Zasady przedstawiania zaświadczeń o niekaralności za przestępstwa w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 8 ustawy

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. Przepis art. 24 ust. 1 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych zobowiązuje zamawiającego do wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za jedno z przestępstw wymienionych w tym przepisie.
Weryfikacja uczestników postępowania - pod kątem ich wykluczenia - przeprowadzana jest przez zamawiającego na podstawie oceny oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, złożonych przez wykonawców. Zakres dokumentów jakich zamawiający może żądać od wykonawców został określony w rozporządzeniu z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605).  Zgodnie z §1 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych, zamawiający może żądać aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Przepis ten odnosi się do wszystkich wykonawców, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast § 2 ww. rozporządzenia ma zastosowanie jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Stosownie do § 2 pkt 2 rozporządzenia wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. Zaświadczenie to powinno być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Natomiast, jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1ww. rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Mając na uwadze treść art. art. 24 ust. 1 pkt 8 ustawy oraz §1 ust. 1 pkt 4 i § 2 ww. rozporządzenia, należy podkreślić, iż rodzaj dokumentów żądanych przez zamawiającego od wykonawców na potwierdzenie, że względem danego wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego nie zachodzą przesłanki uzasadniające jego wykluczenie z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 8 ustawy, uzależniony został od posiadania siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami. Od wykonawców, których siedziba lub miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamawiający może żądać złożenia aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego. Natomiast od wykonawców, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  zamawiający może żądać przedstawienia dokumentów, o których mowa w § 2 ww. rozporządzenia. W wyroku z dnia 5 lutego 2007 r. (sygn. akt X Ga 2/07/za oraz X Ga 4/07/za) Sąd Okręgowy w Gliwicach stwierdził: „(…) treść § 2 rozporządzenia z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, jednoznacznie wskazuje, że znajduje on zastosowanie do wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w tym przypadku stosownie do tej regulacji można zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego zastępować zaświadczeniem właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dotyczą.  W przedmiotowej sprawie ubiegające się o zamówienie konsorcjum składa się z podmiotów mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co tym samym wyłącza możliwość stosowania tejże regulacji. Podkreślić należy, że nie zmienia tego także okoliczność, iż w skład zarządu jednego z tych podmiotów – reprezentanta konsorcjum – wchodzą osoby będące obywatelami innego kraju. Osoby te nie są bowiem wykonawcami zamówienia publicznego, lecz jedynie członkami organu zarządzającego. W niniejszej regulacji ustawodawca ma natomiast na względzie wykonawcę zamówienia publicznego oraz jego siedzibę względnie miejsce zamieszkania jako kryterium dla przyjęcia wyjątku od zasady w zakresie wymogów co do wymaganych dokumentów mających potwierdzić brak podstaw dla wykluczenia uczestnika postępowania w przedmiocie zamówienia publicznego. W rozpatrywanej sprawie nie ma także zastosowania § 2 ust. 3 powołanego wcześniej Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, zgodnie z którym jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone prze notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju. W którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.”
Przejdź do góry strony