Najnowsze orzeczenia Sądu Najwyższego (od roku 2011)

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 2019 r. (sygn. akt IV CSK 69/18) – w sprawie umorzenia postępowania skargowego


Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2018 r. (sygn. akt: IV CSK 448/17) – wykładnia pojęcia „wybór najkorzystniejszej oferty” z art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp


Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2018 r. (sygn. akt: IV CSK 86/17) w sprawie ubezpieczeniowej gwarancji wadialnej dla konsorcjum


Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2017 r. (sygn. akt: III CZP 56/17) - wykładnia pojęcia „wybór najkorzystniejszej oferty” z art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp; wyłączenie orzeczeń kasatoryjnych w sprawach ze skarg na orzeczenia KIO


Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2017 r. (sygn. akt: III CZP 58/17) - wykładnia pojęcia „wybór najkorzystniejszej oferty” z art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp; wyłączenie orzeczeń kasatoryjnych w sprawach ze skarg na orzeczenia KIO


Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 2016 r. (sygn. akt III CZP 76_16) dotyczące kosztów postępowania skargowego


Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2016 r. (sygn. akt: III CZP 111/15) dotycząca konstrukcji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej


Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 2016 r. (sygn. akt V CZ 90/15) dotyczące problematyki wymogów formalnych skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej


Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2014 r. (sygn. akt III CZP 90/13) w sprawie terminu do wniesienia odwołania od czynności zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego


Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2013 r. (sygn. akt II CSK 248/12) w sprawie dopuszczalności stosowania przepisów o nienależnym świadczeniu do prac wykraczających poza umowę, zawartą w trybie ustawy Pzp, w sytuacji gdy strony nie zawarły umowy w formie pisemnej


Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 czerwca 2012 r. (sygn. akt III CZP 23/12) w sprawie wysokości opłaty jaką się pobiera od skargi na orzeczenie KIO dotyczącej wyłącznie roztrzygnięcia o kosztach postępowania odwoławczego


Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 2012 r. (sygn. akt IV CSK 219/11) w sprawie zasadności wypowiedzenia przez wykonawcę umowy o zamówienie publiczne


Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2011 r. (sygn. akt III CZP 53/11) w  sprawie nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) wskazanej  przez wykonawcę w cenie ofertowej


Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2011 r. (sygn. akt III CZP 52/11) w sprawie nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) wskazanej przez wykonawcę w cenie ofertowej


Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 października 2011 r. (sygn. akt V CSK 475/10) w  sprawie legitymacji czynnej lidera konsorcjum do wystąpienia z powództwem o zwrot wadium wpłaconego przez innego członka konsorcjum


Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2011 r. (sygn. akt II CZ 74/11) w sprawie prawidłowego ustalenia przez skarżącego wartości przedmiotu zaskarżenia


Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 października 2011 r. (sygn. akt V CSK 508/10) w  sprawie klasyfikacji robót budowlanych jako robót dodatkowych


Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 2011 r. (sygn. akt II CSK 675/10) w sprawie zasadności zatrzymania wadium na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy Pzp

Pliki

Przejdź do góry strony