Dopuszczalność żądania od wykonawców aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług szkoleniowych w ramach usług rynku pracy prowadzonych przez Powiatowe Urzędy Pracy

Stosownie do postanowienia art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zm.) – zwanej dalej „ustawą - Prawo zamówień publicznych” – w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert.
Jednocześnie stosownie do postanowienia art. 25 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Prezes Rady Ministrów został upoważniony do określenia rodzajów oraz formy dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. W wykonaniu powyższego upoważnienia wydane zostało rozporządzenie Prezesa  Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) – zwane dalej „rozporządzeniem”.
Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż zamawiający może żądać od wykonawcy wyłącznie dokumentów określonych w przepisach rozporządzenia, jeżeli są niezbędne do przeprowadzenia postępowania. A contrario zamawiający nie może żądać od wykonawcy dokumentów, które nie zostały wymienione w przepisach tego rozporządzenia.
W myśl postanowienia § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu, zaproszeniu do negocjacji lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda, a w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych zamawiający może żądać koncesji, zezwolenia lub licencji. W przepisie tym nie wymienia się zaświadczeń o wpisie wykonawcy do właściwego rejestru. Oznacza to, iż w przypadku, gdy wykonawca ubiegający się o udzielenie określonego zamówienia podlega obowiązkowi wpisu do odpowiedniego rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa, zamawiający nie może żądać od wykonawcy przedstawienia zaświadczenia o wpisie do takiego rejestru. Powyższe stwierdzenie dotyczy także wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne na świadczenie usług szkoleniowych w ramach usług rynku pracy, którzy podlegają w myśl art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) obowiązkowi wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych.
Przyjęcie powyższego stanowiska nie oznacza oczywiście, iż kwestia wpisu wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług szkoleniowych w ramach usług rynku pracy do rejestru instytucji szkoleniowych, nie może być badana przez zamawiającego w toku postępowania. Z wyraźnego brzmienia przepisu art. 20 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wynika bowiem, że instytucja szkoleniowa oferująca szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy może uzyskać zamówienie ze środków publicznych na prowadzenie tych szkoleń po wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Powyższe stanowi warunek udziału w postępowaniu w rozumieniu art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Ocena spełniania tego warunku będzie jednak dokonywana przez zamawiającego nie na podstawie zaświadczenia o wpisie do rejestru wystawionego przez właściwy organ rejestrowy, lecz na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zob. art. 44, art. 50 ust. 1, art. 56 ust. 2, art. 60c ust. 2, art. 68 ust. 2 i art. 73 ustawy - Prawo zamówień publicznych). Przy czym brak jest przeszkód formalnoprawnych do określenia przez zamawiającego wymogu złożenia przez  wykonawcę wyraźnego oświadczenia o wpisie do takiego rejestru (arg. z art. 25 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych).
Na marginesie powyższego należy wskazać, iż zamawiający w przypadku powzięcia wątpliwości co do zgodności oświadczenia wykonawcy z rzeczywistym stanem rzeczy, ma możliwość weryfikacji prawdziwości takiego oświadczenia w trybie określonym w art. 26 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie należy wskazać, iż stosownie do postanowienia art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
Rekapitulując powyższe należy stwierdzić, iż Powiatowe Urzędy Pracy w celu weryfikacji spełniania przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług szkoleniowych w ramach usług rynku pracy warunku udziału w postępowaniu, polegającego na wpisie wykonawcy do właściwego rejestru instytucji szkoleniowych, o którym mowa w przepisach art. 20 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, nie mogą żądać od wykonawców zaświadczeń o wpisie do właściwego rejestru. Ocena spełniania tego warunku dokonywana jest przez zamawiających w oparciu o oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Przejdź do góry strony