Gdzie w sprawozdaniu należy wykazać zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w art. 359 i art. 392 ust. 1 ustawy?

Informację dotyczącą zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w art. 359 i art. 392 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający zamieszcza wyłącznie w sekcji V sprawozdania.

Informacje w zakresie usług społecznych i innych szczególnych usług powinny być podane odrębnie dla zamówień klasycznych oraz sektorowych.

Wykaz postępowań na usługi społeczne i inne usługi szczególne obejmuje wyłącznie zamówienia przy udzielaniu których istniał obowiązek stosowania przepisów ustawy Pzp ze względu na ich wartość przekraczającą próg kwotowy określony w art. 2 ust. 1 ustawy Pzp.

Informacja o zamówieniach na usługi społeczne i inne szczególne usługi, których wartość jest niższa od progów kwotowych stosowania ustawy Pzp określonych w art. 2 ust. 1 ustawy Pzp, powinna zostać uwzględniona odpowiednio w treści sekcji IX „Zamówienia klasyczne o wartości mniejszej niż 130 000 zł oraz zamówienia sektorowe i zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o wartości mniejszej niż progi unijne”.

Przejdź do góry strony