Wzór regulaminu pracy komisji przetargowej

Działając na podstawie art. 154 pkt 10 ustawy Prawo zamówień publicznych, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przygotował wzór regulaminu pracy komisji przetargowej (powstały w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych). Podkreślenia wymaga, że dokument ma charakter wyłącznie przykładowy, a sposób i tryb pracy komisji przetargowej jest indywidualny dla każdego zamawiającego i może być uregulowany w sposób odmienny od zaproponowanego, w granicach przepisów prawa. Zamawiający mogą modyfikować wzór regulaminu, dostosowując jego treść do swoich potrzeb, w szczególności w zakresie czynności powierzonych komisji, podziału zadań pomiędzy poszczególnych członków komisji (w tym przewodniczącego), zasad głosowania (w szczególności możliwości wstrzymania się od głosu oraz sposobu rozstrzygnięcia w przypadku równej liczby głosów za i przeciw) czy informacji, które powinny zostać zawarte w protokole z posiedzenia komisji. Należy również zaznaczyć, iż sama procedura powołania komisji, w tym kwestie związane z delegowaniem uprawnień (np. przewodniczącego komisji), uregulowane są najczęściej w odrębnym akcie wewnętrznym zamawiającego, w związku z tym nie znalazły się w niniejszym regulaminie.