Ankieta

Required fields are marked with an asterisk (*).
1. Liczba zamówień publicznych o wartości powyżej progu określonego w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp udzielonych przez Zamawiającego w ciągu roku: * (MOŻNA WYBRAĆ WIĘCEJ NIŻ JEDNĄ ODPOWIEDŹ)
2. Czy Zamawiający udzielał w roku 2014 zamówień wykonawcom (zawierał umowy z wykonawcami), którzy wykazywali spełnienie warunków udziału w postępowaniu powołując się na zasoby podmiotów trzecich?
3. Czy Zamawiający otrzymał informacje o nieprawidłowościach dotyczących realizowanego w trakcie roku 2014 zamówienia publicznego z udziałem podmiotów trzecich, na zasoby których wykonawca powoływał się w celu uzyskania zamówienia lub egzekwował obowiązek realizacji zamówienia przy użyciu deklarowanych przez wykonawcę zasobów podmiotów trzecich?
4. Czy w roku 2014 Zamawiający otrzymał informacje o nieprawidłowościach dotyczących płatności na rzecz podwykonawców przez wykonawców, którym powierzył realizację zamówienia w trybie ustawy Pzp?
5. Czy w postępowaniach prowadzonych w roku 2014 Zamawiający zastrzegł na podstawie art. 36a ustawy Pzp obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia lub prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją?
6. Czy po udzieleniu w roku 2014 zamówienia wykonawcy, który wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu powołując się na zasoby podmiotów trzecich, Zamawiający spotkał się z przypadkami, w których w trakcie realizacji zamówienia wykonawca w praktyce nie korzystał z wykazywanych zasobów podmiotów trzecich?
7. Czy w postępowaniach prowadzonych w roku 2014 Zamawiający żądał na podstawie art. 36b ustawy Pzp wskazania przez wykonawcę części zamówienia której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby się powołuje?
8. Czy w którejkolwiek umowie zawartej w roku 2014 z wykonawcą, który wykazywał spełnienie warunków udziału w postępowaniu powołując się na zasoby podmiotów trzecich, Zamawiający zawarł zapisy zobowiązujące wykonawcę do rzeczywistego korzystania z zasobów podmiotów trzecich na etapie realizacji zamówienia?
9. Czy w postępowaniach prowadzonych w roku 2014 w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem lub dialogu konkurencyjnego dokonując punktowej oceny spełniania warunków, Zamawiający dopuszczał możliwość posłużenia się przez wykonawców zasobami udostępnionymi przez podmioty trzecie?
10. Czy w roku 2014, w związku z udzielaniem zamówienia na roboty budowlane, Zamawiający zgłosił na podstawie art. 143b ustawy Pzp pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo?
11. Czy w roku 2014, w związku z udzielaniem zamówienia na roboty budowlane, Zamawiający dokonywał na podstawie art. 143c ustawy Pzp bezpośredniej zapłaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom?
12. Czy w roku 2014, w związku z udzielaniem zamówienia na roboty budowlane i wystąpieniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z żądaniem bezpośredniej zapłaty i uwagami zgłoszonymi przez wykonawcę, Zamawiający złożył na podstawie art. 143c ustawy Pzp do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
13. Kiedy ostatni raz byłeś/aś w siedzibie Urzędu Zamówień Publicznych?
Przejdź do góry strony