Inne naruszenia ustawy Pzp

  • Zamówienie na „Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Golub – Dobrzyń” - naruszenie art. 24 ust. 2 pkt 4, art. 93 ust. 1 pkt 1, art. 26 ust. 3, art. 26 ust. 4, art. 25 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 4 oraz § 1 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, art. 23 ust. 3, art. 7 ust. 1 w zw. z § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, art. 25 ust. 1, art. 36 ust. 1 pkt 5 i 6 w zw. z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, art. 38 ust. 2, art. 92 ust. 1 pkt 4, art. 85 ust. 2 ustawy Pzp. Uchwała KIO KIO/KD 33/15
  • Zamówienie na „budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Sucha Wieś, Jaśki i Dowspuda” - naruszenie art. 87 ust. 1 zdanie 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, art. 96 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z § 2 ust. 1 pkt 3 i 13 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, art. 87 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 87 ust. 1 w zw. z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający nie wniósł zastrzeżeń od wyniku kontroli.
  • Zamówienie na „Odtwarzanie śródleśnych oczek wodnych na terenie Nadleśnictwa Lipka” - naruszenie art. art. 90 ust. 1, art. 91 ust. 2a, art. 26 ust. 3 i 4, art. 36 ust. 1 pkt 6, art. 38 ust. 4a pkt 2,  art. 26 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z § 3 ust. 1 pkt 7 i ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).
  • Zamówienie pn.: „Budowa sieci wodociągowej SUW Korfantów Puszyna” – naruszenie art. 26 ust. 3, art. 24 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 7 ust. 3, art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 90 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1, art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a) tiret drugi i trzeci rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, art. 22 ust. 3, art. 41 pkt 7 oraz art. 11 ust. 6 ustawy Pzp w zw. z przepisami rozporządzenia w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w BZP. Uchwała KIO z dnia 7 września 2016 r. KIO/KD 54/16.
  • Zamówienie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łubno – gm. Wiskitki, etap II, cz. 3” -  naruszenie art. 91 ust. 2a, art. 41 pkt 7, art. 22 ust. 3, art. 46 ust. 1, art. 26 ust. 3, art. 24 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 7 ust. 3, art. 26 ust. 4 , art. 24 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 7 ust. 3 ustawy Pzp oraz art. 32 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1692). Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej KIO/KD 74/16 z dnia 30.12.2016 r.
  • Zamówienie pn.: „Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Elblągu” - 2/ZP/EPEC/2014” – naruszenia: art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, art. 45 ust. 4 ustawy Pzp, art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z § 1 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, § 1 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej: KIO/KD 9/17.

Pliki

Przejdź do góry strony