Znaczenie wpisu na listę wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania.

Stosownie natomiast do art. 24a ustawy Pzp niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zamawiający zobowiązany jest do przekazania jego odpisu Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, w celu niezwłocznego zaktualizowania na stronie internetowej Urzędu wykazu wykonawców, o ktorym mowa w art. 154 pkt 5a ustawy Pzp. Ponadto, stosownie do art. 154 pkt 5a Prezes Urzędu Zamówień Publicznych został zobowiązany do prowadzenia, ogłaszania i aktualizowania na stronie internetowej Urzędu wykazu wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu. Ponieważ orzeczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp nie są wydawane w postępowaniu karnym lecz cywilnym, nie stanowią one podstawy dokonania jakiegokolwiek wpisu do Krajowego Rejestru Karnego.

Zarówno przepis art. 24a jak i art. 154 pkt 5a ustawy Pzp stanowią dopełnienie zasady wyrażonej w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Dlatego też, obowiązek umieszczania na stronie internetowej Urzędu wykazu wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia, powinien mieć miejsce w odniesieniu do wykonawców w stosunku do których ww. orzeczenia zapadły w okresie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż umieszczenie danego wykonawcy przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w wykazie, o którym mowa w art. 154 pkt 5a ustawy Pzp, prowadzonym na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych ma charakter informacyjny i jedynie potwierdza, że zachodzi w stosunku do niego podstawa wykluczenia z postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (por. postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 lipca 2009 r., sygn. akt V SA/Wa 658/09 oraz postanowienie Wojewódzkiego  Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 listopada 2009 r., sygn.  akt V SA/Wa 1628/09). Tym samym, podstawę wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stanowi łączne wystąpienie wszystkich okolinczości z art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, nie zaś wpisanie podmiotu do prowadzonego przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wykazu, o którym mowa w art. 154 pkt 5a Pzp.

Przejdź do góry strony