Orzeczenie z dnia 10 października 2013 roku w sprawie C-336/12 Manova - Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Dyrektywa 2004/18/WE – Zasada równego traktowania – Procedura ograniczona – Ogłoszenie o zamówieniu – Wymaganie załączenia do zgłoszenia ostatniego opublikowanego sprawozdania finansowego – Brak owego sprawozdania w zgłoszeniach niektórych kandydatów – Prawo instytucji zamawiającej do wezwania tych kandydatów do przedstawienia sprawozdania po upływie terminu zgłoszenia.
 110. Orzeczenie z dnia 10 października 2013 roku w sprawie C-94/12 - Zamówienia publiczne – Dyrektywa 2004/18/WE – Sytuacja ekonomiczna i finansowa – Kwalifikacje techniczne lub zawodowe – Artykuł 47 ust. 2 i art. 48 ust. 3 – Możliwość powołania się przez podmiot gospodarczy na sytuację innych podmiotów – Artykuł 52 – System certyfikacji – Zamówienia publiczne na roboty budowlane – Przepisy krajowe nakładające obowiązek posiadania certyfikatu kwalifikacji odpowiadającego kategorii i wartości robót budowlanych, będących przedmiotem zamówienia – Zakaz powoływania się na certyfikaty wielu podmiotów w odniesieniu do robót budowlanych należących do tej samej kategorii.
 111. Orzeczenie z dnia 26 września 2013 roku w sprawie C-115/12 P - Odwołanie – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) – Wspólnotowa interwencja strukturalna w regionie Martynika – Zmniejszenie pomocy finansowej – Zamówienia publiczne na roboty budowlane – Zgodność działań z przepisami Unii – Koordynacja procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane – Dyrektywa 93/37/EWG – Artykuł 2 – Pojęcie „bezpośredniego subsydiowania” – Pojęcie „obiektów sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych”.
 112. Orzeczenie z dnia 12 września 2013 roku w sprawie C-526/11 IVD Gmbh - Zamówienia publiczne – Dyrektywa 2004/18/WE – Artykuł 1 ust. 9 akapit drugi lit. c) – Pojęcie podmiotu prawa publicznego – Przesłanka dotycząca finansowania działalności, kontroli zarządzania albo kontroli działalności przez państwo, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty prawa publicznego – Izba zawodowa lekarzy – Przewidziane ustawą finansowanie w postaci składek uiszczanych przez członków tej izby – Wysokość składek określona przez zgromadzenie wskazanej izby – Autonomia tej izby w przedmiocie określania zakresu i zasad wykonania jej zadań ustawowych.
 113. Orzeczenie z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie C-100/12 Fastweb - Zamówienia publiczne – Dyrektywa 89/665/EWG – Odwołanie w dziedzinie zamówień publicznych – Odwołanie od decyzji o udzieleniu zamówienia publicznego wniesione przez oferenta, którego oferta nie została wybrana – Odwołanie oparte na okoliczności, że wybrana oferta nie jest zgodna z wymogami technicznymi zamówienia – Odwołanie wzajemne wybranego oferenta, którego podstawą jest niezachowanie w ofercie przedstawionej przez oferenta wnoszącego odwołanie niektórych wymogów technicznych zamówienia – Obydwie oferty niezgodne z wymogami technicznymi zamówienia – Orzecznictwo krajowe nakazujące wcześniejsze zbadanie odwołania wzajemnego i w przypadku gdy jest ono uzasadnione uznanie odwołania za niedopuszczalne bez badania istoty sprawy – Zgodność z prawem Unii.
 114. Orzeczenie z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie C-386/11 Piepenbrock - Zamówienia publiczne – Dyrektywa 2004/18/WE – Pojęcie „zamówienie publiczne” – Artykuł 1ust.2 lit. a) – Umowa zawarta między dwiema jednostkami samorządu terytorialnego – Przekazanie przez jedną jednostkę obowiązku utrzymania w czystości niektórych ze swoich lokali innej jednostce w zamian za rekompensatę finansową.
