Orzeczenia Sądu Najwyższego z lat 1999-2003

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie doręczenia wyroku Zespołu Arbitrów ustanowionemu w sprawie pełnomocnikowi   (sygn. III CZP 83/03)


Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2003 w sprawie nieważności umowy o zamówienie publiczne zawartej bez wymaganej decyzji Prezesa Urzędu. (sygn. V CK 474/02)


Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 lipca 2003 roku aktualna w zakresie momentu, od którego nalezy liczyć termin do wniesienia środka ochorny prawnej   (sygn. III CZP 44/03)


Uchwała Sądu  Najwyższego z dnia 16 lipca 2003 roku w sprawie możliwości złożenia  przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, niebiorącego udziału w postępowaniu przed zespołem arbitrów, skargi do Sądu Okręgowego na wyrok zespołu arbitrów    (sygn. III CZP 47/03) - teza nieaktualna, możliwość złożenia skargi do sądu powszechnego na orzeczenie KIO wymaga udziału wykonawcy w postępowaniu odwoławczym (art. 185 ustawy Pzp)


Uchwała Sądu  Najwyższego z dnia 11 kwietnia 2003 roku w sprawie zachowania terminu do wniesienia protestu w przypadku jego złożenia w polskim urzędzie pocztowym    (sygn. III CZP 3/03) - teza nieaktualna z uwagi na likwidację instytucji protestu


Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2002 roku w sprawie dopuszczalności skargi na wyrok Zespołu Arbitrów wyłącznie w przedmiocie kosztów postępowania   (sygn. III CZP 68/02)


Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 września 2002 roku w sprawie mozliwości zastosowania terminu płatności ceny jako jednego z kryterium oceny ofert (sygn. III CZP 52/02)


Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 lipca 2001 roku w sprawie odmowy zatwierdzenia przez Prezesa UZP trybu zamówienia z wolnej ręki na druk kart do głosowania i inncyh druków stosowanych w wyborach (sygn. akt III RN 16/01 ) - zagadnienie aktualne w zakresie sposobu interpretacji przesłanek stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki


Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2000 r. dotyczący konieczności wprowadzenia zmian do umowy wywołanych okolicznościami wskazanymi w art. 76 ustawy o zamówieniach publicznych. (sygn. akt IV CKN 70/00) - przedstawiona interpretacja art. 76 jest niekatualana z uwagi na dokonane zmiany przedmiotowej normy (obecnie problematyka dopuszczalności zmiany umowy określona została w art. 144 ustay Pzp)


Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie udziału konsorcjów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ( sygn. Akt III CKN 478/98 ) - udział konsorcjów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uregulowany został przepisami ustawy Pzp

Pliki

Przejdź do góry strony