Badanie i ocena ofert

Jak należy interpretować termin niezwłocznie określony w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp?

Stosownie do treści art. 86 ust. 5 ustawy Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

1)   kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2)   firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3)   ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Na gruncie ustawy Pzp, brak jest definicji legalnej pojęcia „niezwłocznie”. W tym zakresie zatem należy posłużyć się regułami prawa cywilnego i ich interpretacją na gruncie orzecznictwa (arg. z art. 14 ustawy Pzp). Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 grudnia 2006 r. (sygn. akt II CSK 293/06) stwierdził: „użytego w art. 455 Kc terminu „niezwłocznie” nie należy utożsamiać z terminem natychmiastowym, termin „niezwłocznie” oznacza bowiem termin realny, mający na względzie okoliczności miejsca i czasu, a także regulacje zawarte w art. 354 i art. 355 Kc” (podobne stanowisko zajął Sąd Najwyższy np. w wyroku z dnia 22 marca 2001 r. sygn. akt V CKN 769/00 oraz wyroku z dnia 28 kwietnia 2004 r. sygn. akt V CK 461/03). Powyższe pozwala przyjąć, że termin „niezwłocznie” należy interpretować jako termin realny w okolicznościach danego miejsca i czasu, przy uwzględnieniu celu społeczno-gospodarczego i panujących w danym zakresie zwyczajów (arg. z art. 354 § 1 Kc) oraz z uwzględnieniem staranności przyjętej w stosunkach danego rodzaju (arg. z art. 355 § 1 Kc).

Tym samym, termin „niezwłocznie”, którym ustawodawca posłużył się w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp należy interpretować w ten sposób, że po nastąpieniu momentu wskazanego w przywołanym przepisie, tj. otwarciu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający zamieszcza na stronie internetowej ww. informacje bez zbędnej zwłoki. Powyższe oznacza, iż dokonanie tej czynności powinno nastąpić w możliwe najkrótszym terminie od czynności otwarcia ofert, tj. najczęściej jeszcze w tym samym dniu. W innych przypadkach, zamawiający powinien dysponować uzasadnieniem, iż późniejsze zamieszczenie na stronie  internetowej tych informacji nastąpiło z powodów obiektywnych, a informacje te zostały zamieszczone na tyle szybko, na ile było to możliwe.

Czy zamawiający, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz 5 ustawy Pzp może stosować kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium ceny o wadze przekraczającej 60%?

Zgodnie z przepisem art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia. Art. 91 ust. 2 ustawy Pzp zawiera otwarty katalog kryteriów oceny ofert.

W myśl art. 91 ust. 2a ustawy Pzp,  zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp oraz ich związki kryterium ceny mogą zastosować jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz wykażą w załączniku do protokołu w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia, z wyjątkiem art. 72 ust. 2 i art. 80 ust. 3.

Przepis art. 91 ust. 2a ograniczający możliwość zastosowania kryterium ceny jako jedynego kryterium oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub kryterium ceny o wadze większej niż 60 % odnosi się wyłącznie do zamawiających z sektora finansów publicznych oraz zamawiających należących do kategorii państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Oznacza to, iż na zamawiających innych niż wyżej określeni nie został nałożony obowiązek wynikający z art. 91 ust. 2a ustawy Pzp. Powyższe jednak wskazuje, że podmioty takie mogą stosować regułę wynikającą z art. 91 ust. 2a ustawy Pzp.

Czy do obliczenia średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert wlicza się oferty złożone po upływie terminu na ich składanie?

Ustawa Pzp reguluje w art. 90 zagadnienie weryfikacji w postępowaniu ofert, których koszt lub cena budzą podejrzenia w kontekście ich zaniżenia. Konieczność badania oferty pod kątem występowania rażąco niskiej ceny lub kosztu dotyczy ofert, które zostały skutecznie złożone. W przypadku złożenia oferty po terminie zastosowanie znajduje art. 84 ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej progów UE, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej wartość progów UE, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu przez niego oferty po terminie oraz zwraca ją po upływie terminu do wniesienia odwołania. Powyższe oznacza, że oferta złożona po terminie nie jest skutecznie złożoną ofertą, a zatem nie podlega badaniu pod kątem występowania rażąco niskiej ceny lub kosztu na zasadach określonych w art. 90 ust. 1a pkt 1 ustawy Pzp.

W zakresie obliczania średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, o czym mowa w ww. przepisie zamawiający powinien wziąć pod uwagę wszystkie złożone w terminie w postępowaniu oferty, również te, które zostały już przez zamawiającego odrzucone na podstawie z art. 89 ust. 1 ustawy Pzp, czy też podlegają takiemu odrzuceniu. Natomiast oferta złożona po terminie podlega zwrotowi na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy Pzp, a jej cena nie jest brana pod uwagę przy obliczaniu średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

Przejdź do góry strony