 115. Orzeczenie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie T-235/11 - Fundusz Spójności – Zmniejszenie pomocy finansowej pierwotnie przyznanej w ramach Funduszu Spójności na rzecz pięciu projektów dotyczących wprowadzenia linii sieci kolejowej dużych prędkości w Hiszpanii – Czas na podjęcie decyzji – Artykuł H, ustęp 2 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1164/94 – Artykuł 18, ustęp 3 rozporządzenia (WE) nr 1386/2002 – Dodatkowe dostawy – Dodatkowe roboty budowlane lub usługi – Pojęcie „nieprzewidzianej okoliczności” – Artykuł 20, ust. 2 lit. e) i f) dyrektywy 93/38/EWG.
 116. Orzeczenie z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie T-54/11 - EFRR – Zmniejszenie pomocy finansowej – Pomoc dla programu operacyjnego objętego celem 1 (2000–2006), dotyczącego regionu Andaluzja (Hiszpania) – Artykuł 39 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1260/1999 – Termin trzymiesięczny – Dyrektywa 93/36/EWG – Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
 117. Orzeczenie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie C-159/11 ASL Lecce - Zamówienia publiczne – Dyrektywa 2004/18/WE – Artykuł 1 ust. 2 lit. a) i d) – Usługi – Badanie i ocena wytrzymałości na wstrząsy sejsmiczne budynków szpitalnych – Umowa zawarta między dwoma podmiotami publicznymi, z których jeden jest uniwersytetem – Podmiot publiczny, który może być uznany za wykonawcę – Umowa pod tytułem odpłatnym – Świadczenie wzajemne nieprzekraczające poniesionych kosztów
 118. Orzeczenie z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie C-465/11 Forposta i ABC Direct Contact - Dyrektywa 2004/18/WE – Artykuł 45 ust. 2 akapit pierwszy lit. d) – Dyrektywa 2004/17/WE – Artykuł 53 ust. 3, art. 54 ust. 4 – Zamówienia publiczne – Sektor usług pocztowych – Kryteria wykluczenia z postępowania w sprawie udzielenia zamówienia – Poważne wykroczenie zawodowe – Ochrona interesu publicznego – Zachowanie uczciwej konkurencji
 119. Orzeczenie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawach połączonych C-182/11 i C-183/11 Econord - Zamówienia publiczne na usługi – Dyrektywa 2004/18/WE – Instytucja zamawiająca sprawująca nad odrębnym od niej pod względem prawnym wykonawcą kontrolę analogiczną do kontroli, jaką sprawuje nas swymi własnymi służbami – Brak obowiązku organizacji postępowania przetargowego według przepisów prawa Unii (tzw. udzielenie zamówienia „in house”) – Wykonawca kontrolowany łącznie przez liczne jednostki samorządu terytorialnego – Warunki stosowania udzielenia zamówienia „in house”
 120. Orzeczenie z dnia 18 października 2012 r. w sprawie C-218/11 Dyrektywa 2004/18/WE – Zamówienia publiczne na roboty, dostawy i usługi – Artykuł 44 ust. 2, art. 47 ust. 1 lit. b) i art. 47 ust. 2 i 5 – Sytuacja ekonomiczna i finansowa kandydatów lub oferentów – Minimalne wymogi dotyczące zdolności do wykonania zamówienia ustanowione na podstawie jednej danej z bilansu – Dane rachunkowe, na które mogą mieć wpływ rozbieżności między prawami krajowymi w zakresie rocznych sprawozdań finansowych spółek
 121. Orzeczenie z dnia 7 czerwca 2012 r. w sprawie C-615/10 Dyrektywa 2004/18/WE – Zamówienia publiczne w dziedzinie obronności – Artykuł 10 – Artykuł 296 ust. 1 lit. b) WE – Ochrona podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa członkowskiego – Handel bronią, amunicją i materiałami wojennymi – Produkt nabyty przez instytucję zamawiającą wyłącznie do celów wojskowych – Istnienie, w zakresie dotyczącym owego produktu, możliwości w dużej mierze podobnego zastosowania w sektorze cywilnym – Stół obrotowy („tiltable turntable”) służący do pomiarów elektromagnetycznych – Brak postępowania przetargowego wedle procedur przewidzianych w dyrektywie 2004/18
