Uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego wydanego w sprawie ubezpieczeniowej gwarancji wadialnej dla konsorcjum

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Sądu Najwyższego został opublikowany wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2018 r. (sygn. akt: IV CSK 86/17) z uzasadnieniem, wydany w wyniku uwzględnienia skargi kasacyjnej Prezesa Urzędu od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 22 stycznia 2016 r. (sygn. akt: XII Ga 697/15).

http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza_orzeczen.aspx?ItemSID=29738-57a0abe2-a73c-441d-9691-b79a0c36be5c&ListName=Orzeczenia3

W uzasadnieniu wydanego wyroku Sąd Najwyższy podkreślił, że wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za jego wykonanie, a dla skuteczności wniesienia wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej, w treści której wskazano wyłącznie jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, decydujące znaczenie powinna mieć wykładnia zastrzeżenia „z przyczyn leżących po jego stronie” (por. art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp).

Treść wyroku Sąd Najwyższego została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu w następujących zakładkach: Repozytorium wiedzy/Orzecznictwo/Orzecznictwo krajowe/Sąd Najwyższy/Najnowsze orzeczenia Sądu Najwyższego (od roku 2011) oraz Repozytorium wiedzy/Orzecznictwo/Orzecznictwo krajowe/Skargi kasacyjne Prezesa UZP/2018 r.