Zmiany w ustawie Pzp

W Dzienniku Ustaw RP pod poz. 2269 została ogłoszona ustawa z dnia 2 grudnia  2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw.

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000226901.pdf

Ustawa ta w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1161 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniającą dyrektywę 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego (Dz. Urz. UE L 188 z 12.07.2019, str. 116), dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniającą dyrektywę 2012/27/UE (Dz. Urz. UE L 158 z 14.06.2019, str. 125) oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/844 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającą dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (Dz. Urz. UE L 156 z 19.06.2018, str. 75).

W art. 11 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza się zmiany w ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

I. W związku z uchyleniem przez ww. dyrektywę 2019/1161 nałożonego dotychczas na instytucje i podmioty zamawiające ogólnego wymogu uwzględniania czynników: energetycznego i oddziaływania na środowisko w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych – bezprzedmiotowa stała się delegacja ustawowa do wydania rozporządzenia zawarta w art. 244 ustawy Pzp. Dlatego też uchylony został przepis art. 244 ustawy Pzp, zgodnie z którym minister właściwy do spraw gospodarki ma określić, w drodze rozporządzenia, inne niż cena kryteria oceny ofert, które mają zastosowanie w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień, oraz sposób opisania i oceny tych kryteriów, kierując się potrzebą wdrożenia przepisów prawa Unii Europejskiej oraz mając na względzie szczególny charakter lub cel zamówienia oraz ułatwienie stosowania tych kryteriów oceny ofert.

W wyniku uchylenia art. 244 ustawy Pzp, w art. 417 w ust. 1 zostało skreślone zdanie drugie stanowiące o niestosowaniu  przepisów wydanych na podstawie art. 244 do zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

II. W art. 364 w ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp zostało rozszerzone wyłączenie stosowania ustawy Pzp, dotyczące zamawiających prowadzących działalność sektorową, o której mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2, 3 i 7 ustawy Pzp.

Zgodnie ze znowelizowanym brzemieniem art. 364 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zamawiający prowadzący działalność sektorową, o której mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2, 3 i 7, nie stosują przepisów ustawy Pzp do udzielenia zamówień sektorowych na dostawy energii oraz paliw do wytwarzania energii, a także na zakup świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, w celu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610, 1093 i 1873), zakup świadectw efektywności energetycznej, w celu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2166), oraz zakup gwarancji pochodzenia, o których mowa w art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

III. Powyższe zmiany w ustawie Pzp wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 24 grudnia 2021 r. Przy czym, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 2 grudnia  2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw, do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie tej ustawy, stosuje się przepis art. 364 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w brzmieniu dotychczasowym.

Przejdź do góry strony