Kontrola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych - regulacje prawne oraz instrukcje

Zgodnie z treścią art. 469 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych czuwa nad systemem zamówień, w szczególności czuwa nad przestrzeganiem zasad udzielania zamówień i dokonuje kontroli procesu udzielania zamówień w zakresie przewidzianym ustawą.

Zasady prowadzenia kontroli przez Prezesa UZP zostały szczegółowo uregulowane w Rozdziale II Działu XI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Obowiązujące regulacje ustawy Prawo zamówień publicznych przewidują dwa rodzaje kontroli Prezesa UZP: kontrolę doraźną oraz kontrolę uprzednią.

Prowadząc kontrolę, Prezes Urzędu może:

  • żądać od kierownika zamawiającego niezwłocznego przekazania kopii dokumentów związanych
    z postępowaniem o udzielenie zamówienia, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez kierownika zamawiającego, w formie pisemnej albo w formie elektronicznej;
  • żądać od kierownika zamawiającego, od pracowników zamawiającego oraz innych podmiotów udzielenia, w terminie przez niego wyznaczonym, wyjaśnień w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli, w formie pisemnej albo w formie elektronicznej;
  • zasięgnąć opinii biegłego, jeżeli ustalenie lub ocena stanu faktycznego sprawy lub dokonanie innych czynności kontrolnych wymaga wiadomości specjalnych.

Zadania kontrolne Prezesa Urzędu są wykonywane przez Departament Kontroli Zamówień Publicznych, który zajmuje się przeprowadzaniem kontroli doraźnych (następczych i uprzednich) wszczynanych z urzędu lub na wniosek, a także przeprowadzaniem obligatoryjnych kontroli uprzednich.

Kontrola Prezesa Urzędu ma na celu sprawdzenie zgodności postępowania o udzielenie zamówienia z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prezes UZP nie bada więc gospodarności działań zamawiającego, celowości dokonywanych przezeń zakupów czy też jego rzetelności. Kontrola co do zasady przeprowadzana jest w siedzibie Urzędu, na podstawie przekazanej przez zamawiającego kopii dokumentacji postępowania, wyjaśnień i - w razie potrzeby – opinii biegłego.

Przepisy Rozdziału II Działu XI stosuje się do kontroli postępowania o udzielenie zamówienia, zawarcia lub zmiany umowy, a także – odpowiednio do kontroli postępowania o zawarcie umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów, systemu kwalifikowania wykonawców lub konkursu oraz zawarcia lub zmiany umowy ramowej.

W przypadku braku podstaw do wszczęcia kontroli Prezes Urzędu informuje wnioskodawcę o odmowie wszczęcia kontroli.

Przejdź do góry strony