Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
Instrukcja wypełniania JEDZ/ESPD
Przedmiotową Instrukcję należy traktować jako materiał pomocniczy dla wykonawców i zamawiających, który może być przydatny w związku z procesem udzielania zamówień publicznych. Instrukcja może podlegać uzupełnieniu lub modyfikacji, w celu ułatwienia stosowania formularza JEDZ, mając na względzie praktyczne aspekty związane z oceną wykonawców, jak również aktualne orzecznictwo w tym zakresie. Jednocześnie informujemy, że dokonywana jest analiza wpływających do Urzędu zapytań, dotyczących formularza JEDZ i udostępnianej Instrukcji. Odpowiedzi na powyższe pytania będą sukcesywnie zamieszczane w dziale Repozytorium wiedzy/JEDZ, celem upowszechniania informacji dotyczących ww. zakresu tematycznego.
Edytowalna wersja formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)
Elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ/ESPD

Pliki