Nabywanie udziałów i akcji w spółkach kapitałowych

W ustawie Prawo zamówień publicznych brak jest jednoznacznych norm regulujących problematykę nabywania udziałów (akcji) w spółkach kapitałowych przez podmioty zobowiązane do stosowania ustawy. Wobec powyższego, dla ustalenia istnienia w tym zakresie obowiązku stosowania ustawy, należałoby się odwołać do regulacji zawartych w dyrektywach dotyczących zamówień publicznych.

Pomocna w tym przedmiocie będzie dyrektywa Rady z dnia 14 czerwca 1993r. dotycząca koordynacji procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy (93/36/EWG). Zawiera ona definicję, zgodnie z którą przez "zamówienie publiczne na dostawy" należy rozumieć umowy o charakterze majątkowym, zawierane w formie pisemnej pomiędzy dostawcą (osoba fizyczną lub prawną) a zamawiającym, których przedmiotem jest kupno, kupno na raty, dzierżawa, najem lub leasing z opcją lub bez opcji zakupu produktów. Takie rozumienie dostawy wyłącza z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych umowy, których przedmiotem jest nabycie udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego.

Należy także mieć na uwadze, że nabycie udziałów, a zwłaszcza akcji, w spółkach handlowych wiąże się nierzadko z koniecznością stosowania określonych reguł rządzących przeprowadzaniem tego typu transakcji, może być również ograniczone przepisami prawa lub wewnętrzną regulacją obowiązującą w danej spółce. Zasady takie mogą w znacznym stopniu utrudniać lub wręcz uniemożliwiać stosowanie zasad i trybów udzielenia zamówień przewidzianych Prawem zamówień publicznych.

Mając zatem na uwadze unormowania zawarte w dyrektywie, a także szczególne reguły obowiązujące przy nabywaniu praw udziałowych, Urząd stoi na stanowisku, iż umowy tego typu wykazują cechy powodujące, iż stosowanie do nich przepisów o zamówieniach publicznych nie jest właściwe.

Przejdź do góry strony