 122. Orzeczenie z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie C-368/10 Komisja przeciwko Niderlandom - Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Dyrektywa 2004/18/WE – Procedury udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi – Zamówienie publiczne na dostawę, instalację i konserwację automatów do napojów ciepłych oraz dostawa herbaty, kawy i innych składników – Artykuł 23 ust. 6 i 8 – Specyfikacje techniczne – Artykuł 26 – Warunki realizacji zamówień – Artykuł 53 ust. 1 – Kryteria udzielenia zamówienia – Najkorzystniejsza oferta – Produkty biologiczne i pochodzące z uczciwego handlu – Użycie etykiet w ramach formułowania specyfikacji technicznych i kryteriów udzielenia zamówienia – Artykuł 39 ust. 2 – Pojęcie „informacji dodatkowych” – Artykuł 2 – Zasady udzielania zamówień –Zasada przejrzystości – Artykuły 44 ust. 2 i 48 – Weryfikacja predyspozycji i kwalifikacja uczestników – Minimalne kwalifikacje techniczne lub zawodowe – Poszanowanie „kryteriów w zakresie trwałości zakupów i społecznie odpowiedzialnego zachowania przedsiębiorstw”
 123. Orzeczenie z dnia 10 maja 2012 r. w sprawach połączonych C-357/10 do C-359/10 Duomo Gpa Srl e.a. - Artykuły 3 WE, 10 WE, 43 WE, 49 WE i 81 WE – Swoboda przedsiębiorczości – Swoboda świadczenia usług – Dyrektywa 2006/123/WE – Artykuły 15 i 16 – Zamówienie na usługi w zakresie obliczania, kontroli i pobierania podatków lub innych wpływów jednostek samorządów terytorialnych – Przepisy krajowe – Minimalny kapitał zakładowy – Obowiązek
 124. Orzeczenie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie C-599/10 SAG ELV Slovensko a.s. - Zamówienia publiczne – Dyrektywa 2004/18/WE – Procedury udzielania zamówień publicznych – Przetarg ograniczony – Ocena oferty – Żądanie instytucji zamawiającej zmierzające do uzyskania wyjaśnień w przedmiocie oferty – Przesłanki
 125. Orzeczenie z dnia 10  listopada 2011 r. w sprawie C-348/10 Norm-A Dekom - Dyrektywa 2004/17/WE – Artykuł 1 ust. 3 lit. b) – Dyrektywa 92/13/EWG – Artykuł 2d ust. 1 lit. b) – Pojęcie „koncesji na usługi” – Świadczenie autobusowych usług transportu publicznego
 126. Orzeczenie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie C-601/10 - Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Dyrektywa 92/50/EWG i 2004/18/WE – Zamówienia publiczne na usługi dodatkowe związane z dokonywaniem wpisów w katastrze i z zagospodarowaniem przestrzennym – Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu
 127. Orzeczenie z dnia 17  marca 2011 r. w sprawie C-95/10 Strong Segurança SA - Zamówienia publiczne na usługi – Dyrektywa 2004/18/WE – Artykuł 47 ust. 2 – Bezpośrednia skuteczność – Zastosowanie do usług wymienionych w załączniku II B do dyrektywy
 128. Orzeczenie z dnia 10  marca 2011 r. w sprawie C-274/09 Privater Rettungsdienst und  Krankentransport Stadle: Zamówienia publiczne – Dyrektywa 2004/18/WE –  Koncesja na świadczenie usług publicznych – Usługi z zakresu  ratownictwa – Odróżnienie „zamówienia publicznego na usługi” od  „koncesji na usługi”
ź

Pliki

Przejdź do góry strony