Sprawozdawczość klauzule społeczne

Sprawozdawczość - klauzule społeczne

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy o obowiązku sprawozdawczym wynikającym z przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 28 lipca 2015 r. „Zaleceń w sprawie stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych”. W świetle ww. dokumentu, kierownicy jednostek administracji rządowej zostali zobowiązani do przekazywania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych corocznej informacji o stosowaniu klauzul społecznych przy udzielaniu zamówień publicznych.

Obowiązek sprawozdawczy dotyczy:

  • ministrów w zakresie urzędu obsługującego ministra;
  • kierowników jednostek podległych lub nadzorowanych przez ministrów, jeżeli jednostki te zobowiązane są do prowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie art. 274 ust. 2 lub art. 274 ust. 4-6 ustawy o finansach publicznych;
  • kierowników następujących jednostek podległych lub nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów: Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Polskiej Agencji Kosmicznej, Urzędu Regulacji Energetyki, Rządowego Centrum Legislacji, Polskiej Akademii Nauk oraz urzędów zapewniających obsługę Komisji Nadzoru Finansowego i Rzecznika Praw Pacjenta;
  • wojewodów w zakresie urzędu obsługującego wojewodę;
  • dyrektorów instytucji gospodarki budżetowej w administracji rządowej.

W ostatnim okresie objętym sprawozdawczością (2016 r.) nastąpiła istotna zmiana regulacji prawnych odnoszących się do stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, wprowadzonych ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020, z późn. zm.). W związku z powyższym i w celu pozyskania wiarygodnych danych oraz uniknięcia prezentowania przez zamawiających podwójnej sprawozdawczości przyjęto następujący sposób pozyskiwania informacji dotyczących stosowania klauzul społecznych przez administrację rządową zgodnie z w/w Zaleceniami Rady Ministrów.

W odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych od dnia 28 lipca 2016 r., obowiązek sprawozdawczy obejmujący postępowania, w których zastosowano klauzule społeczne w brzmieniu nadanym nowelizacją, jest realizowany w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. poz. 2038) wydanego na podstawie art. 98 ust. 4 ustawy Pzp.

Sprawozdania za 2016 r. złożone dotychczas, tj. począwszy od dnia 1 stycznia br., przez zamawiających zobowiązanych do stosowania zaleceń Rady Ministrów będą uwzględniane przez UZP w ramach monitoringu stosowania klauzul społecznych zgodnie z Zalecaniami Rady Ministrów.

W odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. poz. 1020, z późn. zm.), tj. przed dniem 28 lipca 2016 r., informację o stosowaniu klauzul społecznych należy przekazać, analogicznie jak w poprzednim okresie sprawozdawczym, drogą elektroniczną, za pomocą formularza dostępnego na stronie: http://klauzule.uzp.gov.pl/. W celu zalogowania się do aplikacji internetowej należy skorzystać z tokena: klauzulespoleczne_2016 oraz przepisać kod obrazkowy (CAPTCHA). Do poprawnego działania aplikacji wymagana jest przeglądarka Google Chrome.

Jednocześnie przypominamy, iż termin na przekazanie informacji o stosowaniu klauzul społecznych upływa 1 marca br.

Zalecenia Rady Ministrów w sprawie stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych

Zakres informacji o stosowaniu przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych

Wzór formularza rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach - załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. poz. 2038)

Pliki