Zielone zamówienia publiczne - Szkolenia 2017 r.

Uprzejmie informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pt. „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji” w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne, w dniu 23 maja 2017 r. w Warszawie organizuje jednodniowe szkolenie z aspektów środowiskowych w zamówieniach publicznych.

Tematyka szkolenia obejmuje: aspekty środowiskowe w ramach opisu przedmiotu zamówienia, kwalifikacji podmiotowej wykonawców oraz sposoby wykorzystania etykiet ekologicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Szkolenie jest bezpłatne, w formie wykładów i ćwiczeń, zakończone testem wiedzy z zakresu informacji przekazywanych podczas zajęć.

Szkolenie odbędzie się w Sangate Hotel Airport – Warszawa, ul. 17 Stycznia 32.

Szkolenie adresowane jest do zamawiających – przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej zajmujących się udzielaniem zamówień publicznych oraz przedstawicieli instytucji kontrolujących udzielanie zamówień publicznych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie maksymalnie jednego przedstawiciela z danej jednostki.

Zgłoszenia należy przesyłać za pomocą elektronicznego formularza. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają pocztą elektroniczną potwierdzenie udziału.

Jednocześnie prosimy o zapoznanie się, wydrukowanie, wypełnienie drukowanymi literami wszystkich danych w poniżej załączonym formularzu zgłoszeniowym, jak również wydrukowanie i podpisanie poniżej załączonego oświadczenia uczestnika projektu oraz dostarczenie oryginałów dwóch wskazanych dokumentów w formie papierowej w dniu szkolenia.

Zwracamy Państwa uwagę, iż w przypadku braku złożenia w dniu szkolenia w formie papierowej w pełni wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz podpisanego oświadczenia uczestnika projektu, osoba nie zostanie dopuszczona do udziału w szkoleniu mimo wcześniej przekazanego potwierdzenia udziału.

Szczegółowych informacji udziela Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej  UZP pod numerami telefonu: 22 458-77-52 lub 22 458 78 24.

Program szkolenia

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie uczestnika projektu