Jakiej informacji należy udzielić w sekcji III sprawozdania w kolumnie „Zamówienie udzielone wykonawcy z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorców TAK/NIE” w przypadku, gdy dopuszczono składanie ofert częściowych a w skład konsorcjum jednego z wybranych wykonawców wchodzą obok wykonawców z sektora MŚP także przedsiębiorstwa o statusie „duże”.

Jeżeli w postępowaniu, w którym dopuszczono składanie ofert częściowych, przynajmniej w jednej części została wybrana oferta wykonawcy z sektora MŚP (MMS), wówczas w sekcji III sprawozdania pt. „Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, z wyłączeniem zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi” w kolumnie „Zamówienie udzielone wykonawcy z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorców” należy wpisać „TAK”.

Informacja taka w przypadku dopuszczenia składania ofert częściowych jest podawana w odniesieniu do wszystkich części niezależnie od liczby ofert częściowych złożonych w całym postępowaniu i niezależnie od tego czy wykonawcy, którym zostało udzielone zamówienie w ramach poszczególnych części mają formę konsorcjum zróżnicowaną pod względem wielkości przedsiębiorstw poszczególnych konsorcjantów. Inaczej niż w przypadku postępowania podzielonego na części, w którym dla każdej części prowadzone jest odrębne postępowanie i informacje dotyczące każdej z części przedstawiane są w odrębnych wierszach sekcji III, w przypadku postępowania, w którym zostało dopuszczone składanie ofert częściowych, wszystkie wymagane informacje dotyczące tego postępowania i udzielonych w jego wyniku zamówień powinny być przedstawione łącznie w jednym wierszu sekcji III.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy w wyniku postępowania, w którym zostało dopuszczone składanie ofert częściowych, w ramach danej części umowa została zawarta w innym roku niż dany rok sprawozdawczy. Wówczas w sprawozdaniu za dany rok sprawozdawczy należy ująć tylko te umowy, które zostały zawarte w tym roku. Natomiast w sprawozdaniu za kolejny rok należy ponownie wykazać to samo postępowanie i przedstawić tylko dane z umów zawartych w tym kolejnym roku sprawozdawczym.

Przejdź do góry strony