Czy umowy zlecenia zawierane z opiekunami przez gminne ośrodki pomocy społecznej podlegają uwzględnieniu w rocznym sprawozdaniu? W jaki sposób należy ustalić ich wartość, w sytuacji gdy w umowie została określona jedynie stawka godzinowa?

W świetle przepisów ustawy Pzp, obowiązkowi sprawozdawczemu podlegają wyłącznie umowy mające charakter zamówienia publicznego (art. 7 pkt 32 w zw. z art. 82 ust. 1 ustawy Pzp). Co do zasady taki charakter będą miały również umowy zlecenia zawierane z opiekunami przez gminne ośrodki pomocy społecznej.

W sytuacji, gdy w umowie nie została wskazana wysokość wynagrodzenia wykonawcy, a jedynie określone zostały ceny jednostkowe, za wartość zamówienia należy przyjąć iloczyn przewidywanej ilości lub zakresu usług (np. roboczogodziny) oraz cen jednostkowych określonych w umowie (np. stawek godzinowych). Ustalenia wartości zamówienia we wskazany powyżej sposób należy dokonać odrębnie dla każdej umowy. Jeżeli wartość poszczególnych umów nie będzie co najmniej równa kwocie 130 000 zł, informację o ich udzieleniu należy zawrzeć w wierszu 1 sekcji IX formularza sprawozdania. W wierszu tym należy podać informację o łącznej wartości wszystkich umów, których wartość jest niższa od kwoty 130 000 zł, udzielonych w roku kalendarzowym, za który składane jest dane sprawozdanie.

Przejdź do góry strony