Ważność pełnomocnictwa, od którego nie uiszczono opłaty skarbowej oraz niedopuszczalność odrzucenia oferty złożonej przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem, od którego nie uiszczono opłaty skarbowej.

I. Ustawa - Prawo zamówień publicznych nie określa szczegółowych zasad i trybu udzielania pełnomocnictw. Tym samym, w tym zakresie należy stosować przepisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie bowiem z art. 14 ustawy do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej

Pełnomocnictwo uregulowane zostało zespołem przepisów ogólnych (art. 98 - 108 KC) zamieszczonych w I Księdze KC. Powyższe przepisy szczegółowo określają zakres czynności jakie mocodawca musi dokonać dla ważności udzielanego pełnomocnictwa. Wskazują m.in. formę udzielanych pełnomocnictw, ich treść, rodzaje oraz okoliczności wygaśnięcia pełnomocnictwa.

W postępowaniu o zamówienie publiczne obowiązuje forma pisemna udzielanego pełnomocnictwa. Wynika to treści art. 9 ust. 1 prawa zamówień publicznych, który nakazuje prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych z zachowaniem formy pisemnej. To przesądza o tym, iż do dokumentu pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową. Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 1 pkt 2 li. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 960 ze zm.) opłacie skarbowej podlegają dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnictwa oraz ich odpisy (wypisy).

Ustawa o opłacie skarbowej należy do sfery prawa podatkowego. Świadczy o tym przepis art. 2 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej (Dz. U. 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), który wskazuje na zastosowanie przepisów tej ustawy również do opłaty skarbowej. Nie uiszczenie opłaty skarbowej do wystawionego dokumentu pełnomocnictwa powoduje zatem powstanie zaległości podatkowej. Zobowiązanie to ma charakter publicznoprawny i nie wpływa w świetle przepisów KC na ważność samego pełnomocnictwa tzn. umocowania do dokonywania przez pełnomocnika określonych czynności w imieniu mocodawcy. W konsekwencji, czynności dokonana przez pełnomocnika w zakresie udzielonego pełnomocnictwa wywierać będzie skutki w sferze prawnej reprezentowanego.

II.
Przepis art. 89 ust. 1 prawa zamówień publicznych określa zamknięty katalog okoliczności skutkujących odrzuceniem oferty wykonawcy. Stosownie do pkt 8 powyższego przepisu zamawiający zobowiązany jest do odrzucenia oferty wykonawcy, jeżeli oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Jak jednoznacznie wynika z treści cytowanego przepisu ocena ważności oferty powinna odbywać się na podstawie odrębnych przepisów. Przepisy odrębne w tym przepisy ustawy o opłacie skarbowej nie przewidują sankcji nieważności oświadczenia woli, jakim jest oferta wykonawcy, w sytuacji, gdy od dokumentu pełnomocnictwa nie uiszczono opłaty skarbowej. W konsekwencji, cytowany przepis art. 89 ust. 1 pkt 8 prawa zamówień publicznych nie może być podstawą do odrzucenia oferty wykonawcy w przedstawionym przez wnioskodawcę stanie faktycznym.

Przejdź do góry strony