Czy centralizacja podatku VAT wpływa na obowiązek sprawozdawczy?

Centralizacja VAT pozostaje bez związku z obowiązkiem sprawozdawczym wynikającym z ustawy Pzp. Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 280) nie wprowadza odrębnej, od wskazanej w treści art. 7 pkt 31 ustawy Pzp, definicji zamawiającego ani nie modyfikuje zasad sporządzania sprawozdania, o którym mowa w art. 82 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Jednostki będące zamawiającymi na gruncie ustawy Pzp pozostają nimi także po wejściu w życie ustawy o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego.

Przejdź do góry strony