Sprawozdawczość klauzule społeczne

Sprawozdawczość - klauzule społeczne

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 25 lipca br. Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dokument pn. „Podsumowanie i wnioski wynikające z realizacji Zaleceń w sprawie stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych”. Dokument KPRM został opracowany na podstawie raportu przygotowanego przez Urząd Zamówień Publicznych pn. „Wyniki monitoringu stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych za 2015 r.”, stanowiącego zbiorczą informację na temat realizacji przez jednostki administracji rządowej obowiązku wynikającego z Zaleceń. Raport, opracowany przez Urząd Zamówień Publicznych zawiera także wnioski i rekomendacje wynikające z doświadczeń po pierwszym roku stosowania Zaleceń, w tym wskazuje m.in. na konieczność aktualizacji tego dokumentu w związku z przyjęciem w dniu 22 czerwca 2016 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw oraz na potrzebę modyfikacji zasad i zakresu sprawozdawczości ze stosowania klauzul społecznych.

Uwzględniając powyższe Rada Ministrów w dokumencie „Podsumowanie i wnioski wynikające z realizacji Zaleceń w sprawie stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych” zobowiązała Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do:

  • opracowania i przedstawienia, w ciągu 2 miesięcy od wejścia w życie ustawy z dnia
    22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, projektu zaktualizowanychZaleceń w sprawie stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych”;
  • opracowania, niezwłocznie po wejściu w życie ustawy z dnia
    22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu z udzielonych zamówień, jego wzoru oraz sposobu przekazywania, uwzględniającego przekazywanie informacji o stosowaniu klauzul społecznych przez wszystkie jednostki administracji rządowej;
  • podjęcia działań na rzecz popularyzacji wśród zamawiających efektywnych mechanizmów umożliwiających zamawiającym weryfikację realizacji przez  wykonawców obowiązków wynikających z zastosowanych klauzul społecznych.

Podsumowanie i wnioski wynikające z realizacji Zaleceń w sprawie stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych

Wyniki monitoringu stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych za 2015 r.

Zalecenia Rady Ministrów w sprawie stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych

Zakres informacji o stosowaniu przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych

Pliki