Czy zamówienia udzielane przez powiat na podstawie przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej powinny być wykazywane w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach?

Zamawiający udzielający zamówień na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 945) są zobligowani do ich uwzględnienia w sprawozdaniu. Jak wskazuje art. 6 ust. 1 powyższej ustawy adwokat lub radca prawny udziela nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie umowy zawartej z powiatem. Pomoc prawna jest nieodpłatna w zakresie jej udzielania osobom fizycznym, o których mowa w art. 3 powyższej ustawy, natomiast podstawą do świadczenia pomocy nieodpłatnej jest odpłatna wyżej wskazana umowa zawierana między adwokatem lub radcą prawnym a powiatem. Jak wynika z art. 6 ust. 3 tej ustawy suma wynagrodzeń wynikających z takich umów nie może przekroczyć kwoty dotacji, o której mowa w art. 20 ust. 1 tej ustawy (dotacji celowej finansowanej z budżetu państwa), w części przypadającej na wynagrodzenia w danym punkcie. Umowa taka odpowiada zatem definicji zamówienia publicznego zawartej w art. 7 pkt 32 ustawy Pzp, zgodnie z którą przez zamówienia publiczne należy rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego od wybranego wykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług.

Informacje dotyczące zamówień udzielonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej zamawiający winni zamieścić w sekcji V formularza przedmiotowego sprawozdania, pn. „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w art. 359 i art. 392 ust. 1 ustawy”. W załączniku XIV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE wskazano, że usługi prawne inne niż podlegające wyłączeniu stosowania dyrektywy objęte są zakresem regulacji obejmującej usługi społeczne i inne szczególne usługi.

Jednak informacja o zamówieniach na usługi społeczne i inne szczególne usługi udzielane przez powiat, których wartość jest mniejsza od kwot określonych w art. 2 ust. 1 ustawy Pzp, powinna zostać zamieszczona nie w sekcji V formularza sprawozdania, ale w sekcji IX, dotyczącej zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł oraz zamówień sektorowych i zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, o wartości mniejszej niż progi unijne.

Przejdź do góry strony