Raport dotyczący kryteriów oceny ofert

Kryteria oceny ofert, podobnie jak opis przedmiotu zamówienia, stanowią najważniejszy instrument etapu wyboru oferty  najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Najlepszy bilans wybranych przez zamawiającego kryteriów decyduje o efektywności realizowanych na jego rzecz robót budowlanych, dostaw lub usług. Obserwowana w ostatnich latach tendencja do nadużywania przez zamawiających stosowania kryterium ceny jako jedynego kryterium lub kryterium o nadmiernym znaczeniu oraz wprowadzone w 2014 r. i 2016 r. zmiany przepisów w tym zakresie skłoniło Urząd Zamówień Publicznych do zdiagnozowania praktyki stosowania kryteriów oceny ofert w postępowaniach prowadzonych według przepisów obowiązujących przed i po wejściu w życie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.

Efektem analizy jest Raport dotyczący kryteriów oceny ofert - wpływ zmian wprowadzonych nowelizacjami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 sierpnia 2014 r. i  z dnia 22 czerwca 2016 r. na stosowanie pozacenowych kryteriów ofert w postępowaniach o zamówienie publiczne.

Raport dotyczący kryteriów oceny ofert

Pliki

Przejdź do góry strony