Jakiej informacji należy udzielić w sekcji III sprawozdania w kolumnie „Zamówienie udzielone wykonawcy z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorców TAK/NIE” w przypadku, gdy dopuszczono składanie ofert częściowych a w skład konsorcjum jednego z wybranych wykonawców wchodzą obok wykonawców z sektora MŚP także przedsiębiorstwa o statusie „duże”.

Jeżeli w postępowaniu, w którym dopuszczono składanie ofert częściowych, przynajmniej w jednej części zamówienie zostało udzielone przynajmniej jednemu wykonawcy z sektora MŚP (MMS), wówczas w sekcji III sprawozdania pt. „Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, z wyłączeniem zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi” w kolumnie „Zamówienie udzielone wykonawcy z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorców” należy wpisać „TAK”. Informacja taka powinna być podana również w przypadku, gdy wykonawcy, którym zostały udzielone zamówienia w ramach poszczególnych części mają formę konsorcjum zróżnicowaną pod względem wielkości przedsiębiorstw poszczególnych konsorcjantów.

Inaczej niż w przypadku postępowania podzielonego na części, w którym dla każdej części prowadzone jest odrębne postępowanie i informacje dotyczące każdej z części przedstawiane są w odrębnych wierszach sekcji III, w przypadku postępowania, w którym zostało dopuszczone składanie ofert częściowych, wszystkie wymagane informacje dotyczące tego postępowania i udzielonych w jego wyniku zamówień powinny być przedstawione łącznie w jednym wierszu tabeli sekcji III. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy w wyniku postępowania, w którym zostało dopuszczone składanie ofert częściowych, w ramach poszczególnych części umowy zostały zawarte w innym roku niż dany rok sprawozdawczy. Wówczas w sprawozdaniu za dany rok sprawozdawczy należy ująć tylko te umowy, które zostały zawarte w roku, za który składane jest sprawozdanie. Natomiast w sprawozdaniu za kolejny rok, jeżeli zostały w nim przedstawione informacje na temat niektórych umów częściowych zawartych w wyniku postępowania przeprowadzonego w roku poprzednim, należy ponownie wykazać to samo postępowanie, w którym zostało dopuszczone składanie ofert częściowych, ale przedstawić dane dotyczące tylko tych umów częściowych, które zostały zawarte w tym kolejnym roku sprawozdawczym, w tym łączną wartość umów zawartych w tym roku.

Przejdź do góry strony