W jaki sposób należy uwzględnić w rocznym sprawozdaniu zamówienie o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, udzielone z zastosowaniem procedur określonych ustawą Pzp mimo braku takiego obowiązku?

Zamówienie klasyczne udzielone z wykorzystaniem procedury określonej w ustawie Pzp z 2019 r., w sytuacji braku obowiązku stosowania przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp z uwagi na fakt, iż szacowana wartość zamówienia była niższa od kwoty 130 000 zł, należy wykazać łącznie z innymi takimi zamówieniami w sekcji IX wierszu 1 wzoru rocznego sprawozdania.

Tym samym nie ma znaczenia dla obowiązku sprawozdawczego okoliczność, iż zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego formalnie zgodnie z procedurami określonymi w ustawie Pzp w sytuacji, gdy wartość tak udzielonego zamówienia nie przekraczała progu stosowania ustawy Pzp.

Przejdź do góry strony