Naruszenia dotyczące wadium i terminu związania ofertą

  • Zamówienie na „Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Golub – Dobrzyń” - naruszenie art. 24 ust. 2 pkt 4, art. 93 ust. 1 pkt 1, art. 26 ust. 3, art. 26 ust. 4, art. 25 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 4 oraz § 1 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, art. 23 ust. 3, art. 7 ust. 1 w zw. z § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, art. 25 ust. 1, art. 36 ust. 1 pkt 5 i 6 w zw. z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, art. 38 ust. 2, art. 92 ust. 1 pkt 4, art. 85 ust. 2 ustawy Pzp. Uchwała KIO KIO/KD 33/15
  • Zamówienie pn.: „Remont sieci wodociągowej i budowa przyłączy w miejscowości Czyże” – naruszenie art. 91 ust. 2a, art. 26 ust. 3, art. 36 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 45 ust. 6 pkt 5, art. 36 ust. 1 pkt 15 w zw. z art. 148 ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, art. 36 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
  • Zamówienie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Sątoczno”, naruszenie ustawy Pzp: art. 26 ust. 3 i 4 oraz art. 24 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 7 ust. 3, art. 29 ust. 3, art. 41 pkt 15 oraz art. 11 ust. 6, art. 7 ust. 1 w zw. z § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a) tiret trzeci rozporządzenia w sprawie rodzaju dokumentów, art. 25 ust. 1, art. 26 ust. 3, art. 36 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 46 ust. 4a, art. 24 ust. 2 pkt 2, art. 36 ust. 1 pkt 17.
  • Zamówienie na „Rozbudowa Budynku Przedszkola Publicznego w Raciążku” , udzielone przez Gminę Uście Gorlickie – naruszenie: art. 91 ust. 2a, art. 46 ust. 1, art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z § 4 ust.  Pkt 1 lit a) tiret trzeci rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231), art. 25ust. 1 ustawy Pzp w zw. z § 1 ust 7 pkt 7 i 8 rozporządzenia w sprawie dokumentów.
  • Zamówienie pn.: Dostawa elementów wyposażenia AV w ramach projektu pn.: „Przebudowa i wyposażenie budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej (segment F i G) przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie” - naruszenie art. 29 ust. 2, art. 46 ust. 1, art. 46 ust. 1a ustawy Pzp. Uchwała KIO/KD 58/16.
  • Zamówienie pn.: „Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Elblągu” - 2/ZP/EPEC/2014” – naruszenia: art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, art. 45 ust. 4 ustawy Pzp, art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z § 1 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, § 1 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej: KIO/KD 9/17.

Pliki

Przejdź do góry strony