Możliwość dalszego zlecania zamówień publicznych przedsiębiorstwom podległym Ministrowi Sprawiedliwości działającym przy zakładach karnych i aresztach śledczych z którymi zawarto umowę przed wejściem w życie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Poprzednio obowiązująca ustawa o zamówień publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 ze zm.) w art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. b przewidywała wyłączenie stosowania przepisów ustawy, w sytuacji udzielania zamówień przedsiębiorstwom podległym Ministrowi Sprawiedliwości, działającym przy zakładach karnych i aresztach śledczych, oraz gospodarstwom pomocniczym przy jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej i gospodarstwom pomocniczym zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. Jak wynika z treści pisma, zamawiający na podstawie cytowanego przepisu zawarł umowę bez stosowania procedur ustawy.

Z dniem 2 marca 2004 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, która uchyliła ustawę o zamówieniach publicznych. Nowa ustawa nie przewiduje możliwości wyłączenia stosowania jej procedur przy udzielaniu zamówień przedsiębiorstwom podległym Ministrowi Sprawiedliwości.

Stosownie do treści art. 220 ust. 2 prawa zamówień publicznych do umów w sprawach zamówień publicznych zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy, czyli przed dniem 2 marca 2004 r. należy stosować przepisy dotychczasowe. Ogólna zasada wynikająca z art. 220 ust. 2 prawa zamówień publicznych wyraźnie wskazuje, iż umowy o zamówienie publiczne zawarte przed dniem wejścia w życie prawa zamówień publicznych są nadal ważne i obowiązujące. Umowa taka może być realizowana do czasu upływu ważności tej umowy lub wyczerpania jej przedmiotu na zasadach dotychczasowych - to znaczy zasadach ogólnych kodeksu cywilnego oraz postanowień treści umowy.

Obowiązek stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych pojawia się w chwili gdy zamawiający chce wykroczyć z zakresem prac poza przedmiot zamówienia określony w uprzednio zawartej umowie np. poprzez zwiększenie ilości realizacji prac. Mamy wtedy do czynienia z nowym zamówieniem publicznym. Jego udzielenie powinno być dokonane zgodnie z procedurami - ustawy Prawo zamówień publicznych.

Co do zasady samo przedłużenie terminu wykonania zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia nie są zamówienia o charakterze ciągłym lub okresowym, należy uznać za dopuszczalne. Jeżeli jednak wraz z przedłużeniem terminu wykonania zamówienia zamawiający zwiększa zakres przedmiotowy zamówienia, a więc wykracza poza przedmiot określony pierwotną umową, wówczas mamy do czynienia z nowym zamówieniem. W takim przypadku, wobec braku przesłanki umożliwiającej odstąpienie od przepisów ustawy (art. 4 ustawy) jego udzielenie powinno nastąpić w trybie określonym ustawą Prawo zamówień publicznych.

Przejdź do góry strony