Naruszenia dotyczące opisu przedmiotu zamówienia

  • Zamówienie na: „sukcesywne dostawy leków i witamin”, udzielone przez Zachodnią Instytucję Gospodarki Budżetowej „PIAST”, w której stwierdzono naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 7 ust. 1, art. 87  ust. 1, art. 93 ust. 1 pkt 1, art. 29 ust. 2 i 3 w zw. z art. 7 ust. 1, art. 92 ust. 1 pkt 4 oraz art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. Zamawiający nie wniósł zastrzeżeń od wyniku kontroli.
  • Zamówienie pn. „Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu – Siła drzemie w indywidualizacji”, naruszenie art. 29 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, naruszenia art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, naruszenie § 4 ust. 3 oraz § 3 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane naruszenie,  naruszenie § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp.
  • Zamówienie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Sątoczno”, naruszenie ustawy Pzp: art. 26 ust. 3 i 4 oraz art. 24 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 7 ust. 3, art. 29 ust. 3, art. 41 pkt 15 oraz art. 11 ust. 6, art. 7 ust. 1 w zw. z § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a) tiret trzeci rozporządzenia w sprawie rodzaju dokumentów, art. 25 ust. 1, art. 26 ust. 3, art. 36 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 46 ust. 4a, art. 24 ust. 2 pkt 2, art. 36 ust. 1 pkt 17.
  • Zamówienie pn.: Dostawa elementów wyposażenia AV w ramach projektu pn.: „Przebudowa i wyposażenie budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej (segment F i G) przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie” - naruszenie art. 29 ust. 2, art. 46 ust. 1, art. 46 ust. 1a ustawy Pzp. Uchwała KIO/KD 58/16.
  • Zamówienie pn.: „Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Elblągu” - 2/ZP/EPEC/2014” – naruszenia: art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, art. 45 ust. 4 ustawy Pzp, art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z § 1 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, § 1 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej: KIO/KD 9/17.

Pliki

Przejdź do góry strony