W jaki sposób w rocznym sprawozdaniu należy wykazać umowę użyczenia zamawiającemu nieruchomości lokalowej oraz odrębne umowy o dostarczanie do niej mediów o wartości nieprzekraczającej kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp?

Zawarcie umowy użyczenia lokalu, w przypadku gdy biorącym w użyczenie jest zamawiający, podlega wyłączeniu w zakresie stosowania ustawy Pzp w związku z art. 11 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Jeżeli umowa użyczenia lokalu jest nieodpłatna, zamawiający nie wykazuje jej w treści rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach. Przy czym należy zauważyć, iż ocena odpłatnego charakteru umowy powinna być dokonywana z uwzględnieniem zasad prawa cywilnego, odnoszących się do umów (arg. z art. 8 ust. 1 ustawy Pzp). Zgodnie z poglądami doktryny prawa cywilnego przyjmuje się, iż przez umowę odpłatną należy rozumieć takie zobowiązanie, na mocy którego każda ze stron otrzymuje korzyść majątkową. Z powyższego wynika, iż odpłatność obejmuje każdy rodzaj korzyści, która przedstawia wartość pieniężną, z tym jednak zastrzeżeniem, iż korzyść wynikająca z umowy nie musi być uiszczana w postaci pieniężnej. Tym samym, uznać należy, iż z samego faktu określenia w umowie wynagrodzenia wykonawcy w wysokości 0 zł nie wynika, iż umowa ta ma charakter nieodpłatny.

Dla celów sprawozdawczych zamawiający uwzględniają w sekcji VIII liczbę i wartość zamówień udzielonych bez stosowania przepisów ustawy Pzp, w tym zamówienia udzielone na podstawie wyłączenia z art. 11 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Jednak jeżeli wartość zamówienia klasycznego odpowiadającego podstawie wykluczenia z art. 11 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp zamówienie takie należy wykazać nie w sekcji VIII, ale w wierszu 1 sekcji IX wzoru sprawozdania zawartego w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 82 ust. 4 ustawy Pzp. Nie dotyczy to jednak generalnie umowy użyczenia, gdyż zasadniczo nie mając odpłatnego charakteru, nie stanowi ona w świetle definicji legalnej z art. 7 pkt 32 ustawy Pzp zamówienia publicznego.

Wydatki ponoszone na pokrycie opłat za dostawy tzw. mediów (tj. za energię, gaz, wodę itp.) dostarczanych do lokalu na podstawie odrębnych, indywidualnych umów, jeżeli są to zamówienia klasyczne i ich wartość jest niższa od kwoty 130 000 zł, są dokonywane bez stosowania ustawy Pzp w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Zamawiający podaje informacje w zakresie takich zamówień w wierszu 1 sekcji IX formularza sprawozdania.

Przejdź do góry strony