Opinie prawne dotyczące nowelizacji ustawy Pzp z 2016 r.

Dopuszczalność zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego na podst. art. 144 ust. 1 pkt 1,3 i 6 ustawy Pzp

Dopuszczalność "skanu oferty" w postępowaniu o zamówienie publiczne - informacja z dnia 12.04.2019 r.

Zasady wnoszenia niepieniężnych form wadium przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówień publicznych w postępowaniach wszczętych po dniu 17 października 2018 r. - informacja z dnia 17.10.2018 r.

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości równej lub przekraczającej progi z art. 138g ustawy Pzp

Dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. Aktualność dokumentów w świetle nowelizacji ustawy Pzp

Nowe podejście do badania konfliktu interesów

Relacja art. 22a ust. 6 do art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

Współpraca publiczno-publiczna w rozumieniu ustawy Pzp

Opinia dotycząca art. 29 ust. 3a ustawy Pzp uwzględniająca wspólne stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Generalnego Inspektora Danych Osobowych z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Zamówienia dodatkowe i zamówienia uzupełniające w przepisach przejściowych

Badanie rażąco niskiej ceny oferty po nowelizacji

Przygotowanie przez zamawiających planu postępowań o udzielenie zamówień

Art. 131a ust. 1a ustawy Pzp – stosowanie przepisów z dziedzin obronności i bezpieczeństwa do zamówień dotyczących infrastruktury krytycznej

Podmiot prawa publicznego w świetle nowelizacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

Pliki

Przejdź do góry strony