Najważniejsze informacje ze „Sprawozdania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2017 r.”

Najważniejsze informacje ze „Sprawozdania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2017 r.”:

 • Dane przekazane przez zamawiających w rocznych sprawozdaniach o udzielonych zamówieniach wskazują, iż w roku 2017 udzielono 139 133 zamówienia (w roku 2016 – 129 776).
 • Wartość zamówień udzielanych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w 2017 r. znacząco wzrosła do poziomu 163,2 mld zł. Jest to wartość wyższa w stosunku do 2016 r. o 55,8 mld zł. Z tak znaczącym wzrostem wartości zamówień publicznych mamy do czynienia po raz pierwszy od roku 2010, kiedy to rynek zamówień publicznych wyceniony został na kwotę 167 mld zł. Od tego czasu wartość zamówień udzielanych w procedurach stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych nigdy nie wzrosła do poziomu z 2017 r.
 • Całościowa wartość rynku zamówień publicznych, a więc wartość obejmująca również udzielanie zamówień, do których stosuje się ustawowe wyłączenia stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych, w 2017 r. szacowana jest na kwotę ok. 234,6 mld zł. Wartość ta również wzrosła w stosunku do 2016 r., w którym wynosiła ok. 174,3 mld zł.
 • Podobnie jak w latach ubiegłych w 2017 r., dominującym trybem udzielania zamówień publicznych był przetarg nieograniczony, w przypadku którego nastąpił wzrost w porównaniu do roku 2016 o ponad 4 pkt % do 87%. Jednocześnie nastąpił wyraźny spadek, o blisko 4 pkt %, odsetka zamówień udzielanych w trybie z wolnej ręki.
 • W ciągu ostatnich dwóch lat nastąpiła zmiana struktury rynku zamówień publicznych ze względu na wartość, wyrażająca się wzrostem wartości zamówień udzielonych na roboty budowlane z 34% do 44% ogólnej kwoty zamówień w 2017 r.
 • Rok 2017 był kolejnym, w którym utrzymała się tendencja niskiego poziomu stosowania ceny jako jedynego kryterium oceny ofert. W postępowaniach o niższych wartościach (od 30 000 euro do progów unijnych) miało to miejsce w przypadku 10% postępowań. Podobne tendencje miały miejsce w procedurach o wartościach powyżej progów unijnych, kryterium ceny jako jedyne zostało zastosowane w 22% postępowań
 • Biorąc pod uwagę strukturę wybieranych przez zamawiających kryteriów oceny ofert, średnia ich liczba wynosiła w 2017 r. 2,46 kryteria w przypadku zamówień o wartości poniżej progów unijnych i 2,67 kryteria w przypadku zamówień o wartości powyżej progów unijnych.
 • W 2017 roku wydłużył się przeciętny czas trwania postępowania zarówno w przypadku postępowań o wartości zamówienia poniżej progów unijnych (38 dni w stosunku do 36 dni w roku 2016) jak i w postępowaniach o wartości zamówienia powyżej progów unijnych (93 dni w stosunku do 81 dni w roku 2016).
 • Zainteresowanie przedsiębiorców ubieganiem się o zamówienia publiczne, co wiąże się z konkurencyjnością postępowań, w 2017 r. nadal utrzymywało się na niskim poziomie. Z ogłoszeń opublikowanych w BZP wynika, że średnio w postępowaniach składano 2,38 oferty. W zamówieniach o wartości powyżej progów unijnych przeciętnie w jednym postępowaniu wpływało 2,23 oferty. Najwięcej ofert składano tradycyjnie w robotach budowlanych, jednak w tych zamówieniach również spadła konkurencyjność w stosunku do 2016 r.
 • Rok 2017 to pierwszy rok obowiązywania ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane i usługi. Nie zaobserwowano w tym czasie znaczącego zainteresowania zamawiających tą formą realizacji przedsięwzięć publicznych. Niewielka liczba postępowań wszczętych w oparciu o przepisy ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane i usługi (18) oraz udzielonych w tej procedurze (4) może jednak wiązać się z początkowym okresem obowiązywania tej regulacji i tym samym ostrożności zamawiających w stosowaniu jej przepisów.
 • W 2017 r. w znaczący sposób poprawiła się świadomość i wykorzystanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, w szczególności jeśli chodzi o jednostki administracji rządowej. W roku ubiegłym klauzule społeczne uwzględniono w 4 871 zamówieniach publicznych udzielonych przez te jednostki na łączną kwotę prawie 11 mld zł, co wskazuje na istotny wzrost liczby i wartości takich zamówień publicznych uwzględniających klauzule społeczne w stosunku do lat poprzednich

Projekt Sprawozdania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2017 r.

Przejdź do góry strony