Trwałość decyzji administracyjnych wydawanych przez Prezesa Urzędu

Z dniem 2 marca 2004 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177), która uchyliła jednocześnie ustawę z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych. W związku z tym, powstała wątpliwość co do skuteczności (trwałości) decyzji administracyjnych wydanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na podstawie uchylonego aktu prawnego, które jeszcze nie zostały przez zamawiających skonsumowane (nie zostały wszczęte postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ich podstawie).
Zgodnie z brzmieniem art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), organ administracji państwowej załatwia sprawę przez wydanie decyzji rozstrzygającej co do jej istoty.

W ujęciu doktrynalnym "decyzja administracyjna" stanowi "władcze działanie prawne organu administracji skierowane na wywołanie konkretnych, indywidualnie oznaczonych skutków prawnych (...) w indywidualnie oznaczonych sprawach". W świetle powyższego nie ulega wątpliwości, iż zarówno wniosek o zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego, jak i ewentualna zgoda odnoszą się do zamówienia zindywidualizowanego, o określonym przedmiocie.
Żaden przepis prawa nie określa terminu obowiązywania decyzji administracyjnej. Należałoby stąd wnosić, że moc wiążąca decyzji trwa tak długo dopóki nie ulegnie zmianie stan faktyczny i prawny sprawy, stanowiący podstawę jej wydania. Stanowisko takie potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 czerwca 1993 r. w sprawie o sygn. akt III ARN 27/93 (OSNCP 1994 r. Nr 2, poz. 43) stwierdzając, że w postępowaniu administracyjnym gwarancje trwałości decyzji należy rozumieć w ten sposób, że strony są nią związane do czasu, dopóki nie zmieniły się jej istotne elementy, wynikające z art. 107 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, tj. nadal występują te same strony lub ich następcy prawni oraz nie zmieniła się podstawa prawna decyzji.

Biorąc pod uwagę, iż zmienił się akt prawy będący podstawą wydania decyzji ostatecznej, powstaje wątpliwość, czy powstaje obowiązek ponownego uzyskania decyzji Prezesa Urzędu. Odpowiedź na to zagadnienie przynosi cyt. powyżej wyrok Sądu Najwyższego. W wyroku tym, SN uznał, iż tożsamość sprawy w postępowaniu administracyjnym występuje także wtedy, gdy zmieni się akt stanowiący podstawę prawną decyzji, lecz zachowana zostanie ciągłość regulacji prawnej uprawnień i obowiązków stron tego postępowania.

Tym samym, w odniesieniu do decyzji administracyjnych wydanych na podstawie przepisów, których ciągłość została zachowana w ustawie Prawo zamówień publicznych (np.. decyzji wydanych na podstawie art. 71 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o zamówieniach publicznych, które co do zasady odpowiadają odpowiednio treści art. 67 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych) nie zachodzi obowiązek ponownego uzyskiwania decyzji administracyjnych na wybór trybu zamówienia wszczętego i udzielanego z dniem 2 marca 2004 r. W tej sytuacji zachowana zostaje ciągłość regulacji prawnej uprawnień i obowiązków stron tego postępowania, a ponowne wystąpienie zamawiającego i ewentualna merytoryczna decyzja Prezesa Urzędu w tej samej sprawie w oparciu o przepisy których ciągłość została zachowana stanowiłoby zaprzeczenie zasady zakazu ponownego rozstrzygania w tej samej sprawie wyrażonego w art. 156 § 1 pkt 3 k.p.a.

Przejdź do góry strony