Naruszenia dotyczące opisu kryteriów oceny ofert

  • Zamówienie na „Odtwarzanie śródleśnych oczek wodnych na terenie Nadleśnictwa Lipka” - naruszenie art. art. 90 ust. 1, art. 91 ust. 2a, art. 26 ust. 3 i 4, art. 36 ust. 1 pkt 6, art. 38 ust. 4a pkt 2,  art. 26 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z § 3 ust. 1 pkt 7 i ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).
  • Zamówienie pn.: „Remont sieci wodociągowej i budowa przyłączy w miejscowości Czyże” – naruszenie art. 91 ust. 2a, art. 26 ust. 3, art. 36 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 45 ust. 6 pkt 5, art. 36 ust. 1 pkt 15 w zw. z art. 148 ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, art. 36 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
  • Zamówienie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Łąkta Górna” – naruszenie: art. 91 ust. 2a ustawy Pzp; art. 22 ust. 4 ustawy Pzp; art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a) tiret trzecie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231)
  • Zamówienie na „Remont odtworzeniowy cmentarza z okresu I wojny światowej nr 46 w Koniecznej – Etap I” , udzielone przez Gminę Uście Gorlickie – naruszenie: art. 91 ust. 2a, art. 38 ust. 4a pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, § 4 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231).
  • Zamówienie pn.: „Utwardzenie placu w miejscowości Nozdrzec i Izdebki oraz remont Domu Strażaka w Hłudnie” - naruszenie art. 91 ust. 2a, art. 90 ust. 1, art. 26 ust. 3,  art. 26 ust. 4, art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, § 1 ust. 1 pkt 11, § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a) tiret pierwsze, trzecie, lit. b) oraz § 3 ust. 3 rozporządzenia w sprawie dokumentów oraz naruszenie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U.2014.1481 j.t.).
  • Zamówienie na „Rozbudowa Budynku Przedszkola Publicznego w Raciążku” , udzielone przez Gminę Uście Gorlickie – naruszenie: art. 91 ust. 2a, art. 46 ust. 1, art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z § 4 ust.  Pkt 1 lit a) tiret trzeci rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231), art. 25ust. 1 ustawy Pzp w zw. z § 1 ust 7 pkt 7 i 8 rozporządzenia w sprawie dokumentów.
  • Zamówienie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie wsi Tarnopol” – naruszenie art. 91 ust. 2a, art. 26 ust. 3, art. 11 ust. 6, art. 90 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a) tiret trzeci rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów.
  • Zamówienie pn.: Dostawa elementów wyposażenia AV w ramach projektu pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 117456E Wydrzyn - Gromadzice w miejscowości Wydrzyn. - I etap.”  - naruszenie art. 91 ust. 2a, art. 7 ust. 1 Pzp.
  • Zamówienie pn.: „Modernizacja boisk sportowych w Smęgorzowie” – naruszenie: art. 91 ust. 2a, art. 26 ust. 3, art. 24 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 7 ust. 3, art. 25 ust. 1, art. 11 ust. 6, art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie dokumentów. Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej KIO/KD 1/17 z dnia 13 stycznia 2017 r.

Pliki

Przejdź do góry strony