Zielone zamówienia publiczne - Szkolenia 2018 r.

Uprzejmie informujemy, iż w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pt. „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji” w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne, Urząd Zamówień Publicznych organizuje w dniach 17 i 24 kwietnia 2018 r. dwa jednodniowe szkolenia z zakresu zielonych zamówień publicznych, które odbędą się w hotelu Sangate Airport w Warszawie (ul. Komitetu Obrony Robotników 32). Każdorazowo w szkoleniu udział weźmie 40 uczestników. Tematyka szkoleń obejmuje: aspekty środowiskowe w ramach opisu przedmiotu zamówienia, kwalifikacji podmiotowej wykonawców oraz prezentację praktycznych przykładów uwzględniania kwestii środowiskowych w zamówieniach publicznych realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie.

Wydarzenia adresowane są do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej (w tym jednostek podległych), zajmujących się udzielaniem zamówień publicznych. Szkolenia są bezpłatne, w formie wykładów i ćwiczeń, zakończone testem wiedzy z zakresu informacji przekazywanych podczas zajęć. Wydarzenia są realizowane z zachowaniem zasady równości płci i zasady równości szans w projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zasady projektu przewidują, że ten sam uczestnik może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu z zakresu zamówień publicznych w ciągu całego okresu realizacji projektu „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji” oraz w przedmiotowych szkoleniach dopuszczalny jest udział maksymalnie dwóch przedstawicieli z jednej jednostki. Zgłoszenie na wybrany przez Państwa termin należy przesyłać za pomocą dostępnych elektronicznych formularzy:

Szkolenie w dniu 17 kwietnia 2018 r.

Szkolenie w dniu 24 kwietnia 2018 r.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają pocztą elektroniczną potwierdzenie udziału.

Jednocześnie prosimy o zapoznanie się, wydrukowanie, wypełnienie drukowanymi literami wszystkich danych w poniżej załączonym FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM, jak również wydrukowanie i podpisanie poniżej załączonego OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU oraz dostarczenie oryginałów dwóch wskazanych dokumentów w formie papierowej w dniu szkolenia.

Zwracamy Państwa uwagę, iż w przypadku braku złożenia w dniu szkolenia w formie papierowej w pełni wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz podpisanego oświadczenia uczestnika projektu, osoba nie zostanie dopuszczona do udziału w szkoleniu mimo wcześniej przekazanego potwierdzenia udziału.

Szczegółowych informacji udziela Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej UZP pod numerami telefonu: 22 458-78-24 lub 22 458 77 52.

Program szkoleń

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie uczestnika projektu