Możliwość stosowania art. 5 ust. 1 pkt 10 prawa zamówień publicznych do usług z zakresu medycyny pracy

Ustawodawca, w art. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wprowadził w stosunku do usług w nim wymienionych uproszczoną procedurę udzielania zamówień publicznych, polegającą na możliwości odstąpienia przez zamawiającego od stosowania niektórych, enumeratywnie wskazanych przepisów. I tak, w przypadku zamówień których przedmiotem są usługi zdrowotne (art. 5 ust. 1 pkt 10), zamawiający może nie stosować przepisów ustawy dotyczących:

" wstępnych ogłoszeń informacyjnych;

" terminów;

" wadium;

" zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy;

" innych niż dotyczące wartości zamówienia przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia, zapytania o cenę a także przesłanek wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki oraz obowiązku zatwierdzenia w tych przypadkach trybu przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Ze względu na brak legalnej definicji pojęcia "usługi zdrowotne" w ustawie - Prawo zamówień publicznych, w praktyce wątpliwości wywołuje wyjaśnienie ich znaczenia, a zarazem i określenie zakresu zamówień, których udzielenie jest możliwe przy zastosowaniu art. 5 ust. 1 pkt 10 ustawy. Z uwagi jednak, iż ustawa - Prawo zamówień publicznych miała dostosować polskie prawo do wymogów prawa wspólnotowego, celowym będzie szukając zakresu powyższego pojęcia odwołanie się do przepisów unijnych.

Biorąc pod uwagę wspólnotową genezę treści cyt. przepisu, wykładnię co do art. 5 ust. 1 pkt 10 ustawy, należy dokonywać przy uwzględnieniu Dyrektywy Rady 92/50/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. dotyczącej koordynacji procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych na usługi (Dz.Urz. WE nr L 209 z 9.07.1992 r.), a w szczególności treść załącznika I B do powyższej dyrektywy. Powyższy załącznik określił usługi zdrowotne i socjalne grupą o nr 93 Centralnej Klasyfikacji Produktów tzw. CPC. Klasyfikacja ta następnie została zastąpiona przez Wspólny Słownik Zamówień, tzw. CPV. Skonsolidowany, czyli uwzględniający wszystkie dotychczasowe zmiany, tekst Słownika został zamieszczony jako załącznik do rozporządzenia NR 2151/2003/WE z 16 grudnia 2003 r. (OJ L 329 z 17 grudnia 2003 r.). Konkretyzując usługi zdrowotne i socjalne pod numerami od 85000000-9 do 85200000-1 i 85323000-9, Słownik zalicza do nich między innymi: usługi ochrony zdrowia, usługi szpitalne i podobne, usługi medyczne i podobne, specjalistyczne usługi medyczne, różne usługi w dziedzinie zdrowia, usługi świadczone przez personel medyczny, usługi zdrowotne świadczone dla firm, usługi zdrowotne świadczone na rzecz wspólnoty.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż usługi zdrowotne w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 10 ustawy obejmują swym zakresem usługi z zakresu medycyny pracy. Tym samym, możliwym jest zastosowanie do ich udzielania art. 5 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Jednocześnie należy wskazać, iż zamawiający nie może - w celu uniknięcia stosowania procedur udzielania zamówienia, określonych ustawą - łączyć innych zamówień z usługami wymienionymi w art. 5 ust. 1 ustawy. Łączenie innych zamówień z usługami wyszczególnionymi w art. 5 ust. 1 ustawy znajduje uzasadnienie wyłącznie w przypadku, gdy są one niezbędne do prawidłowego świadczenia samych usług i nie jest możliwym ich odrębne udzielanie. W sytuacji, gdy zamówienie obejmuje równocześnie usługi, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, oraz inne usługi, dostawy lub roboty budowlane, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące tego przedmiotu zamówienia, którego wartościowy udział w danym zamówieniu jest największy (art. 5 ust. 2).

Przejdź do góry strony