XIII Konferencja - Zielone zamówienia publiczne pn. "Ochrona powietrza a zamówienia publiczne"

Zapraszamy Państwa do udziału w organizowanej przez Urząd Zamówień Publicznych XIII Konferencji - Zielone zamówienia publiczne pn. „Ochrona powietrza a zamówienia publiczne”, która odbędzie się w dniu 22 listopada br. w Warszawie (hotel Sangate Airport, ul. Komitetu Obrony Robotników 32). Głównym celem wydarzenia jest upowszechnienie informacji na temat sposobów uwzględniania aspektów środowiskowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Intencją Urzędu Zamówień Publicznych, poza przedstawieniem działań Rządu na rzecz ograniczenia emisji szkodliwych dla zdrowia i środowiska zanieczyszczeń powietrza, jest również popularyzacja przykładów realizacji zielonych zamówień publicznych w tym zakresie.

Konferencja jest adresowana do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej zajmujących się udzielaniem zamówień publicznych oraz przedstawicieli instytucji kontrolujących wydatkowanie funduszy publicznych.

Zgłoszenia należy przesyłać za pomocą poniższego formularza. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o ograniczenie liczby zgłoszeń do maksymalnie dwóch z danej jednostki. Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału w konferencji w formie elektronicznej. Udział w konferencji jest bezpłatny. W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z Departamentem Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej (e-mail: eu@uzp.gov.pl, tel. 22 458 77 52).

Formularz zgłoszeniowy

Program konferencji

Wydarzenie organizowane jest w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji” w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne. Konferencja jest również jednym z działań, których realizacja została przewidziana w „Krajowym Planie Działań na rzecz zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2017-2020”.